Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

KOMUNIKAT KR PZD W SPRAWIE INWESTYCJI I REMONTÓW W ROD W 2014 - 05.06.2015

KOMUNIKAT KR PZD W SPRAWIE INWESTYCJI I REMONTÓW W ROD W 2014.

W 2014 roku, planami inwestycji i remontów zostało objętych 1 380 ogrodów, co stanowiło  28% wszystkich ROD w Polsce. Łącznie zaplanowano 2 007  zadań inwestycyjno – remontowych.

Z powyższych zaplanowanych zadań rodzinne ogrody działkowe wykonały 1 734 zadań inwestycyjno - remontowych w 1 335 rodzinnych ogrodach działkowych. Łącznie rodzinne ogrody działkowe zrealizowały zadania w 28 % ROD zlokalizowanych na terenie Polski o łącznej wartości 24 150 761 zł.

Zadania polegające na remontach i modernizacji istniejącej infrastruktury wykonano na łączną kwotę 14 653 337 zł, zaś na zadania związane z budową nowej infrastruktury w ROD wydatkowano środki w wysokości
9 497 424 złotych.

W 98 % zadania inwestycyjno - remontowe zostały zrealizowane przy udziale środków finansowych: ROD, okręgowych zarządów PZD i Krajowej Rady PZD, a jedynie w 2 % zadania zostały sfinansowane ze środków zewnętrznych, pochodzących przede wszystkim z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego.

W badanym okresie wybudowano bądź wyremontowano następującą infrastrukturę w ROD:

 • 78 470 m² ogrodzeń,
 • 393 bram i furtek,
 • 54 hydroforni i innych urządzeń wodnych,
 • 100 pomp wodnych,
 • 2 773 punktów czerpalnych wody,
 • 58 610 mb sieci wodociągowej,
 • 72 518 mb sieci energetycznej,
 • 41 239 m² dróg i alei ogrodowych,
 • 1 754 m² pasów zieleni,
 • 5 689 mb kanalizacji, 11 sanitariatów,
 • w 306 ROD wykonano prace  remontowo-inwestycyjne w domach działkowca i budynkach administracyjnych,

a także wiele innych prac, takich jak budowa rowów odwadniających, czy monitoring.

Przeprowadzone badanie z zakresu realizacji inwestycji i remontów w ROD w 2014 roku ukazuje, iż ich ilość w dalszym ciągu jest niewystarczająca. Sygnałem alarmującym jest także fakt zmniejszenia zarówno liczby ROD, w których zrealizowano zadania, jak i ilość zadań, w których zrealizowano inwestycje i remonty w ogrodach w stosunku do 2013 roku. Spadek ten wynosi aż 6 %. Również wartość zadań była znacznie niższa (w 2013 r. – 50 574 648 zł, a w 2014 r. – 24 150 761 zł). Powyższe dane winny zmobilizować wszystkie struktury Związku do wytężonej pracy, która przełoży się w latach następnych na zwiększenie realizacji inwestycji i remontów w ROD.

Dlatego też konieczne jest, aby:

 • dążyć do zwiększenia inicjowania zadań inwestycyjno – remontowych w ROD,
 • kreować politykę inwestycyjną polegającą na stałym unowocześnianiu rodzinnych ogrodów działkowych i poprawie ich wizerunku poprzez ich wyposażanie w nowoczesne urządzenia, ze szczególnym uwzględnieniem podstawowych elementów infrastruktury, mających wpływ na funkcjonalność ogrodów,
 • aktywnie promować wśród działkowców konieczność prowadzenia inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych,
 • podejmować temat inwestycji i remontów w ROD na  naradach z zarządami ROD i na stronach internetowych okręgowych zarządów PZD i Krajowej Rady PZD,
 • zwiększyć zaangażowanie inspektorów ds. inwestycji w organizowanie, prowadzenie i nadzór nad prowadzonymi w ROD inwestycjami i remontami,
 • udzielać zarządom ROD pomocy, w celu przestrzegania procedur inwestycyjno – remontowych obowiązujących w Związku jak i przepisów powszechnie obowiązujących,
 • korzystać z unormowań prawnych określonych w ustawie o ROD, dających podstawę prawną do udzielania wsparcia finansowego dla ROD z budżetu Państwa i budżetu gmin w zakresie składania stosownych wniosków na dofinansowanie realizowanych w ROD zadań na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, jeżeli wpłynie to na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców, lub zwiększy dostępność społeczności lokalnych do tych ROD,
 • podjąć działania wyrażone w Stanowisku Prezydium KR PZD z dnia 14 maja 2015 r., w sprawie możliwości pozyskiwania funduszy unijnych przez PZD, które umożliwią rodzinnym ogrodom działkowym korzystanie z dotacji unijnych.

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.