Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Związek szanuje wybór działkowców" - 11.08.2014

Stanowisko

Okręgowej Konferencji Przedzjazdowej PZD w Kielcach

z dnia 7 sierpnia 2014 r.

 

w sprawie wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Infrastruktury
i Rozwoju w przedmiocie konstytucyjności przepisów przejściowych Ustawy o ROD
z 13.12.2013 r.

 

 

Uczestnicy Okręgowej Konferencji Przedzjazdowej PZD w Kielcach
po zapoznaniu się z pisemnym wystąpieniem Rzecznika Praw Obywatelskich Prof. Ireny Lipowicz do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie podnoszonych wątpliwości co do zgodności z Konstytucją RP przepisów przejściowych obowiązującej Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 r. pragną się donieść do przedmiotowego wystąpienia, a w szczególności do dwóch listów będących źródłem pisma Pani Rzecznik.

Trybunał Konstytucyjny w wydanym orzeczeniu z 11 lipca 2012 r. wyznaczył Sejmowi 18 – miesięczny termin do opracowania i przyjęcia nowych regulacji odnoszących się do polskiego środowiska działkowców i ROD. Termin ten, mimo swej pozornej długości, okazał niemal niewystarczającym aby zabezpieczyć prawa miliona użytkowników działek i ich rodzin przed katastrofa organizacyjną i prawną.

Jak wiele trzeba było trudu i wysiłku aby przed 20 stycznia br. przyjąć zapisy nowej Ustawy o ROD wie każdy, kto choć w niewielkim zakresie śledził wydarzenia wokół tego aktu i zawartych w nim zapisów.

Na szczęście mimo ogromnych obaw, udało się wprowadzić do porządku prawnego dokument, który uchronił blisko pięć tysięcy ogrodów działkowych
od widma próżni prawnej i trudnego do opisania chaosu funkcjonowania.

Jedną z ważniejszych, jeśli nie najważniejszą grupą przepisów tejże Ustawy
są właśnie przepisy Rozdziału VII, które przewidziały przekształcenie Polskiego Związku Działkowców w stowarzyszenie ogrodowe. Nie chodzi tutaj, jak podnoszą
w swych listach: Stowarzyszenie Ogrodów Działkowych Region Bieszczadzki
i Małopolskie Towarzystwo Ogrodów Działkowych, o zachowanie monopolu PZD,
a wręcz przeciwnie – zabezpieczenie pełnego pluralizmu z zachowaniem praw wszystkich działkowców i ogrodów.

Ustawa w jasny sposób przewidziała procedurę ewentualnego wyodrębniania się ROD – do takich wyodrębnień już dochodzi. Jeśli wolą samych działkowców jest opuszczenie struktur PZD i powołanie odrębnego stowarzyszenia, to mają ku temu pełne prawo i Związek szanuje ich wybór.

Zadać sobie należy jednak pytanie, dlaczego już blisko 1000 ROD zadecydowało o pozostaniu w dotychczasowej, ogólnopolskiej organizacji?

Dlaczego decyzje te bardzo często podejmowane są niemal jednogłośnie
w trakcie odbytych zebrań ustawowych?

Nie trudno samemu odpowiedzieć na tak postawione pytania.

Działkowcy mają zwyczajnie świadomość tego, że do póki istnieje jedna, silna organizacja, to głos działkowców jest słyszalny i ma szansę być zauważonym.

Środowisko to, bez silnej reprezentacji straci szanse dalszego bytu, gdyż zakusy
na tereny ogrodów z pewnością nie znikną, co więcej, staną się jeszcze silniejsze.

A ile znaczy działkowiec bez prawa do gruntu…?

Zdumiewa ale i zwyczajnie boli lektura obu wystąpień skierowanych
do Rzecznika Praw Obywatelskich ze strony przywołanych wyżej dwóch grup. Grup, które naszym zdaniem, podnoszą argumentację zwyczajnie nieprawdziwą
a co najgorsze, szkodliwą dla ogrodów i działkowców.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził jednoznacznie, iż prawa działkowców
do działek i ich ogrodowego majątku są najważniejsze i to właśnie mając te prawa
na uwadze należy tworzyć Ustawę o ROD.

W pełni te prawa uszanował Komitet Inicjatywy Ustawodawczej, który bronił jej zapisów w trakcie prac legislacyjnych, w tym właśnie przepisów przejściowych, bez zachowania których trudno byłoby sobie dziś wyobrazić funkcjonowanie ogrodów.

Absolutnie nie popieramy tych wystąpień, które zmierzają do zaprzepaszczenia naszego dorobku i wieloletniej pracy.

Sprzeciwiamy się przedkładaniu partykularnych interesów nad prawa milionowej grupy osób. Pozwólmy samym działkowcom decydować o ich przyszłości bez stawiania ich nad przepaścią organizacyjną i prawną.

I wreszcie, uszanujmy wole tych, którzy świadomie decydują o losach swojego ogrodu pozostawiając go w strukturach PZD.

Wola samych obywateli niech będzie nadal wyznacznikiem kierunku, w którym podąża polskie ogrodnictwo działkowe.

 

 

 

 

        /-/ Zofia Tyczyńska                                                                       /-/ Edward Galus

 

      Sekretarz Okręgowej                                                          Przewodniczący Okręgowej

Konferencji Przedzjazdowej                                                    Konferencji Przedzjazdowej

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio