Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Konferencja Przedzjazdowa Okręgu Śląskiego - 01.08.2014

W dniu 24.07.2014r. w siedzibie OZ Śląskiego PZD odbyła się Konferencja Przedzjazdowa Okręgu Śląskiego PZD, w której uczestniczyli członkowie Okręgowego Zarządu Śląskiego, Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz Okręgowej Komisji Rozjemczej. Konferencja była prawomocna.          

 

Konferencję otworzył Prezes OZ Śląskiego PZD Pan Józef Noski, wskazując na aktualną sytuację Polskiego Związku Działkowców, prowadzonych prac nad Statutem PZD oraz zagrożeń wynikających z działań skierowanych przeciwko ustawie o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 13.12.2013r. podejmowanych przez Sąd Najwyższy przy udziale Rzecznika Praw Obywatelskich.

      Uczestnicy Konferencji wybrali na przewodniczącego Pana Jana Radołę – Kierownika Delegatury Rejonowej OZ Śląskiego PZD w Bytomiu. Na wstępie przedstawił regulamin konferencji, który został przyjęty jednogłośnie. Sekretarzem Konferencji został Pan Kazimierz Chmiel również wybrany jednogłośnie.

               Pan Mec. Tomasz Terlecki omówił procedurę uchwalenia nowego Statutu PZD. Podkreślił, iż Okręg Śląski zorganizował Konferencję Przedzjazdową jako pierwszy w kraju. Wskazał, iż Polski Związek Działkowców zgodnie z ustawą ma 18 miesięcy na uchwalenie nowego Statutu PZD. Polski Związek Działkowców stoi na stanowisku, iż Statut powinien zostać uchwalony wcześniej niż w terminie wynikającym z ustawy o ROD. W tym celu powołano Komisję oraz Zespół Doradczy składający się z prawników zatrudnionych w Polskim Związku Działkowców. Podstawowym założeniem dla prac był pogląd, iż dobrze funkcjonujących postanowień dotychczasowego Statutu nie należy zmieniać. Statut będzie uwzględniał formę prawną Związku oraz ustawę o stowarzyszeniach.

       Radca Prawny Krajowej Rady PZD przedstawił projekt Statutu, który wcześniej otrzymał każdy uczestnik Konferencji. Podkreślił, iż wiele czasu poświęcono na kwestię osobowości prawnej, ostatecznie nie zdecydowano się na rozwiązanie przewidziane w ustawie prawo o stowarzyszeniach z względu na brak precyzyjnych regulacji w zakresie samodzielności działań danej jednostki oraz wiążącej się z tym odpowiedzialności za podejmowane działania. Wątpliwości tego rodzaju podnoszą również prawnicy w innych stowarzyszeniach.

W projekcie Statutu również oddzielono prawo do działki od członkostwa. Wprowadzono regulację członków współdziałających czyli osób będących członkami PZD, a nie posiadających prawa do działki rodzinnej. Zrezygnowano również z kar porządkowych, których stosowanie było problematyczne oraz nie wywoływały pożądanego skutku w postaci dyscyplinowania działkowców. Projekt Statutu PZD nie przewiduje funkcjonowania Komisji Rozjemczych  jako organu obligatoryjnego. Według nowego stanu prawnego ich funkcjonowanie nie ma większego uzasadnienia, ale są prowadzone prace nad zapisem odnośnie możliwości fakultatywnego powoływania komisji. Uproszczono zagadnienie dotyczące dokooptowania do składu organu, w zasadzie nie będzie ograniczenia w możliwości dokooptowania chyba, że walne zebranie ROD sprzeciwi się powołaniu. Rozszerzono również kompetencje do stwierdzenia nieważności uchwał poprzez nadanie w tym zakresie nie tylko kompetencji dla organu wyższego stopnia ale również organu który wydał daną uchwałę.

                Obszernie została omówiona sprawa Kół Członkowskich, jednakże w dalszym ciągu są wątpliwości czy powinny posiadać obligatoryjną Komisję Rewizyjną. O ile bowiem wątpliwości nie budzi konieczność posiadania Zarządu to posiadanie Komisji Rewizyjnej w małych kołach wydaje się nie uzasadnione.

                W projekcie zmniejszono również liczbę członków organów, co ma znaczenie zwłaszcza dla finansów Polskiego Związku Działkowców. Kwestie finansowe zajęły podczas prac nad projektem Statutu PZD najwięcej czasu. W założeniu bowiem składka członkowska powinna być możliwie jak najniższa, dodatkowo w przypadku posiadania praw do działki rodzinnej przez małżonków, to drugi z małżonków może korzystać z uprawnienia do obniżonej wysokości składki.  Pozostałe opłaty projekt Statutu PZD pozostawia w gestii walnego zebrania Rodzinnego Ogrodu Działkowego. Krajowa Rada PZD będzie określać ile dana jednostka ma odprowadzać z tytułu funkcjonowania w Związku.  Koszty te powinny być uwzględnione w uchwałach walnego zebrania.

                W projekcie Statutu PZD wykreślono zapisy odnośnie funduszu rozwoju, z względu na brak regulacji tego zagadnienia w ustawie o ROD. Fundusz Rozwoju będzie w dalszym ciągu funduszem wewnętrznym. Wprowadzono natomiast Fundusz Statutowy.

                W Statucie Polskiego Związku Działkowców znalazły się również zapis o likwidacji Polskiego Związku Działkowców, co było konieczne z względu na wymagania ustawy o stowarzyszeniach, które nakazuje wprowadzić do Statutu PZD tego typu regulacje.

                W dniu 23.10.2014r. odbędzie się Zjazd, natomiast nowy Statut PZD powinien zacząć obowiązywać od dnia 1.01.2015r.

                Po przedstawieniu projektu Statutu PZD nastąpiła dyskusja. Uczestnicy pytali o konkubinat, zwłaszcza w przypadku gdy jedna z osób jest uprawniona do działki rodzinnej i jest członkiem PZD a druga osoba będzie wyłącznie członkiem współdziałającym. Takie osoby nie mogą bowiem posiadać łącznie prawa do jednej działki rodzinnej, ponadto konkubenci nie zostali uznani za osoby bliskie w rozumieniu Statutu PZD.

                Pan Szymon Marczewski – Przewodniczący Okręgowej Komisji Rozjemczej wskazał, iż Komisje Rozjemcze według jego zdania są potrzebne. Ponadto przedstawił swoje wątpliwości odnośnie rezygnacji z Komisji Rozjemczych a okresu działania dotychczasowych Komisji Rozjemczych.  Pan Tomasz Terlecki wskazał, iż bardzo wnikliwie podczas prac nad Statutem PZD przeanalizowano statystkę spraw rozpatrywanych przez przedmiotowe komisje. Ponadto podkreślił, iż w związku z faktem iż na danym ROD mogą być działkowcy będący członkiem Związku jak i działkowcy nie będący członkami Związku, będzie problematyczne nakłonienie tych ostatnich do podporządkowania się do rozstrzygnięć podejmowanych w Komisjach Rozjemczych.  Propozycja jest taka, aby Komisje Rozjemcze działały do końca roku tj. do dnia 31.12.2014r., a następnie sprawy którymi się zajmują będą przejmowane przez Okręgowe Zarządy lub Krajową Radę PZD.

                Pan Piotr Mioduszewski – Przewodniczący Delegatury Rejonowej OZ Śląskiego PZD  w Tarnowskich Górach wskazał na konieczność prowadzenia mediacji w ROD celem unikania sporów sądowych oraz ponoszenia związanych z tym kosztów.

                Pan Włodzimierz Pierściński – członek Prezydium OZ Śląskiego PZD, wskazał iż Komisje Rewizyjne powinny mieć charakter fakultatywny  oraz wyraził swoje wątpliwości odnośnie jednakowej wysokości składki członkowskiej niezależnie od powierzchni działki rodzinnej. Według Pana Pierścińskiego spowoduje to poczucie nierównego traktowania w stosunku do osób korzystających z małych działek rodzinnych.

                Pan Tadeusz Kosowski zaproponował wprowadzenie wymogu, iż członkowie Komisji Rewizyjnych powinni mieć odpowiednie doświadczenie, co pozwoli na uniknięcie ewentualnych nieprawidłowości. W ten sposób sprawozdania ROD byłyby o wiele bardzie profesjonalne. Pan Tomasz Terlecki zgodził się z przedmiotowym wnioskiem, jednakże pojawia się wątpliwość czy na każdym ROD będą osoby posiadające omawiane doświadczenie i wiedzę. Na pewno jest to pogląd do rozważenia podczas dalszych prac nad Statutem PZD.

                Radca Prawny Krajowej Rady odniósł się również do tematyki podniesionej przez Pana Zenona Jabłońskiego z Okręgowej Komisji Rewizyjnej tj. oświadczenia działkowca na wypadek śmierci. W nowym statucie nie została ta kwestia uregulowana ponieważ w świetle nowej ustawy o ROD rozwiązanie to nie ma uzasadnienia.

                Uczestnicy Konferencji jednogłośnie wybrali  12 osób jako delegatów na Krajowy Zjazd, który odbędzie się w dniu 23.10.2014r.      

                Na zakończenie Konferencji uczestnicy podjęli dwa stanowiska skierowane do Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Pani Minister Elżbiety Bienkowskiej wyrażające stanowczy sprzeciw wobec działań kwestionujących niektóre zapisy nowej ustawy o ROD z dnia 13.12.2014r.

 Stanowisko do p. E. Bieńkowskiej

 Stanowisko do Rzecznika Praw Obywatelskich

Powrót

Copyright © 2019 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio