Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Dlaczego RPO włącza się do walki z działkowcami?" - 25.08.2014

Polski  Związek Działkowców
Rodzinny  Ogród  Działkowy                                                                   Szanowna Pani
            „ Relaks”                                                                                      prof. Irena Lipowicz
ul. B. Chrobrego b/n                                                                               Rzecznik Praw Obywatelskich
47-200 Kędzierzyn-Koźle                                                                         Warszawa

                                                                     S T A N O W I S K O
                         Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Relaks” w Kędzierzynie-Koźlu
                                                                 z dnia 23 sierpnia 2014 r.

     w sprawie: zaangażowania się  Rzecznika Praw Obywatelskich w próbę podważenia zapisów
                        obowiązującej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

     Po zapoznaniu się z pismem w sprawie oceny zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych skierowanym przez Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Irenę Lipowicz do Wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej, Zarząd ROD „Relaks” w Kędzierzynie-Koźlu wyraża oburzenie podjętą inicjatywą RPO zmierzającą do podważenia konstytucyjności niektórych jej zapisów. Nasze oburzenie jest tym większe, że Pani Rzecznik sugeruje ustawową likwidację niezależnej, pozarządowej organizacji zrzeszającej działkowców w Polskim Związku Działkowców, a także kwestionuje ustawowe prawo członków tej organizacji do decydowania w demokratycznym głosowaniu o przyszłości swego zrzeszenia. Jesteśmy zdziwieni podjęciem działań naczelnych instytucji Państwa – RPO i Sądu Najwyższego – na wniosek dwóch stowarzyszeń ogrodów działkowych, jedno z Krakowa, które prawnie nie istnieje i nikogo nie zrzesza ( stowarzyszenie jednoosobowe ), drugie z województwa podkarpackiego, które nie ma prawa do prowadzenia ani jednego ogrodu na tym terenie. Stowarzyszenia te, nie mając nic wspólnego z ogrodnictwem działkowym, podważają konstytucyjność zapisów przejściowych ustawy o ROD, a dążąc do likwidacji PZD chcą osiągnąć swoje partykularne interesy. Jak to możliwe, że żaden z ww. urzędów nie sprawdził wiarygodności tych tzw. „stowarzyszeń”,  czy w ogóle one istnieją i kogo reprezentują.
     Przez wszystkie lata walki o zachowanie praw działkowców i przetrwania rodzinnych ogrodów działkowych, RPO nie stanął w naszej obronie. Podobnie podczas prac legislacyjnych nad obowiązującą ustawą o ROD, RPO zachował milczenie. Dlaczego nagle, po wielu latach milczenia, RPO włącza się do walki z działkowcami i ich zrzeszeniem? Odpowiedź może być tylko jedna. Pani Rzecznik uległa naciskom lobby deweloperów i grup biznesowych, które dążą do przejęcia za bezcen gruntów ogrodów działkowych na cele komercyjne. A do tego niezbędne jest podważenie obowiązującej ustawy o ROD, która chroni prawa działkowców oraz zlikwidowanie Polskiego Związku Działkowców, który skutecznie broni tych praw.
     Jesteśmy oburzeni postawą Pani Rzecznik, która powinna stać na straży przestrzegania praw człowieka i obywatela ( a działkowcy to też obywatele RP ), a tymczasem nakłania do jego łamania, sugerując likwidację niezależnej, samorządnej, ogólnopolskiej organizacji zrzeszającej obywateli – działkowców wyrażających taką wolę. Z ubolewaniem stwierdzamy, że zaangażowanie RPO w próbę podważenia zapisów obowiązującej ustawy o ROD, stawia Panią Rzecznik  w  jednym  szeregu     z Prezesem Związku Miast Polskich, który próbował ją zaskarżyć do Trybunału Konstytucyjnego oraz z Naczelnym Sądem Administracyjnym, który podważył legalność altan w ogrodach działkowych. Inicjatywa Pani Rzecznik to wytrych dany deweloperom i grupom biznesu do otwarcia bram ogrodów działkowych i ich likwidacji oraz przejęcia gruntów na cele komercyjne.
     Uważamy, że zastrzeżenia RPO zgłaszane do obowiązującej ustawy o ROD są bezpodstawne i oderwane od rzeczywistości. Świadczą o braku znajomości jej zapisów i doświadczeń wynikających           z praktycznego wdrażania jej w ogrodach działkowych w minionych 7 miesiącach. Praktyka potwierdza, że porządek prawny ustanowiony przez ustawę o ROD odpowiada standardom konstytucyjnym, zwłaszcza w zakresie swobody zrzeszania, pluralizmu i równego traktowania przez prawo. Mocno zawiedli się ci, którzy liczyli, że działkowcy będą masowo opuszczać struktury Polskiego Związku Działkowców. Nic takiego nie dzieje się. Nowi działkowcy dobrowolnie wstępują w szeregi członków PZD, a rodzinne ogrody pozostają w strukturze organizacyjnej PZD. Działkowcy z nielicznych ogrodów podejmują decyzje ( uchwałę ) o opuszczeniu struktur PZD i zawiązaniu nowego stowarzyszenia ogrodowego, które będzie prowadziło ten ogród. Działkowcy chcą pozostać w szeregach organizacji, która od dziesięcioleci aktywnie broni naszych praw i troszczy się o rozwój ogrodnictwa działkowego. Inicjatywa Pani Rzecznik inicjująca uchylenie ustawy o ROD uchwalonej w trybie inicjatywy obywatelskiej i popierająca koncepcję ustawowej likwidacji ogólnopolskiego zrzeszenia działkowców wystawiła na szwank autorytet urzędu RPO i jednocześnie stanowi próbę manipulacji opinii społecznej.
     Wyrażamy poparcie dla stanowiska Prezydium Krajowej Rady polskiego Związku Działkowców            z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie zaangażowania autorytetu urzędu RPO w próbę podważenia zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Pani Rzecznik!

Liczymy na to, że biorąc pod uwagę nasze stanowisko, potraktuje Pani wystąpienia stowarzyszeń ogrodowych z województwa małopolskiego i podkarpackiego jako bezprzedmiotowe, a stanowisko Pani Rzecznik będzie pozytywne dla obowiązującej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

    Niniejsze stanowisko przesyłamy do wiadomości Pani Wicepremier Elżbiecie Bieńkowskiej – Minister Infrastruktury i Rozwoju, Prezesowi Polskiego Związku Działkowców oraz Prezes Okręgowego Zarządu Opolskiego Polskiego Związku Działkowców.

                                                                                                    Z poważaniem
                                                               Członkowie Zarządu ROD „Relaks” w Kędzierzynie-Koźlu
                                                                                                   /-/ 5 podpisów

Kędzierzyn-Koźle, dnia 23 sierpnia 2014 r.

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio