Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Czym różni się przeniesienie praw do działki od ustanowienia opiekuna działki? - 18.08.2014

1. Nabycie praw do działki

Osoba, na rzecz której zostały przeniesione w drodze umowy, prawa i obowiązki wynikające z prawa do działki (art. 41 ust. 1 ustawy o ROD), czyli tzw. nabywca wstępuje w ogół tychże praw i obowiązków po ustępującym, dotychczasowym działkowcu, czyli zbywcy. W wyniku takiej umowy nabywca uzyskuje tytuł prawny uprawniający go do korzystania z działki, czyli nabywa prawa do działki.

Opiekun działki nie nabywa praw do działki, a jedynie uzyskuje możliwość opieki nad działką w ROD.

2. Osoba składająca wniosek

Pisemny wniosek o zatwierdzenie przeniesienia praw do działki składa w zarządzie ROD nabywca, czyli osoba, która w perspektywie stanie się działkowcem, a w momencie składania wniosku jest stroną umowy przeniesienia praw do działki.

Wniosek o wyrażenie zgody na ustanowienie opiekuna działki składa do zarządu ROD działkowiec, który korzysta już z działki w ROD na podstawie prawa do działki.

3. Forma

Ustawa o ROD wymaga, aby przeniesienie praw do działki następowało w drodze umowy zawartej w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.

Zgodnie z § 96 ust. 1 nowego regulaminu ROD, ustanowienie opiekuna działki następuje w trybie wniosku działkowca. Regulamin ROD nie przesądza, czy ma to być wniosek złożony ustnie, czy pisemnie w zarządzie ROD. Warto jednak złożyć go pisemnie dla własnej wygody i pewności. Bowiem działkowiec, gdy złoży wniosek w formie pisemnej, będzie mógł na kopii pozyskać podpis członka zarządu ROD, który takie pismo przyjął wraz datą otrzymania pisma.

4. Zatwierdzenie, zgoda

Skuteczność przeniesienia praw do działki zależy od zatwierdzenia przez stowarzyszenie ogrodowe (zarząd ROD). W tym celu zarząd ROD składa oświadczenie w przedmiocie zatwierdzenia bądź odmowy zatwierdzenia przeniesienia praw do działki i ma na to 2 miesiące od dnia otrzymania od nabywcy pisemnego wniosku o zatwierdzenie. Decyzja, którą podejmie w tym zakresie zarząd ROD winna przybrać formę uchwały, gdyż zgodnie z § 54 ust. 1 statutu PZD, organy PZD podejmują decyzje w formie uchwał.

Ustanowienie opiekuna działki wymaga zgody zarządu ROD.

5. Okres czasu

Opiekun działki może zostać ustanowiony na okres do dwóch lat.

Natomiast w wyniku przeniesienia praw do działki nowy działkowiec nabywa prawa do działki bezterminowo i dożywotnio, chyba że nabywca postanowi przenieść przysługujące mu prawa i obowiązki na inną osobę. W wyniku takiej czynności prawnej, utraci on prawo do korzystania z działki w ROD.

6. Uwarunkowania, przyczyny

O przeniesieniu praw do działki decyduje sam działkowiec. To od jego uznaniazależy, czy chce dokonać takiej czynności prawnej, czy też nie.

Jednakże ustanowienie opiekuna do działki może nastąpić jedynie w uzasadnionych przypadkach (np. długotrwała choroba działkowca). Nie jest więc to dowolne, a uwarunkowane jakimiś zdarzeniami losowymi bądź przyczynami osobistymi.

Aneta Łukaszewicz
Wydział Prezydialny KR PZD

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.