Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Popieramy działania Komitetu "Stop rozbiórkom altan" - 28.07.2014

Antoni Falkowski                                                                             Kędzierzyn-Koźle, dnia 27.07.2014r.

ul. B. Chrobrego  22 a/7

47-200 Kędzierzyn-Koźle

 

                                                                       S T A N O W I S K O

     w sprawie:  wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego podważającego legalność wybudowanych

                          altan działkowych w rodzinnych ogrodach działkowych.

 

     Zaniepokojony jestem orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 09.01.2014r. (sygn. akt  II  OSK  1875/12 ) sankcjonującego nakaz rozbiórki altany działkowej zlokalizowanej na terenie rodzinnego ogrodu działkowego.

     Od kilkudziesięciu lat razem z rodziną użytkuję działkę w rodzinnym ogrodzie działkowym na której wybudowałem altanę z zachowaniem wymiarów powierzchni zabudowy i jej wysokości zawartych          w art. 29 ust.1 pkt 4 Ustawy z dnia 07.07.1994r. – Prawo budowlane.

     Zastosowanie w cytowanym orzeczeniu definicji słownikowej pojęcia „ altana„ , bez uwzględnienia ewolucji znaczenia tego pojęcia, moim zdaniem jest definicją błędną i godzi w interes wszystkich właścicieli altan działkowych w rodzinnych ogrodach działkowych, w tym i mój. Dowiedziałem się z niego, że budując przed laty altanę na działce w ROD zgodnie z parametrami cytowanej ustawy, dopuściłem się samowoli budowlanej !!! W świetle ww. orzeczenia nadzór budowlany może żądać rozbiórki nie tylko mojej altany, ale także wszystkich altan wzniesionych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych. Czyżby prawo działało wstecz ? Dlaczego Rzecznik Praw Obywatelskich pozostaje bierny i nie podjął stosownych działań w obronie zagrożonych praw nabytych ustawą przez działkowców ? Czym zajmują się władze państwowe, które powinny stać na straży przestrzegania praw obywateli, w tym także działkowców, a które przez ponad pół roku nie znalazły czasu, chęci i woli by podjąć inicjatywę ustawodawczą w celu zlikwidowania obnażonej ww. orzeczeniem luki prawnej w zapisach ustawy chroniącej prawa działkowców.

     Wzrasta moja obawa, że to orzeczenie może stanowić wytrych do dla deweloperów i różnych grup dążących do likwidacji rodzinnych ogrodów działkowych, aby za bezcen przejąć grunty ogrodów.           To czego nie udało się dokonać politykom w stosunku do ROD, może udać się organom nadzoru budowlanego. Bardzo się tym niepokoję!!!

     Udzielam poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy o zmianie Ustawy-Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw w celu zdefiniowania pojęcia „ altana działkowa” i jej rozwiązań architektonicznych. Wypracowanie jasnej i czytelnej regulacji prawnej zamknie pole do złych wyroków i decyzji organów nadzoru budowlanego oraz uchroni działkowców przed narastającym widmem masowej rozbiórki altan w rodzinnych ogrodach działkowych.

     Zwracam się z prośbą do Pani Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie prac nad nowelizacją Ustawy-Prawo budowlane w zakresie sprecyzowania  pojęcia „ altana działkowa”               w rodzinnych ogrodach działkowych.

     Niniejsze stanowisko przesyłam do:

1.Marszałek Sejmu RP,

2.Rzecznika Praw Obywatelskich,

3.Wiceprezesa Rady ministrów RP – Ministra Infrastruktury i Rozwoju,

4.Prezesa Polskiego Związku Działkowców,

5.Prezesa Okręgowego Zarządu Opolskiego PZD w Opolu.

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio