Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Projekt Statutu w sposób wyczerpujący określa także prawa i obowiązki działkowców - 05.08.2014

S T A N O W I S K O
Okręgowej Konferencji Przedzjazdowej Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu z dnia 02 sierpnia 2014r. w sprawie projektu Statutu PZD.

Okręgowa Konferencja Przedzjazdowa Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu stwierdza, że przedłożony przez Krajową Radę projekt Statutu PZD odpowiada treściom zawartym w przepisach ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013r. oraz określa cele i zadania stowarzyszenia PZD. Projekt Statutu w sposób wyczerpujący określa także prawa i obowiązki członków zwyczajnych Związku oraz chroni i umożliwia działalność członków PZD w ogrodach działkowych pozostających poza Związkiem.
Przepisy projektu Statutu PZD w sposób szczegółowy omawiają sprawy związane z nabyciem jak i z ustaniem członkowstwa w Związku.
Projekt Statutu ustala strukturę oraz organy Polskiego Związku Działkowców a także zasady organizacyjne. Zawiera zadania i określa kompetencje poszczególnych organów Stowarzyszenia zabezpieczając prawidłową i skuteczną ich działalność.  
W sposób wyczerpujący i szczegółowy wskazuje opłaty ponoszone przez działkowców w ogrodach w pełni zabezpieczając działalność statutową organów Stowarzyszenia oraz utrzymanie i rozwój infrastruktury ogrodu.
Działalność Stowarzyszenia PZD podlega kontroli przez zaproponowane w statucie organy kontrolne we wszystkich jednostkach organizacyjnych Związku.
Okręgowa Konferencja Przedzjazdowa Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu opiniuje pozytywnie, jako całość, projekt Statutu PZD, a zgłaszane w trakcie dyskusji uwagi i wnioski przedkłada do rozstrzygnięcia przez właściwe organy Polskiego Związku działkowców.
Okręgowa Konferencja Przedzjazdowa  wyraża uznanie i podziękowanie zespołowi prawników oraz członkom Komisji Statutowej za szybkie przygotowanie projektu Statutu, za sprawne rozpatrzenie propozycji, uwag i wniosków składanych przez działkowców i zarządy ROD do przedkładanych projektów co umożliwia przygotowanie Statutu do zatwierdzenia przez Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców, znacznie wyprzedzając termin ustalony w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych.

Sekretarz  Okręgowej                                          Przewodnicząca  Okręgowej
Konferencji  Przedzjazdowej                              Konferencji  Przedzjazdowej
Karol  Pacanowski                                              mgr  Barbara  Korolczuk

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio