Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Nowy statut spełnia pokładane w nim oczekiwania" - 11.08.2014

Stanowisko

Okręgowej Konferencji Przedzjazdowej PZD w Kielcach

z dnia 7 sierpnia 2014 r.

 

w sprawie projektu Statutu PZD

 

Uczestnicy Okręgowej Konferencji Przedzjazdowej PZD w Kielcach
po zapoznaniu się z zapisami przygotowanego Statutu Polskiego Związku Działkowców, treścią niniejszego Stanowiska pragną odnieść się do całokształtu proponowanych w nim rozwiązań.

Statut każdego stowarzyszenia jest jednym z najważniejszych i kluczowych dokumentów, na których opiera się bieżąca działalność i który to dokument stanowi ramy funkcjonowania, dając także prawne podstawy do podejmowanych rozstrzygnięć.

Wypracowanie takowego aktu jest konsekwencją uchwalenia i wejścia w życie nowej Ustawy o ROD, która w pełni zabezpieczyła prawa Działkowców i ogrodów, stanowiąc punkt wyjścia i źródło dalszego ich istnienia.

Zaprezentowany projekt Statutu jest dokumentem, który w sposób płynny
i spójny normuje wszystkie te zagadnienia, które w środowisku polskich Działkowców mają gruntowne znaczenie.

Jasno określona została kwestia osobowości prawnej PZD czy majątku ogrodowego.

Opracowano zasady nowych opłat ogrodowych z zachowaniem tych, które funkcjonują w ogrodach już od lat.

Zabezpieczono także prawa i dano możliwość dalszej pracy na rzecz Stowarzyszenia i ROD wszystkim tym, którzy nie mając indywidualnej działki ogrodowej w strukturach PZD, mają jednak wolę pomocy i pracy na rzecz zarówno tej organizacji jak i poszczególnych ogrodów.

Zmodyfikowano kwestie czysto organizacyjne w bieżącej działalności Zarządu ROD, usprawniając ich pracę.

Mamy także pełną świadomość, jak trudnym było pogodzenie niektórych zapisów ustawowych z codzienną działalnością w ogrodach i przełożenia tej materii
na płaszczyznę statutową, zważywszy na fakt ograniczeń powstałych w orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z lipca 2012 r.

Biorąc pod uwagę powyższe należy z uznaniem odnieść się do przedłożonego projektu Statutu i uznać, iż spełnia on oczekiwania ze strony Działkowców i ROD.

Nie dokonując radykalnych zmian, wprowadza całe środowisko w nową rzeczywistość prawną. Pozwala na dalszą, spokojną działalność, dając jednocześnie niezbędne mechanizmy w tymże zakresie.

Na koniec nie sposób nie podziękować wszystkim tym, którzy poprzez swoją pracę przyczynili się do treści obecnego projektu Statutu.

Owoc tejże pracy jest zaś kolejnym dowodem na konieczność istnienia silnej organizacji, w ramach której możliwe jest wypracowanie takich aktów, które spełniają pokładane w nim oczekiwania i co najważniejsze – uwzględniają specyfikę polskiego ogrodnictwa działkowego.

 

       /-/ Zofia Tyczyńska                                                                        /-/ Edward Galus

 

      Sekretarz Okręgowej                                                          Przewodniczący Okręgowej

Konferencji Przedzjazdowej                                                    Konferencji Przedzjazdowej

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio