Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

KOMUNIKAT KR PZD o podjętych rozwiązaniach w zakresie inwestycji i remontów w ROD - 16.01.2015

Obradująca w dniu 15 stycznia 2015 roku Krajowa Rada PZD podjęła m.in. dwie uchwały:

Pierwsza z nich szczegółowo reguluje kwestie funkcjonowania tego Funduszu, którego środki są przeznaczone na finansowanie działań inwestycyjnych w Związku, w szczególności kosztów zakładania, zagospodarowywania i modernizacji ROD. Wskazuje ona jakie dochody mogą zasilać Fundusz Rozwoju ROD w poszczególnych jednostkach organizacyjnych PZD oraz określa, na jakie zadania mogą być te środki wykorzystane. Ponadto, wskazuje jakie organy na poszczególnych szczeblach organizacyjnych PZD, sprawują kontrolę na prawidłową organizacją, gospodarowaniem i rozliczaniem środków tego Funduszu.

Druga z kolei normuje sytuację proceduralną całego procesu inwestycyjno – remontowego w ROD. W szczególności reguluje ona takie kwestie jak planowanie, przygotowanie, przeprowadzenie, sfinansowanie a w końcu i rozliczenie inwestycji i remontów w ROD. Ponadto wskazuje tryby, w jakich zarządy ROD winny dokonywać wyborów wykonawcy przy realizacji inwestycji i remontów w ROD.

Powyższe uchwały zastąpiły dotychczas obowiązujące regulacje, które z uwagi na nową ustawę o ROD, wymagały dostosowania do aktualnie obowiązującego stanu prawnego.

Uchwały regulujące kwestie inwestycji i remontów w ROD a także środków finansowych, z których te zadania powinni być finansowane, są szczególnie ważne, biorąc pod uwagę aktualny stan zagospodarowania rodzinnych ogrodów działkowych, gdzie wiele z nich wymaga jeszcze sporo pracy, gdyż nadal nie posiadają podstawowej infrastruktury takiej jak sieć wodociągowa, energetyczna czy budynki administracyjne lub dotychczasowa uległa dekapitalizacji. Dlatego też, konieczne jest aby działkowcy, na walnych zebraniach członków PZD, przyjmowali uchwały o przeprowadzenie określonych zadań remontowo – inwestycyjnych.

 Przy realizacji inwestycji i remontów w ROD, zarządy ROD winny angażować do pomocy gminy. W wielu przypadkach działkowcy to ludzie niezamożni, emeryci, renciści oraz młode małżeństwa „na dorobku”, których nie stać na przeprowadzenie wszystkich niezbędnych prac w ogrodach. Natomiast w większości przypadków to właśnie działkowcy muszą ponosić koszty zadań inwestycyjno – remontowych. Dlatego też gminy powinny aktywniej włączyć się w udzielanie pomocy finansowej przy realizacji tych zadań. Zwłaszcza, iż obecnie obowiązująca ustawa z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych wskazuje, iż gminy mogą udzielać stowarzyszeniom ogrodowym dotacji celowych z budżetu tej gminy, w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, jeżeli wpłynie to na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do tego ROD.      

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.