Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Liczymy na to, że Rzecznik Praw Obywatelskich poprze projekt obywateli - 17.07.2014

Katowice, 16.07.2014r.

Polski Związek Działkowców

Okręgowy Zarząd Śląski

ul. Kormoranów 1

40 – 521 Katowice

 

Pani Elżbieta Bieńkowska

Wiceprezes Rady Ministrów

Minister Infrastruktury i Rozwoju

ul. Wspólna 2/4

00 – 926 Warszawa

 


 

                Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd Śląski w związku z wystąpieniem Rzecznika Praw Obywatelskich Pani Ireny Lipowicz z dnia 20.06.2014r. odnośnie zajęcia przez Panią stanowiska w sprawie ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 13.12.2013r. uprzejmie informuje, iż w żadnym wypadku na gruncie omawianej regulacji nie mamy do czynienia z uprzywilejowaną pozycją Polskiego Związku Działkowców.

                Nowa ustawa o ROD w art. 69 oraz następnych, daje Działkowcom możliwość swobodnego wyboru w zakresie stowarzyszenia prowadzącego dany rodzinny ogród działkowy. Polski Związek Działkowców poprzez Zarządy Rodzinnych Ogrodów Działkowych zawiadamia Działkowców 
o terminie zebrania listem poleconym lub przesyłką nadaną pocztą kurierską. Każdy Działkowiec ma więc możliwość uczestnictwa w zebraniu, a co za tym idzie decydowania o przyszłości ogrodu,
w którym korzysta z działki rodzinnej.Wymóg uzyskania odpowiedniej większości oraz kworum, został wprowadzony celowo, po to aby tak ważna decyzja nie została podjęta pochopnie. Każdy musi bowiem mieć świadomość z czym wiąże się pozostanie w Polskim Związku Działkowców, a z czym wyodrębnienie ROD z tej organizacji.

                Polski Związek Działkowców dokłada wszelkich starań aby zebrania były przeprowadzone zgodnie z ustawą o ROD. W żadnym wypadku nie „blokuje” wyodrębnienia ROD z swoich struktur
o ile chcą tego Działkowcy w danym ogrodzie i dadzą temu wyraz w głosowaniu na zebraniu
w sprawie wyboru stowarzyszenia prowadzącego ROD.  Dla Polskiego Związku Działkowców liczy się tylko to aby wszystko było zgodne z prawem, po to aby nikt nie mógł zakwestionować danego wyboru niezależnie od tego jaki on jest.

                Nowa ustawa o ROD z dnia 13.12.2014r. jest dobrą regulacją. Kwestionowanie przepisów przejściowych jest nie na miejscu. Skoro PZD prowadził ROD przed wejściem w życie nowej ustawy, to „normalnym” rozwiązaniem jest przyjęcie, iż prowadzi je dalej, chyba że działkowcy postanowią inaczej. Jakiekolwiek inne rozwiązanie wprowadziłoby ogromny chaos w ogrodnictwie działkowym, nie byłoby bowiem podmiotu prowadzącego ogrody działkowe i ponoszącego z tego tytułu odpowiedzialność.

                Nowa ustawa nie daje wyłącznie przywilejów Polskiemu Związkowi Działkowców. Daje przywileje wszystkim stowarzyszeniom ogrodowym, które istnieją bądź dopiero powstaną. Nie można mówić więc o pozycji szczególnej PZD, lepszej od innych.

                Zwracamy się więc do Pani o pełne poparcie obowiązującej ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 13.12.2013r. Należy zwrócić uwagę, jak wiele pracy poświecono na jej uchwalenie oraz poświęcenie społeczeństwa, które złożyło projekt obywatelski zbierając na jego poparcie blisko milion podpisów. Działkowcy z chęcią korzystają z nowej ustawy, ciągle organizowane są zebrania działkowców. W ogromnej większości, Działkowcy decydują o pozostawieniu „swojego” Rodzinnego Ogrodu Działkowego w Polskim Związku Działkowców i to jest główny powód pojawiającej się krytyki dotyczącej nowej ustawy.  Niektórzy bowiem sądzili, iż dając Działkowcom wybór doprowadzą
do rozbicia organizacji ogólnopolskiej tj. Polskiego Związku Działkowców, który skutecznie broni praw Działkowców. Stało się inaczej, dlatego znów rozpoczyna się walkę o rozbicie jedności Działkowców.

                Działania Rzecznika Praw Obywatelskich kwestionujące nową ustawę godzą w wszystkich Działkowców, w tym także Działkowców z terenu Śląska, gdzie tradycje działkowe są szczególnie widoczne. Posiadanie, a co za tym idzie korzystanie z działki rodzinnej było i jest na Śląsku powodem do dumy, podobnie jak w innych rejonach kraju.  Z względu na fakt, iż pochodzi Pani z terenu Śląska, okoliczność ta powinna mieć bardzo duże znaczenie i zwracamy się z uprzejmą prośbą o jej uwzględnienie przy zajmowaniu stanowiska wobec „inicjatywy” Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Prezesi  ROD Delegatury Rejonowej w Sosnowcu

 i  Działkowcy uczestniczący w szkoleniu

w  PZD OZ Śląskim w dniu 16.07.2014r.

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio