Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

List otwarty uczestników Okręgowego Dnia Działkowca na 44 Wyspach Świnoujście 20.09.2014 do Pani Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Ireny Lipowicz w obronie obywatelskiej ustawy o ROD - 23.09.2014

Szanowna Pani Profesor - Zgromadzeni w dniu 20 września 2014r. uczestnicy Okręgowego Dnia Działkowca by wspólnie świętować dożynki działkowe, pragną przesłać na Pani ręce wyrazy zaniepokojenia i obaw, jakie w naszym środowisku wywołują podejmowane przez Panią profesor inicjatywy wobec ustawy o ogrodach działkowych. Przyjęcie przez Sejm w dniu 13 grudnia 2013r., ustawy o ROD, było efektem wielomiesięcznych starań całej działkowej społeczności zaangażowanej w ideę obywatelskiego projektu ustawy.

Jak wiemy losy inicjatywy były bardzo burzliwe. Jednak dzięki determinacji setek tysięcy polskich działkowców, ostatecznie ustawa realizuje zasadnicze założenia projektu zgłoszonego przez obywateli.

Akt ten cieszy się olbrzymią akceptacją społeczną. Natomiast zawarte w nim rozwiązania stanowią wyważony kompromis pomiędzy potrzebami działkowców, a interesami właścicieli terenów zajmowanych przez ogrody, to jest gmin. Ustawa ta zabezpiecza najważniejszą bowiem dla działkowców kwestię, to znaczy poszanowanie praw nabytych przez ich rodziny do działek. Rozwiązała ona również istotną kwestię systemu zarządzania ogrodami, opierając go o zasady pluralizmu i swobody zrzeszania się działkowców .

Chcielibyśmy uświadomić Pani prof., że w odczuciu działkowców kwestie zagwarantowania bezpieczeństwa ogrodów oraz naszych praw na wypadek likwidacji ROD, są najważniejszymi regulacjami zawartymi w ustawie .

Aby dokładnie poznać problemy i sytuację ROD serdecznie zapraszamy do bliższych kontaktów z organizacją zrzeszającą ponad milion działkowców w Polsce to jest Polskim Związkiem Działkowców. Stowarzyszeniem, do którego przynależność, zgodnie z artykułem 49 ustawy o ROD, jest całkowicie dobrowolna i któremu w demokratycznych głosowaniach powierzyło już prowadzenie ponad tysiąc ogrodów.

Wierzymy, że zapoznawszy się ze stanem faktycznym, a zwłaszcza z prawdziwymi problemami zmieni Pani nastawienie do ustawy o ROD.

Mamy nadzieję, że włączy Pani swój urząd w rozwiązywanie problemów działkowców.

Jesteśmy na etapie świętowania 25 rocznicy przywrócenia demokracji w Polsce. Pomimo upływu tak długiego czasu, ustawa o ROD jest pierwszym aktem regulującym kompleksowo ważną dziedzinę życia społecznego uchwalonym w trybie inicjatywy obywatelskiej.

Jesteśmy głęboko przekonani, że urząd mający w nazwie słowo,, Obywatelski" nie stanie na czele kampanii, której celem jest zwalczanie ustawy obywatelskiej.

Jesteśmy pewni, że zmieni Pani swoje nastawienie do obywatelskiej ustaw o ROD i wycofa się z inicjatyw, które bardzo niepokoją działkowców.

Z działkowym pozdrowieniem Sygnatariusze listu uczestników Okręgowego Dnia Działkowca do Pani Ireny Lipowicz Rzecznika Praw Obywatelskich.

Świnoujście 20 września 2014 r.

(podpisy 75 osób)

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio