Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

"Działkowcy z ROD im. Bohaterów Westerplatte w Warszawie pozostają w PZD" - 21.11.2014

Późnym popołudniem 19 listopada br. w ośrodku szkoleniowym OZM PZD w Warszawie odbyło się zebranie działkowców z ROD im. Bohaterów Westerplatte w Warszawie. W zebraniu uczestniczył prezes OZM PZD Pan Zygmunt Kacprzak, kierownik biura OZM PZD oraz radcy prawni OZM PZD.

Celem zebrania było poinformowanie działkowców o faktycznej sytuacji prawnej ROD „Bohaterów Westerplatte” w Warszawie, w tym przede wszystkim o nieprawidłowościach w procedurze zwołania i przeprowadzenia zebrania ustawowego w ROD im. Bohaterów Westerplatte. Ważną kwestią było także poznanie stanowiska samych działkowców odnośnie kwestii pozostania w strukturach PZD oraz przedstawienie propozycji reorganizacji ROD im. Bohaterów Westerplatte w Warszawie.

Prezes OZM PZD, otwierając spotkanie zapewnił działkowców z ROD im. Bohaterów Westerplatte, iż PZD zawsze kierował się i nadal będzie się kierował, wyłącznie dobrem działkowców i ogrodu, i nie dopuści do tego, aby prawa działkowców zostały przez kogokolwiek naruszone. Podkreślił przy tym, że wszystkie procedury prawne związane ze zwołaniem zebrania ustawowego zawsze muszą przebiegać zgodnie z prawem, a PZD zawsze stoi na straży przestrzegania przepisów prawa. Poinformował też, że wyrażenie woli o pozostaniu w strukturach PZD jest całkowicie dobrowolne i nikt nikogo do niczego nie zmusza, ale przepisy prawa w tym zakresie muszą być bezwzględnie przestrzegane.

Działkowcom została również przedstawiona przez radcę prawnego OZM PZD Panią Ewelinę Świątek informacja o aktualnym stanie sprawy sądowej wniesionej przez OZM PZD do sądu, a dotyczącej zarejestrowania stowarzyszenia działkowego „Zielone Wzgórza”. Radca prawny powiedziała, że OZM PZD wniósł apelację od postanowienia o zarejestrowaniu stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sadowym. Podstawą do złożenia apelacji było m.in. zwołanie zebrania ustawowego przez osoby nieuprawnione i przeprowadzenie zebrania niezgodnie z przepisami ustawy o ROD. Powyższe działanie OZM PZD wyszło również naprzeciw oczekiwaniom samych działkowców, którzy informowali OZM PZD o nieprawidłowościach w przebiegu zebrania ustawowego.

Podkreślenia wymaga również fakt, że na zebranie przybyło ponad 100 działkowców, którzy potwierdzili, że nie zostali prawidłowo zawiadomieniu o zebraniu ustawowym, natomiast o tym kto zostanie wpuszczony na zebranie decydowała ochrona wynajęta przez byłą prezes zarządu ROD im. Bohaterów Westerplatte Panią Annę Batorowską. Ponadto działkowcy w swoich wypowiedziach podkreślali, iż nie mają zaufania do byłej prezes zarządu ROD „Bohaterów Westerplatte” Anny Batorowskiej, która stoi na czele powołanego stowarzyszenia „Zielone Wzgórza”. W opinii działkowców nie dbała ona o sprawy użytkowników działek, a także o ROD, pobierając jednocześnie opłaty na jego rozwój. Za przykład działkowcy podawali sprawę uporządkowania terenu ogrodu, co obiecywała Pani Batorowska, a do czego nigdy nie doszło. Działkowcy mówili wprost, że Pani Batorowska ich lekceważy, że tak naprawdę nie zależy jej na dobru ogrodu ani działkowców, tylko co najwyżej na własnych interesach. Ponadto podkreślali, że osoby związane z odwołanym zarządem zastraszają działkowców odebraniem działki w ROD w przypadku nie przystąpienia do stowarzyszenia „Zielone Wzgórza”, a pozostaniem w PZD. Kierownik biura OZM PZD stanowczo podkreśliła w swojej wypowiedzi, że działkowcy nie mogą ponosić żadnych negatywnych konsekwencji z tytułu powołania stowarzyszenia „Zielone Wzgórza”, a wszelkie tego rodzaju nieprawidłowości należy zgłaszać bezpośrednio do OZM PZD, który stosując przepisy prawa powiadomi odpowiednie organy ścigania.  Stowarzyszenie „Zielone Wzgórza” nie może żądać od działkowców żadnych opłat z tytułu korzystania z działki w ROD, ponieważ ROD nadal zarządzany jest przez stowarzyszenie Polski Związek Działkowców. Natomiast w przypadku ewentualnego stwierdzenia przez sąd rejestrowy prawidłowo zarejestrowanego stowarzyszenia, wszelkie wzajemne rozliczenia nastąpią pomiędzy PZD, a tym stowarzyszeniem. Natomiast w rozliczeniu nie biorą udziału indywidualni działkowcy, a informacje szerzone przez Panią Batorowska, jakoby konsekwencje braku opłat ponosili sami działkowcy są nieprawdziwe i niezgodne w prawem. OZM PZD będzie wyciągał wszelkie konsekwencje prawne od stowarzyszenia „Zielone Wzgórza” w przypadku stwierdzenia żądania przez to stowarzyszenie jakichkolwiek rozliczeń finansowych od działkowców. Powyższa informacja została przyjęta brawami ze strony działkowców zgromadzonych na sali.

W trakcie zebrania radca prawny oraz kierownik biura OZM PZD przedstawiły działkowcom także, propozycję reorganizacji ROD im. Bohaterów Westerplatte. Podkreślono przy tym, że OZM PZD stoi na stanowisku, że to sami Działkowcy powinni zdecydować, w jaki sposób widzą reorganizację ROD im. Bohaterów Westerplatte w Warszawie, ponieważ OZM PZD, przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji w tym zakresie chce poznać zdanie działkowców w tym zakresie, ponieważ to ono jest najważniejsze. W odpowiedzi na powyższe, zgromadzeni działkowcy wyrazili swoja wolę, składając na ręce przedstawicieli OZM PZD stosowne oświadczenia w tej sprawie. Prezes OZM PZD zapewnił wszystkich zebranych, iż w najbliższym czasie, na podstawie złożonych oświadczeń podjęte zostaną odpowiednie kroki, aby zapewnić spokojne funkcjonowanie ogrodu.

Zebranie zakończyło się wyrażeniem nadziei przez zgromadzonych działkowców, że jak najszybciej uda się rozwiązać problem funkcjonowania ROD im. Bohaterów Westerplatte w Warszawie, w taki sposób, aby nie ucierpiał na tym ogród i działkowcy. Podkreślono przy tym, że najważniejsze jest przestrzeganie prawa, do którego łamania nie dopuści OZM PZD, ale także sami działkowcy. Spotkanie z działkowcami pokazało jednocześnie, jak wiele nieprawdy i zakłamania jest w twierdzeniach i publikacjach osób związanych ze stowarzyszeniem „Zielone Wzgórza” w Warszawie. Jak wiele krzywd zostało przez działania podejmowane przez osoby związane z tym stowarzyszeniem wyrządzonych działkowcom z ROD im. Bohaterów Westerplatte” w Warszawie. Dowodem na to, że działkowcy nie godzą się na tego rodzaju postępowanie, są wystąpienia działkowców podczas spotkania, a także dobrowolne złożenie przez Nich oświadczeń o chęci pozostania w strukturach stowarzyszenia Polskiego Związku Działkowców.

OMA

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.