Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Relacja z XXV posiedzenia Krajowej Rady PZD - 27.02.2015

26 lutego 2015 roku odbyło się XXV posiedzenie Krajowej Rady PZD. Obrady KR PZD otworzył Prezes Polskiego Związku Działkowców Eugeniusz Kondracki. Na początku posiedzenia przyjęto porządek obrad oraz wybrano Komisję Uchwał i Wniosków.  

Statut PZD

Następnie głos zabrał mec. Tomasz Terlecki i przedstawił sytuację rejestracji statutu PZD. Przypomniał, że statut został zakwestionowany, ponieważ podważono sposób wyboru delegatów na Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Delegatów PZD, który 23.10.2014 roku uchwalił statut. Obecnie trwa procedura odwoławcza od decyzji referendarza sądowego i na dzień dzisiejszy obowiązuje statut uchwalony na ostatnim Krajowym Zjeździe.

Mec. Tomasz Terlecki przedstawił wystąpienie Prezydenta Warszawy jako organu nadzoru w sprawie  wniosków indywidualnych dotyczących uchwalonych przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd PZD dokumentów i na ich podstawie uchwał Krajowej Rady PZD.

 Ustawa „Stop Rozbiórkom Altan”

W sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo budowalne i niektórych innych ustaw głos zabrał mec. Bartłomiej Piech pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej „Stop Rozbiórkom Altan”. Mec. Piech zaprezentował poprawkę, jaką do projektu ustawy wprowadziła Komisja Senacka. Dotyczy ona trybu orzekania o niezgodności parametrów altany z zapisami prawa. Komisja zdecydowała, że będzie się to odbywać w drodze postanowienia, a nie decyzji administracyjnej, jak uprzednio uchwalił to Sejm.

Roszczenia

Następnie na posiedzeniu poruszono temat roszczeń byłych właścicieli do nieruchomości w Polsce. Mec. Bartłomiej Piech przedstawił trzy kluczowe kwestie istotne dla działkowców w związku z roszczeniami: propozycję Zrzeszenia Dekretowiec, senacką propozycję ustawy reprywatyzacyjnej oraz projekt ustawy SLD w tej sprawie.

Mec. Piech zwrócił szczególną uwagę na dotkliwość rozwiązań reprywatyzacyjnych przedstawianych przez Zrzeszenie Dekretowiec. Zrzeszenie zakłada bowiem likwidację ogrodów działkowych w Warszawie, a tylko nielicznych przeniesienie poza granice miasta. Dekretowcy absolutnie pomijają też kwestie odszkodowań dla działkowców.

Kampania sprawozdawczo – wyborcza

Kolejnym punktem obrad były informacje członków KR PZD w sprawie kampanii sprawozdawczo – wyborczej w ROD i OZ. Relacje z przygotowań przedstawili: Izabela Ożegalska (OZ Łódzki), Tadeusz Jarzębak (OZ w Szczecinie), Janusz Moszkowski (OZ we Wrocławiu), Grzegorz Oracz (OZ Mazowiecki), Sylwester Chęciński (OZ w Poznaniu) i Józef Noski (OZ Śląski).

Z wygłoszonych relacji wyłania się obraz gotowości działkowców do przeprowadzenia zebrań sprawozdawczo – wyborczych i wyborów delegatów. Świadczy o tym choćby to, z jaką sprawnością odbyły się narady szkoleniowe Prezesów, Skarbników i Księgowych ROD. Należy podkreślić także fakt, że Okręgowe Zarządy na bieżąco odpowiadają na wszelkie pytania w tej sprawie. Obecny stan przygotowań pozwala sądzić, że walne zebrania będą dobrze zorganizowane i zostaną przeprowadzone na wysokim poziomie merytorycznym. Relacje dotyczyły także przygotowań do odbycia okręgowych zjazdów delegatów. Z relacji wynika, że okręgi są bardzo zaawansowane w przygotowania do zjazdów.

Koszty zarządzania ROD

Następnie Marek Pytka kierownik Działu Prezydialnego PZD wyjaśnił członkom KR PZD regulacje prawne dotyczące kosztów zarządzania w ROD związanych z nagrodami za pracę społeczną i świadczeniami w ogrodach. Prezes PZD Eugeniusz Kondracki zaapelował do zebranych o włączanie się w rozwiązywanie problemów związanych z tym tematem.

Regulamin ROD

Kolejny punkt obrad omówił mec. Tomasz Terlecki. Przedstawił on stan prac nad opracowywaniem nowego regulaminu ROD. Mec. Terlecki wskazał, że zapisy regulaminu były konsultowane z działkowcami, a Okręgowe Zarządy zgłaszały wnioski z proponowanymi zmianami. Nad zapisami regulaminu pracowała rzesza specjalistów. Teraz zostanie on skierowany do szerszych konsultacji.

Art. 76 ustawy o ROD

Stan realizacji wniosków z art. 76 ustawy o ROD przedstawiła Mariola Kobylińska Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami PZD. Działania w tym zakresie podjęły 22 Okręgowe Zarządy, na terenie których są ogrody wymagające regulacji stanu prawnego.

Sprawozdania z działalności KR PZD w 2014 r. i finansowe KR PZD

Krajowa Rada PZD zatwierdziła sprawozdanie z działalności i finansowe KR PZD za 2014 rok. Sprawozdanie finansowe KR PZD za 2014 rok zostało pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Finansów i Budżetu KR PZD. Obydwa dokumenty oceniła również pozytywnie Krajowa Komisja Rewizyjna po przeprowadzeniu szczegółowej kontroli. Wydała ona także pozytywną ocenę planu pracy KR PZD i preliminarzy finansowych na 2015 rok. Na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej KR PZD uchwaliła powyższe dokumenty.   

Zakończenie obrad

W dyskusji członkowie Krajowej Rady PZD odnieśli się do omawianych tematów i aktualnej sytuacji Polskiego Związku Działkowców. KR PZD na wniosek Komisji Uchwał i Wniosków podjęła szereg uchwał. XXV posiedzenie Krajowej Rady PZD zamknął Prezes PZD Eugeniusz Kondracki.

 

(AD, MP)

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio