Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Chodzi o to, by doprowadzić do rozbicia jedności organizacyjnej PZD" - 18.08.2014

Antoni Falkowski
ul. Bolesława Chrobrego 22 A/7                                                 Szanowna Pani
47-200 Kędzierzyn-Koźle                                                             Irena  Lipowicz
                                                                                                     Rzecznik  Praw  Obywatelskich
                                                                                                     Warszawa


                                                                      S T A N O W I S K O
         w sprawie: zaangażowania Rzecznika Praw Obywatelskich w próbę podważenia zapisów ustawy         
                            o rodzinnych ogrodach działkowych.

     Razem z małżonką jesteśmy od ponad 32 lat członkami Polskiego Związku Działkowców i użytkownikami działki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Relaks” w Kędzierzynie-Koźlu. Do PZD wstąpiliśmy dobrowolnie, bez żadnego przymusu i nie zamierzamy rezygnować z jego członkostwa.
     Jestem wielce oburzony inicjatywą Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Ireny Lipowicz zmierzającą do podważenia konstytucyjności przepisów przejściowych obowiązującej ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 40 ), które mają znaczenie fundamentalne nie tylko dla nas działkowców, ale także dla naszego Związku i dalszego funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych. Z pisma RPO wynika, że przepisy ww. ustawy naruszają standardy konstytucyjności w zakresie swobody zrzeszania się, pluralizmu i równego traktowania przez prawo. Zgłaszane zastrzeżenia do przepisów przejściowych ww. ustawy tak przez RPO, jak i Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego ( pismo Dyrektora Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego do RPO ), są bezpodstawne ze względu na zapisy cytowanej ustawy, jak i z praktycznego ich stosowania ( wdrażania ) w bieżącej działalności zarządów ogrodów w okresie 6 miesięcy.
     Nowa ustawa o ROD uchwalona w trybie inicjatywy obywatelskiej jest nie tylko zgodna z Konstytucją RP, co potwierdzali uznani konstytucjonaliści np. Marek Chmaj, ale zakłada ewolucyjne wprowadzanie nowego porządku prawnego ustanowionego ustawą. Stąd też wyłącznie działkowcy podczas zebrań ustawowych decydują o dalszych losach ogrodu, czy pozostanie w strukturze organizacyjnej PZD, albo zostanie z niej wyłączony w trybie i na zasadach określonych ustawą, a po zarejestrowaniu stowarzyszenia ogrodowego w Krajowym Rejestrze Sądowym stanie się następcą prawnym PZD w zakresie praw majątkowych związanych z tym ogrodem. Każdy działkowiec samodzielnie i bez przymusu decyduje o swoim dalszym członkostwie w PZD - pozostaje, albo w każdej chwili może zrezygnować z tego członkostwa nie ponosząc przy tym ujemnych następstw w użytkowaniu działki. Ustawa zakłada, że prawo do działki jest niezależne od przynależności organizacyjnej. Czyżby przedstawione skrótowo wdrażanie przepisów końcowych ustawy nie stanowiło wypełniania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11.07.2011r. w zakresie swobody zrzeszania się i pluralizmu?
     Oburzenie moje jest tym większe, że Rzecznik Praw Obywatelskich sugeruje ustawową likwidację ogólnopolskiej, niezależnej i samorządnej organizacji pozarządowej jaką jest Polski Związek Działkowców. Trybunał Konstytucyjny nie narzucił ustawodawcy obowiązku likwidacji PZD, co byłoby sprzeczne z Konstytucją i spowodowałoby nieodwracalne, negatywne skutki dla działkowców. Uwagę na to zwrócił sędzia  Andrzej Wróbel w zdaniu odrębnym do wyroku TK z dnia 11.07.2013r.
Zgodnie z nową ustawą o ROD status PZD jest identyczny do innych stowarzyszeń ogrodowych zawiązanych na podstawie decyzji działkowców zgodnych z trybem i warunkami określonymi ustawą,    a ich byt prawny zależy wyłącznie od decyzji jego członków. W tym krótkim, zaledwie 6-cio miesięcznym okresie obowiązywania ustawy o ROD nie występują, wbrew zapowiedziom niektórych polityków i mediów, masowe rezygnacje z członkostwa w PZD i wyłączanie ROD ze struktury PZD. Wynika z tego, że ustawowa likwidacja ogólnopolskiej organizacji PZD stałoby w sprzeczności z wolą zdecydowanej większości działkowców.
     Zdziwiony jestem łatwością uruchomienia działań, a przede wszystkim szybkością ich podjęcia, przez dwie naczelne instytucje państwowe – Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego i Rzecznika Praw Obywatelskich – i to na wniosek stowarzyszeń ogrodowych nie mających żadnych praw do prowadzenia   ani   jednego  rodzinnego  ogrodu  działkowego  i  nie  reprezentujących  działkowców
(z województwa małopolskiego – stowarzyszenie ogrodowe jednoosobowe, a z województwa podkarpackiego – grupa prezesów ogrodów ). Reprezentują wyłącznie swoje prywatne i niejasne interesy. Nikt nie zadał sobie trudu aby sprawdzić je w KRS, ale za to ochoczo podjęto działania aby zrealizować ich wnioski o zbadanie zgodności z Konstytucją nowej ustawy o ROD. Jest mi wstyd, że ważne organy Państwa dały się w tak naiwny sposób oszukać przez osoby pozostające na bakier z prawem.
     Z ubolewaniem stwierdzam, że Rzecznik Praw Obywatelskich stanął po stronie środowisk zwalczających nową ustawę o ROD, dając im wytrych do podważenia bezpieczeństwa prawnego ogrodów działkowych i do rozdrobnienia organizacyjnego, aby łatwiej mogli przejąć za bezcen grunty ogrodów i przeznaczyć je na cele komercyjne. Podjęte działania przez RPO przeczą konstytucyjnej funkcji tego urzędu i zobowiązania do obiektywnej oceny sytuacji, czego w tym przypadku zabrakło.
Zaangażowanie urzędu RPO w próbę podważenia przepisów ustawy o ROD stawia Panią Rzecznik          w jednym szeregu z Prezesem Związku Miast Polskich, który próbował zaskarżyć nową ustawę o ROD do Trybunału Konstytucyjnego oraz z Naczelnym Sądem Administracyjnym, który podważył legalność altan w ogrodach działkowych. Działania te mają jeden wspólny cel – podważyć wprowadzony ustawą ład prawny w PZD i ogrodach działkowych oraz doprowadzić do rozbicia jedności organizacyjnej Polskiego Związku Działkowców i osłabić jedność działkowców broniących swojej ustawy o ROD i swoich nabytych praw.
     W pełni popieram Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 17.07.2014r. w sprawie zaangażowania autorytetu urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich w próbę podważenia zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
Szanowna Pani Rzecznik!
Mam nadzieję, że zrezygnuje Pani z podejmowania kolejnych działań zmierzających do podważenia zapisów nowej ustawy o ROD, która zabezpiecza prawa działkowców i zapewnia dalsze funkcjonowanie ogrodów działkowych.
Niniejsze stanowisko przesyłam do:
1.Prezesa PZD,
2.Prezesa Okręgowego Zarządu Opolskiego PZD w Opolu

                                                       Z poważaniem
                                                                                        Antoni Falkowski

Kędzierzyn-Koźle, dnia 17 sierpnia 2014 r.

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio