Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Stanowisko KR PZD w sprawie regulacji stanu prawnego gruntów ROD na podstawie art. 76 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych - 28.09.2014

STANOWISKO

Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 25 września 2014 r.

 

w sprawie regulacji stanu prawnego gruntów ROD na podstawie

art. 76 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych

 

         Od wielu lat Związek podejmuje działania związane z regulacją stanu prawnego gruntów ROD. Działania te polegają m.in. na pozyskiwaniu dokumentacji formalno-prawnej, ujawnianiu praw przysługujących PZD do gruntów ROD w księgach wieczystych, zabezpieczaniu istnienia ROD w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, czy też obronie ROD przed negatywnymi skutkami roszczeń. Dzięki tym działaniom Związkowi udało się w stosunku do 27 tys. ha gruntów ROD uzyskać prawo użytkowania wieczystego, a do blisko 3 tys. ha gruntów ROD - prawo użytkowania, potwierdzone stosownymi decyzjami i wpisami w księdze wieczystej. Pozostało jednak około 14 tys. ha gruntów ROD, gdzie PZD nie jest w stanie wylegitymować się tytułem prawnym. Dotyczy to zazwyczaj ROD zakładanych przed 1981 r. przez gminy i zakłady pracy, od których Związek otrzymywał tylko szczątkowe dokumenty. Mimo że PZD ani działkowcy nigdy nie wtargnęli na te grunty bezprawnie, aktualnie muszą zmagać się z problemami związanymi z ich nieuregulowanym stanem prawnym.

         Drogę do uregulowania sytuacji prawnej tych ROD otworzyła ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, która stworzyła możliwość nabycia przez PZD prawa użytkowania do gruntów ROD, będących własnością Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, gdzie PZD do tej pory nie był w stanie wylegitymować się tytułem prawnym.

         Dziewięć miesięcy obowiązywania ustawy o ROD pokazało, że ustawa „działa”! Dzięki pracy i zaangażowaniu organów Związku, na podstawie art. 76 ustawy o ROD udało się już uregulować sytuację prawną 24 ROD o powierzchni blisko 113 ha. A to dopiero początek! Bowiem zostało złożonych 460 wniosków o ustanowienie na rzecz PZD prawa użytkowania do około 2804 ha gruntów ROD. Dalsze wnioski są w przygotowaniu.

         Jak pokazuje praktyka, uregulowanie sytuacji prawnej ROD na podstawie ustawy o ROD nie jest prostym zadaniem. Aby uzyskać prawo użytkowania na podstawie art. 76 trzeba wykazać, że w dniu wejścia w życie tej ustawy ogród spełniał jedną z czterech przesłanek (teren ROD przeznaczono w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod ogród działkowy, albo ROD funkcjonuje ponad 30 lat, a nabycie własności gruntu przez Skarb Państwa lub gminę nastąpiło w związku z zakładaniem bądź funkcjonowaniem na nim ogrodu, albo ogród, w chwili wejścia w życie ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych z 1981 r. miał ustaloną lokalizację stałą, albo przekształcił się z ogrodu czasowego w stały na mocy przepisów tejże ustawy). To często wiąże się z koniecznością zgromadzenia określonej dokumentacji, którą trzeba pozyskać, odszukać bądź odtworzyć. Pracy nie ułatwiają również organy administracji, które nierzadko zwlekają z wydaniem decyzji o przekazaniu PZD w użytkowanie gruntów ROD.

         Krajowa Rada PZD stoi na stanowisku, że regulacja stanu prawnego jak największej liczby gruntów ROD jest kluczowym zadaniem dla Związku, możliwym do realizacji tylko dzięki aktywnej współpracy OZ PZD z zarządami ROD. Organy te winny wspólnie przygotowywać dokumenty w celu złożenia stosownych wniosków do starostów (w zakresie gruntów Skarbu Państwa) lub organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego (w zakresie gruntów gmin, powiatów i województw) o nieodpłatne nabycie przez PZD prawa użytkowania gruntów ROD. W dalszej kolejności winny zadbać, aby ustanowione na rzecz PZD prawo użytkowania zostało ujawnione w księdze wieczystej. Wnioski te nie powinny naruszać praw osób trzecich, a zwłaszcza użytkowników wieczystych gruntów ROD np. uwłaszczonych zakładów pracy. W tych przypadkach prawa PZD powinny być dochodzone w odrębnych postępowaniach. Tam, gdzie organy administracji zwlekają z wydaniem decyzji o przekazaniu w użytkowanie gruntów konieczne jest podjęcie rozmów i przedstawienie argumentów prawnych i społecznych. Krajowa Rada PZD uważa, że w tych rozmowach pomocna może być umowa z dnia 22.08.2014 r. zawarta pomiędzy PZD a Związkiem Miast Polskich, a także stanowisko Unii Miasteczek Polskich zawarte w liście z dnia 31.08.2014 r. skierowanym do Krajowej Rady PZD. Ponadto, o wszystkich problemach związanych z regulacją gruntów ROD na podstawie art. 76 ustawy o ROD konieczne jest informowanie KR PZD, aby mogła na szczeblu krajowym podjąć stosowne działania.

         Stworzone zostały dobre warunki w ustawie o ROD, aby rozwiązać problem gruntów o nieuregulowanym stanie prawnym. Aby jednak to się stało, potrzebny jest zbiorowy wysiłek wszystkich struktur Związku - zarządów ROD, okręgowych zarządów i Krajowej Rady. Rozwiązanie tego problemu jest obecnie priorytetowym zadaniem całego Związku. Dlatego, dopóki ustawa obowiązuje korzystajmy z jej rozwiązań!

 

                                         KRAJOWA RADA

POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

 

Warszawa, dnia 25 września 2014 r.

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio