Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Spotkanie z Prezydentem Miasta Gliwice w ROD "Szarotka" w Gliwicach" - 06.11.2014

W dniu 04.09.2014r w Domu Działkowca ROD "Szarotka'' w Gliwicach odbyła się narada władz statutowych ogrodów PZD Miasta Gliwice. Naradę otworzyła Prezes ROD pani Mariola Pierz, która przekazała dalsze prowadzenie narady Przewodniczącemu Delegatury panu Tadeuszowi Kosowskiemu.

Przewodniczący powitał przybyłych na tą naradę: prezesa PZD OZ Śląskiego pana Józefa Noskiego, Prezydenta Miasta Gliwice pana Zygmunta Frankiewicza oraz pozostałych uczestników narady.

Przewodniczący Delegatury po zapoznaniu z tematyką narady przekazał głos panu prezesowi OZ Śl. Józefowi Noskiemu który w swym wystąpieniu dokonał omówienia niektórych zapisów statutu PZD, który został uchwalony na XI Krajowym Zjeździe Delegatów w dniu 23 października 2014r. W dalszym wystąpieniu dokonał oceny odbytych zebrań stowarzyszeniowych oraz przedstawił wnioski i spostrzeżenia które z nich wynikają. W swym wystąpieniu zapoznał uczestników narady jakie zadania i obowiązki nakłada nowy statut na zarządy ROD oraz na cały związek które muszą być zgodne z nową Ustawą o ROD z dnia 13 grudnia 2013r oraz Ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r Prawo o stowarzyszeniach.

Następnie zabrał głos Prezydent Miasta Gliwice pan Zygmunt Frankiewicz, który w swym wystąpieniu bardzo szczegółowo omówił inwestycje które już zostały wykonane i jakie trwają oraz zamierzenia w perspektywie czasu którego nie da się konkretnie określić. W dalszym wystąpieniu omówił zamierzenia na najbliższe lata, które jeżeli będą realizowane to niektóre ogrody ulegną likwidacji, bo taka będzie potrzeba rozwoju miasta. W swych wystąpieniach Prezes OZ Śl. i Prezydent Miasta Gliwice jednoznaczne określili, że współpraca pomiędzy Urzędem Miasta Gliwice i PZD układa się bardzo dobrze, bo opiera się na wzajemnym zrozumieniu oraz braniu pod uwagę wniosków czy zastrzeżeń strony przeciwnej. Dowodem takiej współpracy jest to, że na przestrzeni ubiegłych lat powstały 2 ogrody to jest ROD ,,Gwardii Ludowej'' i ROD,, Jagoda''.

Po tych wystąpieniach wywiązała się dyskusja oraz zadawanie pytań na które jasno i rzeczowo odpowiadali prezes OZ Śl. i Prezydent Miasta Gliwic. Ich odpowiedzi trafiały do uczestników narady bo były rzeczowe i zrozumiale. Następnie zabrał głos Kierownik Biura Delegatury, który omówił zebrania wszystkich działkowców odbyte do dnia dzisiejszego i tak na 86 ogrodów zebrań odbytych zgodnie z ustawą odbyło się 80 i wszystkie ROD pozostały w strukturach . W dalszym wystąpieniu omówił niektóre zapisy ustawy o ROD z dnia 13 grudnia 2013r. Szczególną uwagę zwrócił na zapisy dotyczące ustanawiania prawa do działek oraz altan.

Na zakończenie uczestnicy narady przyjęli petycję do Marszałka Sejmu RP oraz do wiadomości wszystkich Klubów Parlamentarnych Sejmu RP i do KR PZD. Narada była udana i potrzebna bo tak prezes OZ Śl. jak i Prezydent Miasta Gliwice byli żegnani ogromnymi brawami przez uczestników narady gdyż  wyjaśnili wiele spraw.

Treść listu skierowana do Marszałka Sejmu.


Gliwice, dnia 04.11.2014r

Polski Związek Działkowców                                                               
Okręgowy Zarząd Śląski
Delegatura Rejonowa Gliwice

Pan Radosław Sikorski
Marszałek Sejmu R P
ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa

Szanowny Panie Marszałku.Prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych Delegatury Rejonowej Gliwice PZD uczestnicy narady szkoleniowej w dniu 04.11.2014r. z zadowoleniem przyjęli Pana decyzję w sprawie skierowania , projektu ustawy o zmianie Ustawy Prawo budowlane , oraz niektórych innych ustaw , do pierwszego czytania w Sejmie.
Projekt ten przekazany do Sejmu w dniu 09.10.2014.r. przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej poparło w naszym okręgu ponad 70 000 działkowców i ich rodzin, zaniepokojonych orzeczeniem NSA z dnia 09.01.2014r i 19.09.2014r.
Nasze obawy budzi rodząca się możliwość wykorzystywania tego wyroku do uznawania altan działkowych za samowolę budowlaną, a sytuacja ta wywołuje duże zaniepokojenie działkowców, chociaż stawiali oni swoje altany zgodnie z określonymi w ustawie wymogami dotyczącymi powierzchni zabudowy i wysokości altan w ROD i powstawały zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Szanowny Panie Marszałku mamy nadzieję, że jest Pan orędownikiem jak najszybszego sfinalizowania prac Sejmu nad tym projektem i spowoduje Pan zakończenie tych prac wcześniej niż określa to ustawa o wykonywaniu inicjatyw ustawodawczych. W imieniu wszystkich działkowców zrzeszonych w Rodzinnych Ogrodach Działkowych na terenie Gliwic zwracamy się do Pana jako wytrawnego polityka o sprawne przeprowadzenie procesu legislacyjnego mającego na celu nowelizację ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw w jak najkrótszym terminie.

Z wyrazami szacunku uczestnicy narady
Delegatury Rejonowej Gliwice.
Za uczestników
Kierownik Delegatury PZD
Jan Pękala

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.