Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Okręgowa Konferencja Przedzjazdowa w Kielcach w sprawie nowego statutu - 03.10.2014

Stanowisko

Okręgowej Konferencji Przedzjazdowej PZD w Kielcach

z dnia 1 października 2014 r.

 

w sprawie projektu nowego Statutu PZD.  

 

 

            Wejście w życie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych  w dniu 19 stycznia 2014 roku spowodowało konieczność opracowania nowego Statutu Polskiego Związku Działkowców. Indywidualni użytkownicy działek, członkowie Zarządów ROD i komisji statutowych szczebla ogrodowego, okręgowego i krajowego zostali zaproszeni do wspólnej pracy nad dokumentem mającym służyć dobru całej społeczności działkowej. Do tego celu została powołana specjalna Komisja Statutowa, która miała za zadanie wnikliwe analizowanie spływających uwag, wniosków i sugestii oraz czuwać nad prawidłowym kształtem wewnętrznego aktu regulującego funkcjonowanie ogrodowego stowarzyszenia PZD.

            Uczestnicy Okręgowej Konferencji Przedzjazdowej w Kielcach wyrażają swoje  zadowolenie ze sprawnego i szybkiego podjęcia działań zmierzających do opracowania tego aktu prawnego, który poprzez zwiększenie uprawnień i usprawnienie funkcjonowania wszystkich organów organizacyjnych Polskiego Związku Działkowców oraz szczegółowe zapisy określające zasady nabywania, a także wygaśnięcia praw do działek dąży do jak najdoskonalszego zabezpieczenia praw i interesów polskich użytkowników działek. Nowe zasady wnoszenia opłat na rzecz ogrodu i sposób ich naliczania są gwarantem sprawiedliwego partycypowania w kosztach funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych przez ich użytkowników. Z kolei wprowadzenie instytucji członków współdziałających  w znacznym zakresie umożliwi przynależność do ogólnopolskiego stowarzyszenia ogrodowego PZD  osobom, które pragną aktywnie działać dla jego dobra. Te i inne zapisy  nowego Statutu kompleksowo ujmują całokształt działalności Polskiego Związku Działkowców.      

            Prezesom i członkom Zarządów ROD, ogrodowym komisjom statutowym, działkowcom oraz osobom, które z ramienia okręgowych zarządów i Krajowej Rady PZD,             a zwłaszcza członkom Komisji Statutowej i  tym wszystkim, którzy przyczynili się do tak dużego sukcesu, w tak krótkim czasie, Okręgowa Konferencja Przedzjazdowa PZD                     w Kielcach wyraża wielkie słowa uznania i podziękowania.

            Uczestnicy Okręgowej Konferencji Przedzjazdowej Polskiego Związku Działkowców w Kielcach wyrażają jednocześnie głęboką nadzieję, że projekt nowego Statutu spełni oczekiwania polskich użytkowników działek i po uchwaleniu przez Krajowy Zjazd Delegatów PZD w dniu 23 października 2014 roku sprawdzi się w praktyce              oraz będzie mógł służyć sprawnemu funkcjonowaniu organów Związku, Zarządom rodzinnych ogrodów działkowych, strukturom organizacyjnym szczebla ogrodowego, okręgowego i krajowego,   a nade wszystko indywidualnym działkowcom. 

 

 

      Sekretarz Okręgowej                                                               Przewodniczący Okręgowej

Konferencji Przedzjazdowej                                                        Konferencji Przedzjazdowej

 

      /-/ Zofia Tyczyńska                                                                        /-/ Józef Staniszewski

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.