Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Stanowisko KR PZD z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie realizacji ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 r. - 24.04.2015

Uchwalenie przez Sejm RP ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, którą procedowano z inicjatywy działkowców, całe środowisko przyjęło z wielkim zadowoleniem i jednocześnie z ulgą. Ustawa weszła w życie 19 stycznia 2014 r., a więc na dwa dni przed terminem wyznaczonym przez Trybunał Konstytucyjny i w ten sposób zachowane zostały prawa działkowców do działek i mienia na działce, a także zapewniono dalsze funkcjonowanie ogrodów. Ustawa spotkała się z pełnym poparciem działkowców, którzy ocenili ją bardzo pozytywnie, bowiem spełnia ich oczekiwania, mimo nałożenia wielu rygorów i obowiązków.

Ustawa została przyjęta z wielkim entuzjazmem i jest sukcesywnie wdrażana  z  zaangażowaniem przez  wszystkich działkowców i organy PZD. W ogrodach największym wyzwaniem było przeprowadzenie ustawowych zebrań wszystkich działkowców oraz odbycie szerokiej konsultacji projektów statutu PZD i regulaminu ROD.

Polski  Związek  Działkowców z wielką powagą podszedł do realizacji ustawy. W pierwszej kolejności Krajowa Rada wskazała, które przepisy obowiązującego statutu straciły swą moc ze względu na sprzeczność z nową ustawą o ROD i ustawą Prawo o stowarzyszeniach. Uchwalony został nowy regulamin ROD uwzgledniający zapisy nowej ustawy, a także opracowano szczegółowe zasady odbywania zebrań wszystkich działkowców. Krajowa Rada i jej Prezydium dokonały nowelizacji wielu uchwał systemowych, dostosowując wewnętrzne przepisy związkowe do obowiązującego prawa.

Związek dochowuje wszystkich terminów wyznaczonych ustawą o ROD i wykonuje zadania ustawowe, ponosząc z tego tytułu nieraz bardzo duże koszty. Zgodnie z wymogiem ustawowym i w wyznaczonym terminie, we wszystkich ogrodach odbyły się zebrania działkowców w celu podjęcia decyzji o stowarzyszeniu, które ma prowadzić ogród. Wynik tych zebrań dowodzi, że PZD cieszy się zaufaniem działkowców, bowiem ponad 95% ogrodów pozostało w strukturach Związku.

Niezmiernie ważnym dla części ogrodów działkowych jest przepis ustawy umożliwiający uregulowanie ich stanu prawnego. Składanie wniosków w tej sprawie, na podstawie art. 76 ustawy, jest priorytetem w działaniu wielu okręgów.

Polski Związek Działkowców realizuje zapisy ustawy o ROD z pełnym zaufaniem do stanowionego prawa i podejmowanych decyzji przez organy państwowe. Tak też podszedł do sprawy nowego statutu PZD. W swych działaniach oparł się na zweryfikowanym statucie, którego nie zakwestionował organ nadzoru oraz na pozytywnej decyzji sądu rejestrowego, akceptującego procedury przy uchwalaniu poprzedniego statutu PZD.

Obecnie dobiegają końca w ogrodach walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze. Na zebraniach działkowcy udzielili poparcia dla działań Krajowej Rady i całego Związku w sprawie realizacji ustawy o ROD. Szczególnie pozytywnie i z zadowoleniem przyjęli uchwalenie statutu PZD. Uznali, że ten statut odpowiada potrzebom i realiom ogrodów działkowych, zaakceptowali wszelkie regulacje wynikające z niego i uchwał KR PZD.

Z wielkim niepokojem działkowcy przyjęli stanowisko sądu rejestrowego i Prezydenta m. st. Warszawy w sprawie rejestracji statutu PZD. Powszechnie uznano, że stanowisko Prezydenta m. st. Warszawy zaważyło na negatywnym rozstrzygnięciu sądu I instancji.

Krajowa Rada PZD uznaje, że dotychczasowe działania wszystkich struktur Związku i działkowców w sprawie wdrażania ustawy są prawidłowe i prowadzone z pożytkiem dla ogrodów działkowych i miliona polskich rodzin.

Krajowa Rada PZD stwierdza, że Związek w pełnym zakresie realizuje postanowienia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, zgodnie z wyznaczonymi procedurami i w zakreślonych terminach.

Jednocześnie Krajowa Rada PZD dziękuje działkowcom i strukturom Związku za zaangażowanie w wykonywaniu i wdrażaniu postanowień ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Proces ten wykazał, że ustawa sprawdza się w praktyce, jest akceptowana i jest najlepszym aktem prawnym gwarantującym prawa działkowców i ogrodów działkowych.

 

Krajowa Rada

Polskiego Związku Działkowców

 

Warszawa, dnia 21 kwietnia 2015 r.

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio