Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

OZ Mazowiecki PZD zakończył pracę w kadencji 2011 - 2015 - 28.05.2015

26 maja br. w ośrodku szkoleniowym OZM PZD w Warszawie odbyło się ostatnie w mijającej kadencji posiedzenie OZM PZD, któremu przewodniczył Prezes OZM Zygmunt Kacprzak. W obradach uczestniczył też Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Posiedzenie poświęcone było przede wszystkim aktualnym problemom Związku oraz Okręgu, a także podsumowaniu pracy OZM PZD oraz szczegółom zbliżającego się V Zjazdu OZM PZD.

Obrady otworzył Prezes OZM PZD Zygmunt Kacprzak, który przedstawił porządek obrad oraz zaproponował składy Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał, Stanowisk i Wniosków, które zostały jednomyślnie zaakceptowane i wybrane. Poinformował także członków OZM o rezygnacji wiceprezesa OZM PZD Pana Stanisława Boguckiego.
DSCN5923

Aktualną sytuację Związku, a także palące problemy OZM omówił Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Na wstępie odniósł się do kwestii problemów z rejestracją statutu PZD, który uchwalony został 23 października ubiegłego roku oraz o działaniach nadzorczych nad PZD ze strony Prezydenta Warszawy. Poinformował, iż KR PZD złożyła odwołanie do Sądu Okręgowego, które jest rozpatrywane. Na dzień dzisiejszy nie mamy żadnych decyzji, a wiemy jedynie, że Sąd przyspieszył tryb rozpatrywania tej sprawy.

Zauważył też, że KR PZD, jak i działkowcy nie podzielają poglądów Prezydent Warszawy, co do funkcjonowania ROD w Warszawie oraz ewentualnej likwidacji bez odszkodowań 69 ogrodów warszawskich objętych dekretem Bieruta. Z tego względu do Pani Premier Ewy Kopacz kierowane są dziesiątki listów, apeli i stanowisk z protestami przeciwko próbom likwidacji ogrodów i blokowaniu rejestracji statutu, ponieważ te dwie sprawy łączą się ze sobą i zachowanie urzędników warszawskiego magistratu, to działania czysto polityczne. Przykładem tego jest też bierność i arogancja władz Warszawy, reprezentowanych w trakcie spotkań zespołu ds. regulacji stanu prawnego gruntów ROD przez dyrektora BGN Marcina Bajko. Prezes stwierdził, iż zespół ten się nie sprawdza, ale nie z winy Związku, ale z winy urzędników. Działkowcy i OZM składają wnioski o regulację stanu prawnego gruntów ROD, ale przepadają one bez echa.

Przy tej okazji Prezes podkreślił, iż bardzo niepokojące jest małe zaangażowanie ogrodów i działkowców warszawskich w obronę ROD, podczas, gdy bardzo aktywnie zabiegają o to ogrody i OZ z całej Polski. W związku z tym jest bardzo silna i pilna potrzeba, aby władze OZ Mazowieckiego zwiększyły aktywność w sferze informowania działkowców o zagrożeniach i inicjowały kroki płynące z ogrodów – czy to w postaci stanowisk, czy innych środków, aby głos w obronie ogrodów warszawskich był zauważalny i płynął bezpośrednio od zainteresowanych tym problemem ogrodów. Zdaniem Prezesa konieczne jest znalezienie nowych metod dotarcia do ludzi, bo wydaje się, że nie zostały wykorzystane wszystkie środki. Ta sprawa – jak powiedział Prezes – jest też jednym z głównych tematów na zbliżający się Zjazd OZM, ponieważ program działania i sam Zjazd będą miały sens, gdy będą istniały ogrody, które na dzień dzisiejszy są realnie zagrożone likwidacją.

Prezes PZD omówił także udane spotkanie z Panią Premier Ewą Kopacz, które odbyło się 19 maja br. w jednym z ogrodów warszawskich. Wspomniał o otwartości Pani Premier i podkreślił, iż jest Ona bardzo dobrze zorientowana w problemach działkowców. Efektem spotkania jest propozycja kolejnego spotkania w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w którym wziąć ma udział także Prezydent Warszawy i omówione mają być kwestie wniosków o regulację stanu prawnego ROD oraz problem z rejestracją statutu PZD. Prezes zauważył, iż spotkanie daje nadzieję na pozytywny obrót spraw działkowców. Odniósł się także do programu działania OZM PZD na kolejną kadencję i zwrócił uwagę, aby szczególny nacisk położyć na próby pozyskiwania środków na modernizację i funkcjonowanie ROD z funduszy unijnych.

Na zakończenie swojego wystąpienia Prezes podziękował serdecznie członkom OZM PZD za wymagajacą poświęceń pracę w mijającej kadencji, która pełna była trudnych problemów, decydujących o dalszych losach PZD, które jednak zakończyły się pomyślnie dla działkowców. Były to m.in. walka o nową ustawę o ROD, czy zmiana prawa budowlanego dla ratowania altan działkowych. Dodał jednak, że nowy Zarząd będzie miał także sporo pracy, bo problemy wcale nie są mniejsze niż w kadencji poprzedniej.

W dalszej części posiedzenia głos zabierali członkowie OZM PZD, podkreślając potrzebę podjęcia działań w celu motywowania działkowców warszawskich do aktywniejszego zabiegania o obronę ogrodów. Pan Stanisław Zawadka zaproponował, aby powołać zespół ds. kontaktu z ogrodami, który docierałby do zarządów ogrodów oraz działkowców, informując na miejscu o sytuacji ogrodów i inicjując działania działkowców. Problemowi działań na rzecz zaktywizowania ogrodów warszawskich ma być poświęcone także najbliższe posiedzenie Prezydium OZM PZD, które w trakcie obrad zwołał Prezes OZM PZD Pan Zygmunt Kacprzak.

W trakcie dyskusji pozytywnie przyjęto propozycję powołania zespołu ds. kontaktu z ogrodami, ale pojawiały się także głosy o konieczności szkolenia zarządów i prezesów ROD. Pan Tadeusz Libront zauważył, iż w czasie obsługi walnych zebrań w oczy rzuca się rażący brak znajomości aktualnych przepisów związkowych i ustawy wśród zarządów ROD, co prowadzi do nieprawidłowego podejmowania uchwał, czy zwoływania zebrań walnych.

Głos zabrała również księgowa OZM PZD Pani Emilia Jędras, która przedstawiła szczegóły zbiorczego sprawozdania finansowego ROD za rok 2014 oraz przedstawiła do zatwierdzenia zbiorczy preliminarz finansowy oraz sprawozdania z Funduszu Rozwoju PZD oraz Funduszu Oświatowego ROD OZM PZD na rok 2015 – uzupełnione o korekty zalecone przez KR PZD. Sprawozdania i preliminarze zostały jednogłośnie przyjęte.

Na zakończenie ostatniego w bieżącej kadencji posiedzenia OZM PZD, Pan Grzegorz Oracz – Przewodniczący Komisji Uchwał Stanowisk i Wniosków rekomendował przyjęcie uchwał dotyczących sprawozdań i preliminarzy finansowych, a także wygaśnięcia mandatu wiceprezesa OZM PZD Stanisława Boguckiego oraz organizacji zjazdu OZM PZD. Przedstawił także stanowiska w sprawie:

które zostały jednogłośnie przyjęte przez członków OZM PZD. OZM PZD przyjął także jednogłośnie wniosek o powołaniu zespołu ds. kontaktu z ROD, w celu zaaktywizowania działań działkowców w obronie ogrodów warszawskich.

(oma)

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.