Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

KOMUNIKAT PREZYDIUM KR PZD w sprawie zakończenia kampanii zebrań ustawowych w ROD - 30.01.2015

Prezydium Krajowej Rady PZD zapoznało się z wynikami kampanii zebrań ustawowych w ROD zakończonej w dniu 18 stycznia 2015 r. i stwierdza co następuje.

Art. 69 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 r. zobowiązał PZD do przeprowadzenia zebrań wszystkich działkowców. Podczas tych zebrań działkowcy mieli zadecydować, czy ROD pozostanie w strukturach ogólnopolskiego stowarzyszenia PZD czy też założą lokalne stowarzyszenie, które przejmie zarządzanie ROD. Zebrania mogły się odbywać  w ROD już od dnia wejścia w życie ustawy, tj. 19 stycznia 2014 r. do 18 stycznia 2015 r.

Prezydium Krajowej Rady PZD stwierdza, że Związek dołożył wszelkich starań, aby w pełni zrealizować zapisy ustawy. Prezydium Krajowej Rady uchwaliło szczegółowe wytyczne do przeprowadzenia zebrań ustawowych, opracowało wzory niezbędnych dokumentów mających wspierać zarządy ROD przy zwoływaniu i przeprowadzaniu zebrań ustawowych. Konieczność wykonania obowiązku ustawowego przy wsparciu udzielonym zarządom ROD dało efekt w postaci odbycia 4 861  zebrań ustawowych.

Na zebraniach podkreślano korzyści płynące z pozostania w strukturach PZD. Szczególnie zwracano uwagę na poczucie bezpieczeństwa wynikające z wieloletniego doświadczenia PZD w walce o zachowanie ogrodów, fachową pomoc w sprawach inwestycji, sprawach prawnych, pomoc finansową, bardzo istotną dla nich kwestię kosztów zarządzania ogrodem, która w PZD jest ustabilizowana, a także czytelny, zrozumiały oraz prawidłowy system kierowania i zarządzania, prowadzony nadzór oraz podział zadań pomiędzy struktury Związku. Podkreślano siłę Związku, który jest sprawną organizacją stojącą w obronie praw działkowców i ogrodów. Najwięcej uchwał potwierdzających chęć pozostania w PZD podjęto w ogrodach położonych na terenie Okręgu Mazowieckiego – 83,74 % (w 412 ROD), Okręgu Łódzkiego – 83,39% (261 ROD) oraz Śląskiego 82,45% (512 ROD). Na uwagę zasługuje fakt, że na terenie okręgów pilskiego, świętokrzyskiego i wrocławskiego we wszystkich ogrodach działkowcy potwierdzili chęć pozostania w PZD.

Na terenie 23 okręgów działkowcy w 243 ROD  skorzystali z możliwości, jakie daje ustawa i wybrali własną drogę podejmując uchwałę o powołaniu własnego stowarzyszenia. Stanowi to 5% ogółu ogrodów.  

Prezydium KR PZD pragnie podkreślić, że Polski Związek Działkowców szanuje demokratycznie podjęte przez działkowców decyzje i  nie będzie stawać na drodze realizacji praw stowarzyszeń, powołanych zgodnie z ustawą o ROD. O ostateczniej liczbie wyodrębnionych ROD zadecyduje zakończenie procesu rejestracji stowarzyszeń w KRS.

Reasumując, w wyniku przeprowadzonych zebrań ustawowych w Polskim Związku Działkowców pozostaje 4 618 ROD.

Prezydium KR PZD stwierdza, że wykonanie obowiązku związanego ze zwołaniem i przeprowadzeniem zebrań ustawowych było bardzo kosztowne dla PZD. Ogółem poniesione przez Związek koszty wyniosły 6,5 mln zł.  

W kwocie tej około 6 mln zł stanowią wydatki zarządów ROD poniesione przede wszystkim na wysyłkę zawiadomień listami poleconymi lub przesyłkami kurierskimi.

Prezydium KR PZD stwierdza, że w historii PZD, Związek jeszcze nigdy nie był poddany takiej weryfikacji przez samych działkowców.  Jak pokazują wyniki zakończonej w ROD kampanii zebrań ustawowych, PZD bez żadnej wątpliwości zdał egzamin.

Fakt pozostania 95% ogrodów w strukturach PZD potwierdza ogromne zaufanie dla Związku ze strony działkowców świadomych roli i znaczenia ogólnopolskiej organizacji dla zapewnienia istnienia i funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych.

Prezydium KR PZD przekazuje wielkie słowa uznania i podziękowania wszystkim zarządom ROD, które zadbały o dobre przygotowanie zebrań pod względem organizacyjnym, dzięki czemu działkowcy mieli zapewnioną swobodę wypowiedzi, dyskusji i możliwość podjęcia decyzji w stosunku do ROD zgodnie z ich wolą. Zarządy w sposób rzetelny wypełniły obowiązki dotyczące zwołania i przeprowadzenia zebrań wszystkich działkowców wynikające z ustawy o ROD.

Prezydium Krajowej Rady PZD dziękuje również okręgowym zarządom PZD, które służyły pomocą zarządom ROD w wypełnieniu tego obowiązku.

Dzięki Wam, naszym działkowcom i działaczom, Związek udowodnił, że stoi na straży zapisów ustawy i z sukcesem ją stosuje.

 

                                     PREZYDIUM

                                     KRAJOWEJ RADY

                                     POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW 

 

Warszawa, dnia 28 stycznia 2015 r. 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio