Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Działkowcy z OZ Sudeckiego spotkali się z Posłem Henrykiem Kmiecikiem" - 20.11.2014

W dniu 17 listopada 2014r delegacja Okręgowego Zarządu Sudeckiego PZD w Szczawnie Zdroju spotkała się z Posłem Henrykiem Kmiecikiem z Koła Bezpieczeństwo i Gospodarki. Spotkanie odbyło się z inicjatywy OZS PZD w siedzibie Posła w Kamiennej Górze i uczestniczyli w nim Prezes OZS PZD Wincenty Kulik, Wiceprezes OZS PZD - Henryk Ziomek, Członek Zarządu Okręgowego PZD - Kazimierz Pazdyk oraz prezesi zarządów ROD z Kamiennej Góry :- Władysław Myjak z ROD"Różanka" i Zbigniew Marczak z ROD"Zdrowie".

Podczas spotkania przedstawiono Posłowi dwie spraw, które aktualnie są bardzo istotne dla środowiska działkowców. Pierwsza z nich dotyczyła sytuacji jaka wytworzyła się po orzeczeniu NSA z dnia 9 stycznia br, w sprawie altan. Druga, to zastrzeżenia Rzecznika Praw Obywatelskich co do konstytucyjności ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych.

Prezes OZS przedstawił zagrożenia jakie wynikają dla działkowców z wyroku NSA w sprawie altan oraz działania Polskiego Związku Działkowców, mające na celu likwidację luki w Prawie budowlanym w zakresie zdefiniowania pojęcia altana w ogrodzie działkowym tj. o obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw", który został poparty podpisami ponad 700 000 obywateli i złożony w Sejmie w dniu 9 października 2014 r. przez Komitet Inicjatywy Obywatelskiej „STOP rozbiórkom altan”. Informując o powyższym, w imieniu działkowców sudeckich działkowców, zwrócił się do Posła o podjęcie działań celem przyspieszenia prac legislacyjnych w Sejmie.

Poseł stwierdził, że zna problematykę związaną z 'altanami'. Rozumie niepokój działkowców oraz konieczność szybkiego uregulowania tematu. W pełni popiera inicjatywę obywatelską i na najbliższym posiedzeniu Sejmu zwróci się do Marszałka Sejmu z pytaniem 'Jaki jest los projektu ustawy, jaki jest przewidziany harmonogram procedowania?', ponieważ uregulowanie takich spraw, zależy wyłącznie od aktywności ustawodawcy.

Drugą sprawą, która została przedstawiona Posłowi, to niepokojące zastrzeżenia Rzecznika Praw Obywatelskich co do konstytucyjności uregulowań zawartych w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych, które Rzecznik może skierować do Trybunału Konstytucyjnego. Omówiono przy tym zasady funkcjonowania ogrodów w świetle uregulowań nowej ustawy o rod, w tym w kontekście wątpliwości Rzecznika co do przejęcia zarządzania ogrodami przez stowarzyszenia inne niż PZD powstałe przed dniem 13 grudnia 2013 r. oraz o ustawowych zebraniach wszystkich działkowców i demokratycznym wyborze stowarzyszeń ogrodowych, które będą zarządzały ogrodami.

Na zakończenie spotkania, Poseł zadeklarował szeroko rozumianą współpracę w omawianych sprawach jak i we wszystkich innych, które będą przedmiotem zainteresowania działkowców.

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.