Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Takie działanie prowadzi do destabilizacji w ogrodach" - 05.08.2014

S T A N O W I S K O
Okręgowej Konferencji Przedzjazdowej Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu z dnia 02 sierpnia 2014r. w sprawie zagrożenia  ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Okręgowa Konferencja Przedzjazdowa Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu stwierdza, że zagrożenie dla istnienia rodzinnych ogrodów działkowych nie ustało pomimo uchwalenia przez Sejm RP w dniu 13 grudnia 2013r. nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Przypomnieć przy tym należy, że uchwalenie Ustawy poprzedziły liczne debaty poselskie na posiedzeniach podkomisji i na posiedzeniach komisji sejmowych oraz w samym Sejmie. Uchwalenie ustawy poprzedziły, też liczne pikiety i manifestacje we wszystkich miastach wojewódzkich oraz w Warszawie. Ustawa, która zyskała poparcie blisko 1 miliona działkowców weszła w życie w dniu 19 stycznia 2014r. i jest z powodzeniem realizowana przez organy Polskiego Związku Działkowców. Dlatego też należy wyrazić zdziwienie i jednocześnie oburzenie wobec próby podważania przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, obowiązującej zaledwie kilka miesięcy.
Okręgowa Konferencja Przedzjazdowa PZD we Wrocławiu nie może zgodzić się z opinią Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego z dnia 7 kwietnia br., które twierdzi, że przekształcenie Polskiego Związku Działkowców w stowarzyszenie ogrodowe może być uznane za niekonstytucyjne a wystąpienie w tej sprawie do Rzecznika Praw Obywatelskich o skierowanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego uważa za kolejną próbę destabilizacji w rodzinnych ogrodach działkowych.
Okręgowa Konferencja Przedzjazdowa PZD we Wrocławiu wyraża zdziwienie, że tak poważny organ Państwa Polskiego jakim jest Sąd Najwyższy swój wywód opiera na niesprawdzonych insynuacyjnych tzw. nieformalnych stowarzyszeń ogrodowych „Podkarpacia” a zwłaszcza Małopolskiego Towarzystwa Ogrodów Działkowych w Krakowie, które nie prowadzi żadnego ogrodu działkowego.
      Okręgowa Konferencja Przedzjazdowa jest zaskoczona stanowiskiem Rzecznika Praw Obywatelskich, który w wystąpieniu z dnia 20 czerwca br. skierowanym do Wicepremier i Ministra Infrastruktury i Rozwoju – Pani Elżbiety Bieńkowskiej twierdzi, że Ustawa z dnia 13 grudnia 2013r. jest zaprzeczeniem postanowień Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2011r. w zakresie wolności stowarzyszania się działkowców.
Okręgowa Konferencja Przedzjazdowa PZD we Wrocławiu uważa poglądy wyrażane w opiniach Sądu Najwyższego i Rzecznika Praw Obywatelskich za nieprawdziwe i za niezasadne.
Przepisy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013r. dały bowiem działkowcom możliwość wyboru stowarzyszenia, które ma prowadzić ogród działkowy. To działkowcy decydują czy pozostają w Polskim Związku Działkowców czy zakładają stowarzyszenie odrębne. Wprowadzono zatem w pełni demokratyczne zasady zrzeszania się działkowców, którzy w głosowaniach podejmują w tej sprawie decyzję.
Pozostawienie i przekształcenie Polskiego Związku Działkowców w stowarzyszenie ogrodowe ma jednak kapitalne znaczenie dla istnienia rodzinnych ogrodów działkowych i zachowaniu praw działkowców, czego stara się nie dostrzegać ani Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego ani Rzecznik Praw Obywatelskich. Zachowane zostały bowiem w ten sposób tytuły prawne do gruntów rodzinnych ogrodów działkowych i prawa majątkowe dotyczące infrastruktury ogrodowej.
Wskazać przy tym należy, że w przypadku wyodrębnienia ogrodu przepisy ustawy o ROD umożliwiają przejęcie w/w praw przez nowe stowarzyszenie ogrodowe.
Okręgowa Konferencja Przedzjazdowa Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu uważa, że wystąpienia Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego i Rzecznika Praw Obywatelskich są wyrazem rozczarowania ponownym wyborem przez działkowców w zdecydowanej większości ogrodów. Polskiego Związku Działkowców jako stowarzyszenia , które będzie prowadzić ich ogród działkowy. Odnieść można wrażenie, że liczono, iż rodzinne ogrody działkowe pójdą w rozsypkę w zakresie ich zarządzania, że powstanie licznych odrębnych stowarzyszeń umożliwi w rzeczywistości stopniowe przejęcie gruntów ogrodów na inne cele, najczęściej komercyjne, przede wszystkim w dużych miastach. Osłabione organizacyjnie ogrody działkowe nie będą w stanie przeciwstawić się zakusom na ich tereny ze strony władz miast, gmin i licznych deweloperów  Powyższa teza wynika wprost z twierdzenia zawartego w piśmie Rzecznika Praw Obywatelskich, który sugeruje doprowadzenie do prawnego zakończenia funkcjonowania Polskiego Związku Działkowców.
Okręgowa Konferencja Przedzjazdowa Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu zwraca się do Sądu Najwyższego oraz do Rzecznika Praw Obywatelskich o zaprzestanie destrukcyjnych działań wobec ogrodów działkowych i stowarzyszenia PZD, o nieuleganie fałszywym podszeptom. Wyrządzają one bowiem ogromne szkody dla działkowców, obywateli Rzeczpospolitej Polski.
Okręgowa Konferencja Przedzjazdowa Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu zwraca się do Pani Elżbiety Bieńkowskiej – Wicepremier i Ministra Infrastruktury i Rozwoju o nieuwzględnienie w swojej opinii wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich.    

Sekretarz  Okręgowej                                          Przewodnicząca  Okręgowej
Konferencji  Przedzjazdowej                              Konferencji  Przedzjazdowej
Karol  Pacanowski                                              mgr  Barbara  Korolczuk

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio