Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Szkodliwa żonglerka prawna - 22.04.2015

Słowo żonglerka jest tu użyte w bardzo umowny sposób. Chodzi jednak o działania organu nadzorującego działanie ogólnokrajowego stowarzyszenia jakim jest Polski Związek Działkowców, a dokładniej działania szkodliwe dla licznej rzeszy jego członków. Mówiąc o żonglerce prawnej mam tu na myśli tendencyjne stosowanie przepisów przez organ nadzoru, jakim jest Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Taka tendencyjność przejawia się w interpretacji stosowania przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Chodzi o rozbieżność dotyczącą momentu rozpoczęcia stosowania w praktyce, czyli tzw. wejścia do obrotu prawnego, przepisów nowego statutu Związku. Przepisy tego statutu zostały stworzone na podstawie nowej ustawy działkowej, jak potocznie nazywam ustawę z dnia 13 grudnia 2013 o rodzinnych ogrodach działkowych. I tu tkwi problem. Ta sama ustawa mówi, że nowy statut ma być uchwalony na zasadach określonych w statucie Polskiego Związku Działkowców, w domyśle dotychczasowym. Dotychczasowy statut zaś odmiennie niż Prawo o stowarzyszeniach ustala moment jego wejścia w życie , określając go datą, a nie jak w ustawie Prawo o stowarzyszeniach, moment rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Pojawia się tym samym problem formalny zasadzający się na pytaniu, czy uchwalenie przez PZD nowego statutu było jednocześnie jego wejściem do obrotu prawnego. Otóż w § 175 nowego statutu czytamy, że zgodnie z art. 65 ust. 2 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, niniejszy statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia, czyli 23 października 2014 roku. Z kolei organ nadzoru w swej mądrości, nie uwzględnia tego faktu, stojąc na stanowisku, że nowy statut jeszcze nie obowiązuje i powołuje się na art. 17 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, który odnosi się do nowo tworzonych stowarzyszeń.

Czy organ nadzoru nie chce zauważyć, że Polski Związek Działkowców stał się stowarzyszeniem ogrodowym z mocy art. 65 ust. 1 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych i zachował osobowość prawną?

Z powyższego wynika, że organ nadzoru uważa, iż od dnia uchwalenia statutu stowarzyszenia ogrodowego Polski Związek Działkowców tj. od 23 października 2014 r. do dnia jego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, Związek ten jako podmiot posiadający osobowość prawną z mocy art. 65 ust. 1 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, pozostaje w próżni. Rodzi się zatem pytanie, czy organ nadzoru chce doprowadzić do paraliżu w funkcjonowaniu Związku?

W mojej ocenie organ nadzoru najwyraźniej nie zauważa, wraz z utajnionymi przez ten organ nazwami „wnioskodawców” postępowania nadzorczego, że art. 65 ust. 2 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych jest przepisem prawnym, który w sposób bezpośredni wyznacza jak ma się zachować adresat tego przepisu i jednocześnie wskazuje datę obowiązywania nowego statutu.

Konkludując pozwolę sobie sformułować tylko jedno pytanie: komu w tej żonglerce prawnej należałoby udzielić ostrzeżenia?

 

Witold Jaworski

ROD Magnolia

Szczawno-Zdrój

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio