Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Komunikat KR PZD w sprawie opłat w ROD w 2015 r. - 24.04.2015

Opłaty w ROD w 2015r.

W związku z medialnymi doniesieniami dotyczącymi opłat ogrodowych w 2015 r. informujmy, iż dokonana 21.04.15r. zmiana uchwały KR PZD odnoszącej się do kwestii opłat ogrodowych, nie wpływa na sposób ich ustalania oraz wymiar w 2015 r. Wprowadzone zmiany odnoszą się wyłącznie do kwestii formalnoprawnych i nie rzutują na kompetencje walnych zebrań ROD w zakresie uchwalania opłat służących pokrywaniu kosztów funkcjonowania ROD.

Pragniemy przypomnieć, iż obowiązek działkowca współuczestniczenia w pokrywaniu kosztów funkcjonowania ROD poprzez uiszczanie opłat ogrodowych wynika z ustawy o ROD. Uchwały organów stowarzyszeń prowadzących ROD mają w tej sprawie charakter techniczny, tj. służą określeniu zasad ich ustalania i uiszczania. Informujemy też, że w ramach rozliczeń wewnątrzorganizacyjnych, w ogrodach prowadzonych przez PZD, obciążenie ROD na rzecz jednostki okręgowej i krajowej ustalane jest wg. współczynnika 7gr za m2 działki, do której tytuł prawny posiada działkowiec.

Jednocześnie wyjaśniamy, iż zmiana uchwał dokonana przez KR PZD podyktowana była zastrzeżeniami zgłoszonymi przez organ nadzoru (Prezydenta m. st. Warszawy). Zastrzeżenia te opierały się na odmiennym, od prezentowanego przez PZD, stanowisku w przedmiocie obowiązywania nowego statutu PZD. Spór prawny pomiędzy organem nadzoru, a PZD, będzie rozpatrywany przez Sąd Okręgowy w Warszawie. W opinii organu nadzoru, z uwagi na tryb uchwalenia nowego statutu PZD, tj. przez delegatów wybranych na Krajowy Zjazd Delegatów na zasadach określonych uchwałą KR PZD, akt ten nie obowiązuje. Zdaniem PZD zastrzeżenia te, w świetle regulacji zawartych w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych, są bezpodstawne.

Pomimo braku prawomocnego rozstrzygnięcia sporu przez sąd, organ nadzoru zakwestionował uchwałę KR PZD w sprawie opłat, która jako podstawę prawną wskazywała nowy statut PZD. W tej sytuacji KR PZD uznała, iż - w celu uniknięcia kolejnego sporu - dokona modyfikacji uchwały w sposób, który umożliwi jej stosowanie niezależnie od tego, który z poglądów na kwestię statutu zostanie uwzględniony przez Sąd. Przedmiotowa decyzja ma zatem charakter formalnoprawny i nie pociąga za sobą zmiany w sposobie finansowania działalności ROD oraz wymiaru obciążeń działkowców. W szczególności zmiana ta nie rzutuje na podjęte już uchwały walnych zebrań ROD w przedmiocie opłat ogrodowych.

KR PZD pragnie też podkreślić, iż dokonana korekta uchwał nie oznacza, iż PZD odstąpił od stanowiska prezentowanego w postępowaniu sądowym dotyczącym nowego statutu PZD.

 

KRAJOWA RADA PZD

Warszawa, dn. 24.04.2015


  1. UCHWAŁA Nr 1/XXVIII/2015 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 21 kwietnia 2015r.w sprawie uchylenia uchwały Nr 4/XXIII/2014 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 11 grudnia 2014 r.

  2. UCHWAŁA Nr 2/XXVIII/2015 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 21 kwietnia 2015 r.w sprawie określenia zasad partycypacji ROD w finansowaniu kosztów ponoszonych przez PZD w związku z działalnością jednostki krajowej i terenowych na rzecz rodzinnych ogrodów działkowych

  3. UCHWAŁA Nr 3/XXVIII/2015 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 21 kwietnia 2015 r.w sprawie wprowadzenia zmiany w określeniu zasad partycypacji ROD w finansowaniu kosztów ponoszonych przez PZD w związku z działalnością jednostki krajowej i terenowych na rzecz rodzinnych ogrodów działkowych


Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.