Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"OZ Podkarpacki odpowiada na artykuł w Super Nowościach na temat opodatkowania altan w Toruniu" - 20.11.2014

W gazecie „Super Nowości” w dniu 14.11.2014 r. ukazał się artykuł „Rząd chce opodatkować altanki działkowców ?”. Treści zawarte w tym artykule wymagają sprostowania, ponieważ mogą wprowadzić w błąd czytelników.
Pismem z dnia 10 października 2014 r. Urząd Miasta Torunia zwrócił się z prośbą do Zarządu ROD „Międzyrzecze” o udostępnienie planu zagospodarowania ogrodu, wykazu działkowców, powierzchni zabudowy altan   i roku, od kiedy są użytkowane. Przekazanie tych danych mogłoby ułatwić urzędnikom przeprowadzenie kontroli i wymierzenie działkowcom podatków od ich altan. W ślad za tym pismem na niektórych ogrodach działkowych, nie tylko w Toruniu, pojawili się urzędnicy dokonujący przeglądu altan.  

Kwestię opodatkowania altan w ROD należy rozpatrywać w kontekście art.7 ust.1 pkt 12 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Przepis ten zwalnia od podatku od nieruchomości położone na terenie ROD budynki nie przekraczające norm powierzchni ustalonych w przepisach prawa budowlanego dla altan, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Na szczególną uwagę zasługuje użycie w tym przepisie słowa „budynki”. Oznacza to, że przedmiotem zwolnienia nie jest „altana”, ale „budynek”, który został zdefiniowany w art.1a ust.1 pkt 1 ustawy o podatkach    i opłatach lokalnych. 

W konsekwencji należy stwierdzić, że altana w ROD nie musi mieć lekkiej, ażurowej konstrukcji, aby była zwolniona z podatku od nieruchomości. Skorzystanie z tego przywileju jest uzależnione od spełnienia wymogu dotyczącego powierzchni zabudowy oraz przeznaczenia na cele nie związane      z prowadzeniem działalności gospodarczej. Kwestia konstrukcji altany jest zatem bezprzedmiotowa, jeżeli chodzi o podatek od nieruchomości. Konkludując: obiekt wybudowany na działce w ROD podlega opodatkowaniu, jeżeli służy prowadzonej działalności gospodarczej lub narusza art.29 ust.1 pkt 4 ustawy – Prawo budowlane w zakresie powierzchni zabudowy, czyli przekracza 35 m2.

Artykuł nie wyjaśnia czytelnikom, iż wyrok NSA z dnia 9.01.2014 r. oraz brak definicji altany w Prawie budowlanym może zostać wykorzystany przez niektóre samorządy w celu zasilenia budżetów miejskich poprzez opodatkowanie działkowców. Podjęte już nie tylko w Toruniu, ale i w innych miastach działania wyraźnie wskazują na to, że niektóre samorządy chcą jak najszybciej wykorzystać istniejącą lukę prawną w sposób niekorzystny dla interesu obywateli, którzy złożyli przecież własny, obywatelski projekt ustawy regulujący to zagadnienie. 

Należałoby także zwrócić uwagę na jeszcze inny aspekt tego wyroku. Przepisy ustawy o ROD zawierają tryb postępowania w przypadku likwidacji ogrodu i działek rodzinnych pod inwestycje celu publicznego, w tym także obowiązki inwestora w zakresie wypłaty wynagrodzenia za znajdujące się na działce nasadzenia, urządzenia i obiekty stanowiące jego własność. Zgodnie z art. 42 ust.1 ustawy o ROD, wynagrodzenie nie przysługuje za nasadzenia, urządzenia i obiekty wykonane niezgodnie z prawem. Za samowole budowlane – a tym według orzeczenia NSA są wszystkie altany – inwestor może nie zapłacić żadnych pieniędzy. W ten sposób inwestorzy likwidujący ogrody i działki mogą poszukiwać sposobu na poniesienie mniejszych kosztów z tym związane.

Biorąc pod uwagę powyższe zdarzenia, Polski Związek Działkowców jako pierwszy podjął działania w obronie altan w rodzinnych ogrodach działkowych. Powołany został Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „STOP rozbiórkom altan”, który przygotował obywatelski projekt ustawy w sprawie zmiany ustawy – Prawo budowlane i niektórych innych ustaw. Chodzi o umieszczenie w obowiązującym systemie prawa definicji altany działkowej. Projekt obywatelski zyskał poparcie ponad 700 tysięcy obywateli i został złożony w Sejmie 9 października br., o czym nie ma również wzmianki w artykule. Obecni podczas składania podpisów posłowie niemal wszystkich partii deklarowali poparcie swoich klubów dla obywatelskiego projektu ustawy.

W artykule nie zostało podkreślone, że jedynie Polski Związek Działkowców podjął działania w obronie altan w rodzinnych ogrodach działkowych, ponieważ żadna opcja polityczna obecna w parlamencie nie wykazała zainteresowania tym tematem. Przedmiotowa publikacja nie zwraca również uwagi na dalsze działania działkowców w obronie altan. Marszałek Sejmu wprawdzie skierował obywatelski projekt ustawy do pierwszego czytania, ale nie wskazał konkretnej daty tego wydarzenia. Stąd też kolejne apele, listy i stanowiska kierowane do Marszałka Sejmu o maksymalne przyspieszenie rozpoczęcia procedowania projektu w parlamencie. 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.