Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Stanowisko KR PZD w sprawie realizacji ustawy z 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych - 28.09.2014

STANOWISKO

Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 25 września 2014 r.

 

w sprawie realizacji ustawy z 13 grudnia 2013 r.

o rodzinnych ogrodach działkowych

 

Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych nałożyła na Polski Związek Działkowców obowiązki, wyznaczając równocześnie termin ich realizacji.

  1. Jako pierwsze zadanie ustawa wyznaczyła termin 18 miesięcy od jej wejścia w życie na uchwalenie nowego statutu stowarzyszenia ogrodowego PZD. W tej sprawie Związek podjął działania natychmiast, bowiem już 9 stycznia 2014 r. Krajowa Rada PZD dokonała weryfikacji obowiązującego statutu PZD pod kątem nowej ustawy. Uchwała Krajowej Rady w sprawie interpretacji statutu PZD stwierdziła utratę mocy obowiązującej tych przepisów, które były niezgodne z nową ustawą o ROD. Tak więc w dniu wejścia w życie ustawy, tj. 19 stycznia 2014 r. PZD mógł działać w oparciu o dotychczasowy statut zgodny z nową ustawą. Zweryfikowany statut PZD został opublikowany na stronie internetowej PZD oraz w Biuletynie Informacyjnym Nr 1/2014 r. i dostarczony do wszystkich rodzinnych ogrodów działkowych.
  2. Na podstawie ustawy o ROD i zweryfikowanego statutu PZD, Krajowa Rada uchwaliła 21 lutego 2014 r. regulamin rodzinnego ogrodu działkowego zgodny z nowymi przepisami. Regulamin został wydany i dostarczony przez KR PZD do wszystkich rodzinnych ogrodów działkowych.
  3. Na posiedzeniu Krajowej Rady w dniu 27 marca 2014 r. powołano Komisję statutową w celu opracowania projektu statutu PZD. Prezes PZD, zgodnie z upoważnieniem Krajowej Rady, powołał zespół doradców komisji. Projekt statutu, po kolejnych konsultacjach, został opracowany i będzie przedstawiony na Nadzwyczajnym XI Krajowym Zjeździe Delegatów PZD, który został zwołany przez Krajową Radę na dzień 23 października 2014 r. specjalnie w celu uchwalenia nowego statutu PZD.
  4. Ustawa zobowiązała PZD do zwołania w ciągu 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie zebrań działkowców we wszystkich rodzinnych ogrodach działkowych w celu wyboru stowarzyszenia, które ma prowadzić ogród. Prezydium Krajowej Rady uchwaliło szczegółowe wytyczne do przeprowadzenia zebrań ustawowych (tekst jednolity 21 lutego 2014 r.) oraz opracowało wzory niezbędnych dokumentów do przeprowadzenia tych zebrań. Wytyczne i wzory dokumentów zostały opublikowane na stronie internetowej PZD. Specjalnie w tej sprawie Krajowa Rada przeprowadziła szkolenie wytypowanych osób z okręgowych zarządów, które następnie prowadziły szkolenia z tego zakresu dla prezesów zarządów ROD w swoich okręgach i dla członków zespołów powołanych do obsługi walnych zebrań sprawozdawczych i zebrań ustawowych. Okręgowe zarządy powołały, a następnie przeszkoliły osoby, które wytypowano do obsługi zebrań ustawowych w ROD. Zebrania odbywają się zgodnie z przyjętymi przez zarządy ROD terminami i zgodnie z ustawą o ROD.

 

Krajowa Rada PZD stwierdza, że Związek w pełnym zakresie realizuje obowiązki nałożone ustawą o ROD uznając, że wszystkie działania w tej sprawie mają służyć działkowcom. Za priorytet uznano uchwalenie nowego statutu PZD, jako podstawy funkcjonowania stowarzyszenia, dlatego Krajowa Rada postanowiła maksymalnie skrócić czas, jaki dała ustawa, aby już od początku 2015 r. cały Związek mógł działać według nowych przepisów szczególnie, że będzie to rok wyborczy w całym Związku.

 

Związek z całą starannością wykonuje również przepisy dotyczące zebrań ustawowych uznając, że działkowcy ze wszystkich ROD, w nałożonym przez ustawę terminie, wypowiedzą się co do swojej przyszłości. Związek stoi na stanowisku, że w sprawie tych zebrań należy ściśle przestrzegać postanowień ustawy, aby działkowcy ze wszystkich ROD mieli zagwarantowane prawo do podjęcia suwerennej decyzji w sprawie wyboru stowarzyszenia prowadzącego ich ogród. Wiodącą rolę we wdrażaniu przepisów ustawy w tym zakresie spełniają okręgowe zarządy, które współpracują ze wszystkimi zarządami ROD na swoim terenie i czuwają nad prawomocnością zebrań. Okręgowe zarządy, zgodnie z uchwałą Prezydium Krajowej Rady, są odpowiedzialne za sprawne przeprowadzenie realizacji ustawy w tym zakresie. Zadanie to realizują z całą starannością i zaangażowaniem.

 

Krajowa Rada PZD uznała za konieczne szerokie rozpropagowanie wśród członków organów Związku wszystkich szczebli, a także wśród działkowców, wiedzy na temat nowych zasad funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych, a także wielu zmian dotyczących realizacji praw przysługujących działkowcom. W tym celu Krajowa Rada wydała i dostarczyła do ROD Przewodnik po ustawie, uruchomiła na stronie internetowej PZD pytania i odpowiedzi dot. ustawy, które następnie zostały wydane w formie książkowej i dostarczone do ROD. Na stronie internetowej KR PZD są też wzory wszystkich niezbędnych druków, które są potrzebne działkowcom i przyszłym działkowcom, jest też praktyczny poradnik, jak zostać działkowcem w świetle nowej ustawy.

 

W ROD odbywa się wdrażanie ustawy w codziennych działaniach zarządu ogrodu. Zupełnie nowe zasady dotyczące ustanawiania użytkowania działki i zmiany użytkownika całkowicie odmieniły działania zarządów ROD w tych sprawach. Dotychczas funkcjonowały zasady, które zostały wypracowane ponad 30 lat temu.

Z dniem wejścia w życie nowej ustawy o ROD zarządy wszystkich ogrodów musiały działać według nowego prawa i w ocenie Krajowej Rady zadania te wykonują należycie, w pełni wdrażając przepisy ustawy. Ma to ogromne znaczenie dla wszystkich obecnych i przyszłych działkowców, bowiem od ustawowej formy ustanowienia prawa do działki zależy prawomocność tego działania.

 

Krajowa Rada PZD stwierdza, że dotychczasowe działania zarządów ROD, okręgowych zarządów i całego Związku w sprawie realizacji ustawy o ROD są prawidłowe, skuteczne, dające gwarancje dalszego funkcjonowania ogrodów i zachowania praw działkowców. Krajowa Rada wyraża przekonanie, że ustawa o ROD będzie w pełnym zakresie zrealizowana, zgodnie z nałożonymi przez nią terminami.

 

      Krajowa Rada

Polskiego Związku Działkowców

 

 

 

Warszawa, dnia 25 września 2014 r.

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio