Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Stanowisko Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD w sprawie posiedzenia zespołu ds. współpracy m.st. Warszawy z ogrodami działkowymi - 04.05.2015

Warszawa, 28.04.2015r.

Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD, w związku z posiedzeniem Zespołu m.st. Warszawy ds. współpracy z ogrodami działkowymi, które odbyło się 17 kwietnia br. w siedzibie Urzędu Miasta st. Warszawy, wyraża swoje zaniepokojenie faktem, iż było ono pozbawione jakichkolwiek merytorycznych rozwiązań. Spotkanie w zasadniczej części sprowadziło się do zaprezentowania kolejnego bulwersującego projektu urzędników tj. formularza wniosku o wydanie decyzji o użytkowaniu nieruchomości przez PZD na podstawie art. 76 ustawy o ROD. Po raz kolejny okazało się, że ze strony władz m.st. Warszawy nie ma woli współpracy z członkami zespołu reprezentującymi PZD, a zachowanie Dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami w Warszawie Pana Marcina Bajko daleko odbiega od standardów przyjętych w publicznych dyskusjach.

W czasie spotkania najważniejszym punktem miało być przekazanie informacji odnośnie złożonych przez PZD wniosków z art. 76 ustawy o ROD. Niestety, urzędnicy nie mieli dla działkowców żadnych dobrych wieści, a jedynie ujawnili jakie trudności będą piętrzyć. Tym razem okazało się, że wszystkie dotychczas złożone wnioski nie zostaną rozpoznane, gdyż muszą być przedstawione na formularzu, który przedstawił Dyrektor Biura Gospodarki Nieruchomościami i zawierać szereg określonych w nim załączników.

W tym miejscu trzeba wyraźnie podkreślić, iż zobowiązanie do składania wniosków o wydanie decyzji stwierdzających nabycie prawa użytkowania nieruchomości wyłącznie na przygotowanych przez m.st. Warszawa wzorach dokumentów nie znajduje oparcia w przepisach prawa, a przedstawienie wielu z żądanych załączników jest wręcz niemożliwe z przyczyn faktycznych i prawnych. Przede wszystkim, OZM PZD zauważa, iż zakres niektórych żądanych danych np. wykaz działkowców, wykaz altan ponadnormatywnych pozostaje zupełnie bez związku z decyzją, która ma być wydana. A już wymaganie od Związku ujawnienia personaliów działkowców z każdego ROD,co do którego OZM PZD złożył wniosek o wydanie decyzji w trybie art. 76 ustawy o ROD, jest sprzeczne z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, dowodzi istnienia buty urzędniczej i eskalacji bezsensownych żądań w imię przeciągania postępowań.

 Ponadto, do wydania decyzji administracyjnej opartej o art. 76 ustawy o ROD nie jest konieczne przedstawienie mapy sytuacyjno-wysokościowej sporządzonej przez uprawnionego geodetę. Tego rodzaju mapę załącza się do wniosku wówczas, gdy przepisy prawa wyraźnie tak stanowią, na przykład w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, o czym mówi wprost ustawa prawo budowlane. Zwrócić też uwagę trzeba, na ogromne koszty związane z przygotowaniem tych map (zawierających m.in. rozmieszenie sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych), a przyjmuje się, że mapa ważna jest tylko sześć miesięcy. Nałożenie na Związek obowiązku przedstawienia takich aktualnych map, to ewidentne i celowe działanie zamierzone na wywołanie zapaści finansowej PZD. Dlatego też uznać należy tego rodzaju działanie za przekroczenie uprawnień ze strony władz Warszawy.

Natomiast stwierdzenie, że wszystkie wnioski należy złożyć jeszcze raz, ponieważ poprzednie nie posiadały stosownych załączników, o których mowa we omawianym wzorze jest niezgodne z jakąkolwiek procedurą administracyjną. Widać trzeba urzędnikom miejskim przypomnieć, że zgodnie z art. 77 § 1 k.p.a. to organ ma obowiązek zebrać materiał dowodowy w każdej sprawie. Natomiast żądanie przez Biuro Gospodarki Nieruchomościami m.st. Warszawy ogromnej ilości załączników (dokumentów) stanowi próbę przerzucenia ustawowego obowiązku organu administracji publicznej zebrania całokształtu materiału dowodowego na PZD jako wnioskodawcę, co bulwersuje tym bardziej, że przepisy szczególne (w szczególności ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych, ustawa o gospodarce nieruchomościami, ustawa Kodeks cywilny oraz akty wykonawcze do ww. ustaw) nie wprowadzają jakichkolwiek wymagań, jakim powinny odpowiadać podania (wnioski) o wydanie decyzji stwierdzającej nabycie prawa użytkowania na podstawie art. 76 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Jednocześnie należy zauważyć, że zarzucanie OZM PZD, że nie dołączył do już złożonych wniosków żadnych dokumentów potwierdzających tytuł prawny PZD do nieruchomości, na której znajdują się ROD, jest co najmniej mijaniem się z prawdą i świadczy o braku zapoznania się z tymi wnioskami. Co niejako przyznał Dyrektor Bajko, który nawet nie próbował ustosunkować się do stwierdzenia, iż przedstawicielka Zespołu osobiście potwierdzała dokumenty u notariusza.

W świetle powyższego, nie budzi wątpliwości, że przedstawiony wzór wniosku jawnie wykracza poza ramy dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia wniosku z art. 76 ustawy o ROD. Dlatego też OZM PZD pragnie wyrazić swój kategoryczny sprzeciw przeciwko praktyce gromadzenia informacji zbędnych z punktu widzenia konkretnego postępowania administracyjnego. Tym bardziej, że władze m.st. Warszawy uchylają się od podania jakiekolwiek podstawy prawnej do tak sformułowanego wniosku, mimo wyraźnych zapytań kierowanych przez prawników Związku. Posiłkowanie się w tym przypadku przez Miasto wynikami kontroli NIK przed kilku lat, dokonywanej w innych celach i realiach prawnych jest całkowicie nieuzasadnione. Trudno przyjąć, aby NIK akceptował zbieranie informacji na temat tego, co dzieje się w ogrodach działkowych w sposób sprzeczny z prawem.

Trzecie spotkanie Zespołu pokazało, iż reprezentujący władze Warszawy dyrektor BGN Marcin Bajko ponownie, w sposób co najmniej lekceważący, traktuje wnioski członków Zespołu o merytoryczną dyskusję, a przedstawiane przez siebie dane uznaje za jedyne słuszne rozwiązanie, kończące jakąkolwiek dyskusję w trakcie spotkań. Co więcej nie jest to tylko spostrzeżenie strony OZM PZD, ale również przedstawicieli innych stowarzyszeń ogrodowych. Nasuwa się zatem pytanie, czy na pewno taka forma przebiegu spotkań była intencją Prezydent Warszawy, która powołała zespół w celu rozwiązywania problemów ogrodów działkowych? Wydaje się, niestety, że urzędnicy miejscy nie do końca starają się pomóc ogrodom, a wykorzystują spotkania Zespołu dla uzyskania potrzebnych władzom danych o warszawskich ROD, czego przykładem jest wzór wniosku przygotowanego przez BGN.

Z tego rodzaju lekceważącym i aroganckim postępowaniem nie możemy się zgodzić, ponieważ ono niezgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W związku z tym protestujemy przeciwko traktowaniu Związku w sposób urągający jakimkolwiek regulacjom prawnym.

Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.