Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

"Skierowany do Sejmu RP projekt ustawy zabezpiecza wszystkie interesy dzialkowców oraz ich prawa" - 13.10.2014

                                                                                  Warszawa, dnia 10.10.2014 roku

 

 

 

                                                                                               Szanowny Pan

                                                                                               Radosław Sikorski

                                                                                               Marszałek Sejmu RP

                                                                                               Warszawa


 

Szanowny Panie Marszałku!


Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców posiadając statutowe upoważnienie reprezentowania Komisji Rewizyjnych Związku działających we wszystkich jednostkach organizacyjnych Stowarzyszenia Ogrodowego PZD zwracając się do Pana Marszałka z prośbą i apelem o udzielenie swego poparcia, przedstawiają stanowisko w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz innych ustaw. Projekt ten złożony w Sejmie RP w dniu 9 października 2014 roku przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej uzyskał poparcie prawie 700 tysięcy polskich Obywateli.

Skierowany do Sejmu RP projekt ustawy zabezpiecza wszystkie interesy działkowców oraz ich prawa nabyte przed niebezpiecznymi i negatywnymi skutkami istniejącej luki w obowiązującej ustawie.

Opracowanie tego projektu stało się ze wszech miar zasadnym i potrzebnym, bowiem pomimo upływu wielu miesięcy od ogłoszenia orzeczenia NSA, nagłośnienia sprawy przez nasz Związek nie doczekaliśmy się reakcji ze strony żadnego organu władzy publicznej posiadającego prawo inicjatywy ustawodawczej.

Działkowcy i sympatycy naszego społecznego ruchu po zapoznaniu się z tym orzeczeniem w wielu listach wyrażali swoje oburzenie, bowiem jest ono całkowicie oderwane od życia i zdrowego rozsądku stojąc w jawnej sprzeczności z wolą ustawodawcy, który na przestrzeni kilkudziesięciu lat nigdy nie kwestionował budowania altan w ogrodach działkowych zgodnych z parametrami zawartymi w Prawie Budowlanym.

Kuriozalnym, by nie użyć bardziej dosadnego określenia, jest posiłkowanie się słownikiem języka polskiego czy internetową encyklopedią celem uznania, że pod pojęciem altany należy rozumieć budowlę o lekkiej konstrukcji, często ażurowej, stawianą w ogrodzie, przeznaczoną do wypoczynku i ochrony przed słońcem i deszczem”.

Taka wykładnia spowodowała, że wobec działkowca, który na terenie działki w ROD wzniósł obiekt o wymiarach zgodnych z art.29 ust.1 pkt 4 Prawa Budowlanego, lecz o konstrukcji niezgodnej z tą definicją, orzeczono nakaz rozbiórki.

Działkowcy są wobec tego pewni, że żaden sędzia NSA nie był kiedykolwiek w ROD, bo wówczas by wiedzieli, że taka definicja altany pasuje raczej do ogrodów przydomowych, przypałacowych lub posadowionych w rezydencjach ludzi majętnych, lecz nigdy do naszych ogrodów.

 

Szanowny Panie Marszałku!

 

W dniu 9 października 2014 roku przedstawiciele Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Zmianie Ustawy Prawo Budowlane oraz Innych Ustaw  złożyli w Sejmie projekt ustawy wraz z wykazem prawie 700 tysięcy podpisów Obywateli popierających obywatelską inicjatywę.

Wyrażamy przekonanie, że parlamentarzyści wypełniający swoje mandaty również z woli polskich działkowców uznają, że zmiany zawarte w tym projekcie ustawy są konieczne i chyba nikt nie powinien mieć żadnych wątpliwości.

Jesteśmy przekonani, że Pan Marszałek użyje swego autorytetu i udzieli poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy oraz skieruje na szybką ścieżkę legislacyjną.

Na stronie internetowej Platformy Obywatelskiej znajduje się takie oto przesłanie „ Nie ma twórczego społeczeństwa bez aktywnych obywateli. Platforma Obywatelska krok po kroku buduje sprawne państwo. Ten wysiłek opiera się na dwóch wartościach: służbie i solidarności. Po pierwsze: to państwo ma służyć obywatelowi, a nie obywatel państwu. Po drugie: warunkiem dobrobytu nas, żyjących tu i teraz, jak i naszych dzieci, dziś bardziej ufnie spoglądających w przyszłość, jest więcej, a nie mniej społecznej solidarności. Nie ma dobrobytu bez solidarności.”.

Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców będąc jednymi z suwerenów wybieralnych władz publicznych pozostaną w przekonaniu, że głos prawie 700 tysięcy członków polskiego społeczeństwa udzielających swoje poparcie temu obywatelskiemu projektowi ustawy posiada niezmiernie ważkie znaczenie dla Parlamentu.

Jednocześnie prosimy przyjąć nasze serdeczne gratulacje w związku z wyborem na Marszałka Sejmu RP. Życzymy samych sukcesów w pełnieniu tej tak ważnej funkcji na pożytek Państwa i nas Obywateli.

Nasze wystąpienie przekazujemy także do:

- Wicemarszałków Sejmu RP: Elżbiety Radziszewskiej, Eugeniusza Grzeszczaka, Marka Kuchcińskiego, Wandy Nowickiej i Jerzego Wenderlicha,

- Klubów Parlamentarnych: PO, PSL, SLD, PiS, SP, Twój Ruch, BiG

oraz przesyłamy do wiadomości:

- Prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusza Kondrackiego,

- członków Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców.

 

                                          Z wyrazami poważania i działkowym pozdrowieniem

 

                                       Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD w Warszawie

 

Przewodnicząca                            Maria Fojt

Z-ca Przewodniczącego                Bogusław Dąbrowski

Z-ca Przewodniczącego                Henryk Tomaszewski

Sekretarz                                       Roman Żurkowski

Członkowie: Stanisław Burzyński, Ryszard Dorau, Jadwiga Drzewiecka, Alicja  Paterek i Dorota Zerba.

       

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.