Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Relacja z XV posiedzenia Okręgowego Zarządu w Częstochowie - 10.03.2015

XV posiedzenie Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Częstochowie obradowało w siedzibie OZ PZD dniu 09 marca 2015 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie OZ PZD, Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej Eugeniusz Berski. W obradach uczestniczyło 14 członków na 19 co stanowi 73,7 %. Głównym tematem obrad była aktualna sytuacja Związku i działkowców oraz przyjęcie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności OZ za 2014 rok oraz planu pracy i preliminarza finansowego na 2015 rok. Ponadto przedstawiono informację z zebrań ustawowych oraz sprawy różne.

Wiceprezes Okręgowego Zarządu PZD Stanisław Jucha omówił aktualną sytuację Związku, działkowców i ogrodów, którą uzupełnił Sekretarz OZ. Aktualna sytuacja to sprawa rejestracji Statutu PZD, projekt ustawy :Stop rozbiórkom altan”, sytuacja ogrodów w Krakowie i Warszawie oraz roszczenia do gruntów ROD, wybory samorządowe w 2014 roku, zebrania ustawowe i tegoroczna kampania sprawozdawczo-wyborcza w instancjach związku.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Okręgowego Zarządu za 2014 rok i program działania na 2015 rok przedstawił Sekretarz OZ PZD Adam Więcławik. Sprawozdanie finansowe Okręgowego Zarządu za 2014 rok i preliminarz finansowy na 2015 rok przedstawił Główny Księgowy OZ PZD Teresa Dobosz. W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Eugeniusz Berski zapoznał z opinią Okręgowej Komisji Rewizyjnej na temat badanego sprawozdania i planu finansowego OZ.

W dyskusji głos zabrało 4 członków OZ, którzy pozytywnie ustosunkowali się do przedłożonych sprawozdań oraz programu działania i preliminarza finansowego Okręgowego Zarządu.

Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła projekty 9 uchwał, które zostały przyjęte jednogłośnie.

Kończąc Prezes podziękował obecnym członkom za udział w posiedzeniu.

Opracował:

Adam Więcławik

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.