Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Czy mogę się zrzec prawa do działki i wskazać osobę bliską jako następcę? - 18.08.2014

W świetle przepisów ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych nie ma możliwości zrzeczenia się prawa do działki i wskazania osoby bliskiej jako następcy.

Obecnie, jeśli intencją działkowca jest przekazanie prawa do działki na rzecz osoby bliskiej, powinien zawrzeć z nią umowę przeniesienia prawa do działki, pod warunkiem, iż jest to osoba pełnoletnia. Należy przy tym pamiętać, że umowa ta stanie się skuteczna dopiero wówczas, gdy zostanie zatwierdzona przez zarząd ROD. 

Zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy o ROD, zarząd ROD składa oświadczenie w przedmiocie zatwierdzenia przeniesienia praw do działki w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania pisemnego wniosku o zatwierdzenie.

Decyzja, którą podejmie w tym zakresie zarząd ROD (zatwierdzenie bądź odmowa) winna przybrać formę uchwały, gdyż zgodnie z § 54 ust. 1 statutu PZD organy PZD podejmują decyzje w formie uchwał.

Należy jednocześnie pamiętać, że w przypadku, gdy we wskazanym powyżej terminie nie zapadnie żadna uchwała, to przeniesienie praw do działki, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy o ROD, będzie uważane za zatwierdzone.

 

                                                                                              Zofia Rut-Skórzyńska

                                                                                              Wydz. Prezydialny KR PZD

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.