Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

OZ Śląski w sprawie ustawowych zebrań w niektórych ROD - 26.11.2014

Samodzielność, samorządność i demokracja wewnątrzzwiązkowa w Polskim Związku Działkowców są dobrami wypracowanymi i doskonalonymi przez wiele pokoleń działkowców.

Dobra te zawsze służyły integracji działkowców, która - szczególnie w obliczu działań zmierzających do likwidacji ogrodów działkowych - odnosiła pozytywne rezultaty.

Dzięki wypracowanym przez ponad 100 lat, w oparciu o te wartości, skutecznym mechanizmom działania i funkcjonowania społeczności działkowców, w tym m. in. dzięki systemowi jawności i kontroli przestrzegania prawa, możliwe jest istnienie i rozwój ogrodów w naszym Związku.

Jednym z najbardziej widocznych i powszechnych przejawów realizacji tych wartości jest forma decydowania o sprawach rodzinnego ogrodu działkowego na corocznym walnym zebraniu, kiedy to każdy członek Związku w ROD jest prawidłowo zawiadamiany o terminie, miejscu i porządku obrad walnego zebrania, każdy ma prawo brać w nim czynny udział i nie jest w tym w żadnym zakresie ograniczany. Walne zebranie uznaje się za najwyższą władzę w ogrodzie.

Wolność danej osoby w obszarze zgromadzeń - zebrań poprzedzających głosowanie, jak również wolność wyboru gwarantowaną poprzez prawidłowość obliczania głosów, sporządzania dokumentów i innych dokumentów wyborczych, jest chronione nie tylko prawem związkowym. Chroni je również bardzo silnie również powszechnie obowiązujące prawo polskie. Wolności te są bowiem przedmiotem ochrony na podstawie przepisów kodeksu karnego .

"Zgodnie z treścią art. 249 i nast. Kodeksu karnego zabronione jest przeszkadzanie, przy użyciu przemocy, groźby bezprawnej, oraz podstępu w:

1)   odbyciu zgromadzenia poprzedzającego głosowanie,

2)   swobodnemu wykonywaniu prawa do kandydowania lub głosowania,

3)   głosowaniu lub obliczaniu głosów,

4)  sporządzaniu protokołów lub innych dokumentów wyborczych albo referendalnych"

Za naruszanie art. 249 K. k. w konkretnych okolicznościach może być natomiast uznane:

1) sporządzanie listy osób obecnych na zgromadzeniu przed jego odbyciem oraz usiłowanie wykorzystać tej listy na zebraniu;

2) świadome doręczanie na nieprawidłowy adres zainteresowanym zawiadomienia o terminie i miejscu zebrania ustawowego wszystkich działkowców;

3) świadome wpisywanie nieprawdy do protokołów w przedmiocie liczby głosów;

4) nakłanianie przy użyciu podstępu do głosowania w określony sposób;

5) sporządzanie fikcyjnych dokumentów z zebrania po jego odbyciu.

Prezydium Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD w Katowicach z ogromną przykrością stwierdza, że w ostatnim czasie w związku ze zwołaniem ustawowych zebrań wszystkich działkowców w rodzinnych ogrodach działkowych w naszym Okręgu można było spotkać się z incydentami polegającymi na aktywnym przeszkadzaniu działkowcom w swobodnym wykonywaniu ich praw wyborczych oraz niestety, zdarzającym się również, biernym akceptowaniu działań niezgodnych z Ustawą o ROD  przez część uczestników, a nawet bezmyślnym wykonywaniu poleceń osób nie będących członkami ogrodu. Brak reakcji i całkowite poddanie się tego typu działaniom jest w tych, na szczęście odosobnionych, przypadkach, całkowitą kompromitacją przyjętej i sprawdzonej w naszym stowarzyszeniu zasady rządów demokracji. Potwierdza natomiast w przypadku tych grup społecznych słuszność rządów mniejszości lub nawet podmiotów zewnętrznych, których celem jest wyłącznie osobista władza i ambicja.

Podkreślamy ponownie, że udział w ustawowym zebraniu, mającym na celu wybór stowarzyszenia ogrodowego, jak i prawo do głosowania na tym zebraniu, jest prawem każdego działkowca. Prawo to jest jednocześnie wyrazem przyjętej przez PZD zasady demokracji rozumianej jako system rządów większości jednostek tworzących daną grupę społeczną. Demokracji wypracowanej przez wiele lat i zabezpieczanej w formie regulacji Statutu, Regulaminu oraz uchwał organów naszego stowarzyszenia ogrodowego - biorącego zawsze pod uwagę zdanie działkowców, ich opinie i głosy.

Akceptując wolę każdego działkowca co do wyboru stowarzyszenia ogrodowego, szanujemy decyzje, które w tym zakresie zostały już podjęte - zarówno te co do pozostania w Polskim Związku Działkowców, jak i te, które ostatecznie doprowadziły do skutecznego wyodrębnienia się ROD ze struktur naszego stowarzyszenia. Informujemy jednak, że wiele przypadków zebrań wszystkich działkowców, na których sporządzono dokumentację świadczącą o zamiarze wyłączenia się danego ROD to zebrania, dotknięte poważnymi nieprawidłowościami – nieprawidłowościom tym można było zapobiec  gdyby przedstawiciel PZD uczestniczący w zebraniu mógł się swobodnie wypowiedzieć w zakresie prawidłowego toku postępowania.

Drodzy Działkowcy!

Zebranie Wszystkich Działkowców dokonujące wyboru stowarzyszenia ogrodowego to bardzo ważny akt prawny decydujący o losie ogrodu. Apelujemy do was o rozwagę w podejmowaniu ostatecznej decyzji. Nie ulegajcie biernie okolicznościom, w których się znaleźliście. Nie pozwalajcie na to, aby przy Waszym udziale dochodziło do poważnych nieprawidłowości w toku zebrań. Skutki takich działań dotkną przede wszystkim Was i Wasze ogrody.

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio