Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie OZ Toruńsko - Włocławskiego z Wojewodą Kujawsko - Pomorskim i Prezydentem Grudziądza w sprawie ogrodów zagrożonych roszczeniami - 24.02.2015

W dniu 20 lutego 2015 r. odbyło się spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim Kujawsko – Pomorskim w sprawie gruntów należących do Piotra Kulerskiego, na których położone są Rodzinne Ogrody Działkowe „Kolejarz”, „im. Mikołaja Kopernika” oraz „Zacisze” w Grudziądzu. W spotkaniu brali udział:

- Ewa Mes - Wojewoda Kujawsko – Pomorski,

- Robert Malinowski - Prezydent Grudziądza,

- Piotr Gadzikowski - Prezes OZ PZD,

- Tadeusz Kotanowicz – Dyrektor Wydz. Skarbu Państwa i Nieruchomości,

- Wojciech Witkowski – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UMG,

- Anna Bołądź – Kierownik biura OZ PZD,

- Aleksander Głomski – Inspektor ds. terenowo- prawnych  OZ PZD,

- Marek Drozdowski – Inspektor Wydz. Skarbu Państwa i Nieruchomości w Delegaturze w Toruniu,

- Jerzy Pankarz – Radca Prawny Urzędu Wojewódzkiego.

Podczas spotkania szczegółowo omówiono stan prawny gruntów należących do p. Kulerskiego i przedstawiono propozycje złożone w piśmie przez Okręgowy Zarząd PZD co do znalezienia gruntów zamiennych bądź wykupu tych terenów przez Skarb Państwa. Zdaniem Tadeusza Kotanowicza przeszkodą  do przejęcia gruntów p. Kulerskiego przez Skarb Państwa są zapisy hipotek zapisane w księgach wieczystych tych działek. Są to obciążenia w złotówkach i we frankach szwajcarskich oraz w złocie pochodzące z lat 30 – tych XX w. w stosunku do różnych podmiotów, w tym również prywatnych. Dyrektor Kotanowicz uważa również, że w dokumentach dotyczących powstania tych ogrodów działkowych brakuje decyzji przekazującej grunty Skarbu Państwa na ten cel oraz decyzji przekazujących te ogrody do Polskiego Związku Działkowców. Pan Wojciech Witkowski odparł te argumenty wskazując, iż w czasie tworzenia ogrodów działkowych – w tamtym czasie obowiązywała ustawa z 9 marca 1949 r. o pracowniczych ogrodach działkowych, która nie wskazywała tworzenia ogrodów działkowych drogą decyzji administracyjnych, a cała dokumentacja archiwalna tych terenów w sposób wyczerpujący świadczy o utworzenia tam stałych ogrodów działkowych zgodnie z obowiązującym wtedy prawem. Zachowane są m.in. oryginalne protokoły przekazania terenów pomiędzy Miejską Radą Narodową w Grudziądzu a Związkami Zawodowymi. Kolejna ustawa o pracowniczych ogrodach działkowych z 1981 r. wcieliła z mocy ustawy wszystkie istniejące w tym momencie ogrody działkowe do Polskiego Związku Działkowców. Są to argumenty świadczące jednoznacznie, że przedmiotowe ogrody działkowe powstały zgodnie z prawem na gruntach należących do Skarbu Państwa. Prezydent m. Grudziądza poczuwa się zatem do odpowiedzialności jako Starosta Grodzki reprezentujący Skarb Państwa do wypłaty odszkodowań za nasadzenia i naniesienia działkowcom oraz za infrastrukturę PZD gdyby doszło do likwidacji. Zgodnie z analizą prawną Urzędu Miasta Grudziądza w sprawie wniosku p. Kulerskiego złożonego do Prezydenta m. Grudziądza o likwidację ogrodów działkowych, postępowanie administracyjne zostanie umorzone decyzją, ponieważ art. 25 ustawy o ROD wskazuje, iż podmiotem likwidującym jest właściciel gruntu a miasto nie jest tu stroną. Prezydent m. Grudziądza nie posiada na terenie miasta gruntów o takiej powierzchni, na których można by odtworzyć te trzy ROD. Są pewne grunty należące do Agencji Nieruchomości Rolnych, ale nie może nimi dysponować prezydent. Zostanie zbadana możliwość ewentualnego przejęcia tych gruntów pod odtworzenie ogrodów, gdyby doszło do ich likwidacji.

Z wypowiedzi p. Kulerskiego wynika, że zależy mu na sprzedaży tych gruntów, co może być trudne ze względu na ujawnione zapisy hipoteczne. Wojewoda Ewa Mes zaproponowała, aby Polski Związek Działkowców wystąpił do p. Kulerskiego z propozycją dzierżawy gruntów po cenach porównywalnych do cen, jakie miasto pobiera od dzierżawców terenów rekreacyjnych tj. 0,10 zł/m2/rok. Okres proponowanej dzierżawy miałby wynosić 9 lat.

Przewidywany okres „odzyskania” gruntów przez p. Kulerskiego to proces długotrwały, ponieważ wymaga uruchomienia drogi sądowej i dopiero po uzyskaniu prawomocnego wyroku o wydanie terenu i likwidację ROD – właściciel powinien wystąpić z wnioskiem do Prezydenta m Grudziądza o wypłatę odszkodowań. Następnie należałoby zinwentaryzować i wycenić majątek oraz przeprowadzić cały proces likwidacji ogrodów.

Okręgowy Zarząd PZD konsultował się z adw. Januszem Bołądź, którego zdaniem zapisy hipoteczne mogą nie stanowić dużych kwot, ponieważ na mocy wielu aktów prawnych były one denominowane w ubiegłych latach i ich wartość należy oszacować według stosownych przeliczników, aby ocenić zasadność ich spłaty przez ewentualnych nabywców. Być może po przeliczeniu nie stanowiłyby one przeszkody do wykupu terenów przez Miasto Grudziądz. W tej sprawie zostanie sporządzona ocena prawna przez J.Bołądź.

 

Sporządziła:

Anna Bołądź – Kierownik Biura OZ PZD

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio