Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

ROD „Aster” z Żor pozostaje w PZD - 14.07.2014

W dniu 4 lipca br. w ROD „Aster odbyło się ustawowe zebranie wszystkich działkowców korzystających z działek na podstawie prawa do działki, położonych na terenie ROD Aster. Celem zebrania było przeprowadzenie głosowania w sprawie wyboru stowarzyszenia, które będzie prowadziło Rodzinny Ogród Działkowy Aster. Zgodnie z Ustawą o ROD z dnia 13 grudnia 2013 roku powiadomiono listami poleconymi wszystkich działkowców. Prezes ROD Lucyna Cyrek po otwarciu zebrania przywitała przybyłych działkowców oraz członka OZ PZD w Katowicach p. Wiesława Wilgę.

Na przewodniczącą zebrania zaproponowano Lucynę Cyrek, której kandydatura została przegłosowana  przy jednym głosie wstrzymującym. Przewodnicząca zebrania  odczytała porządek i regulamin zebrania.

W dalszej kolejności powołano protokolanta Panią Stanisławę Krauzewicz oraz dokonano wyboru Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

Komisja Mandatowa na podstawie list obecności stwierdziła, że na 156 działkowców, obecnych jest 66 osób i zgodnie z ustawą o ROD z 13 grudnia 2013 roku zebranie nie jest prawomocne do podejmowania uchwał. W związku z tym zebranie odbędzie się w II terminie 4 lipca 2014 roku o godz 17:00 zgodnie z  zawiadomieniem wysłanym do działkowców.

Podczas przerwy 30 minutowej Lucyna Cyrek przedstawiła działkowcom Ustawę o ROD z dnia 13 grudnia 2013 roku, działkowcy otrzymali egzemplarze ww. ustawy.

 Po 30 minutowej przerwie Prezes ROD Lucyna Cyrek  otworzyła  zebranie działkowców w drugim terminie, na wniosek zgłoszony z sali została wybrana na przewodnicząca zebrania.

Komisja Mandatowa stwierdziła, że w II terminie obecnych jest 66 osób i zgodnie z ustawą o ROD zebranie jest prawomocne i może podejmować uchwały.

Odbyła się dyskusja, działkowcy stwierdzili, że ogród powinien pozostać w strukturach PZD.

Sekretarz Komisji Uchwał ł i Wniosków, odczytała projekt przygotowanej Uchwały:

Uchwała NR1/2014 Zebrania Wszystkich Działkowców ROD Aster w Żorach z dnia 04 lipca 2014 roku w sprawie pozostania ROD Aster jako jednostki organizacyjnej stowarzyszenia ogrodowego PZD.

Przeprowadzono głosowanie jawne, za przyjęciem uchwały głosowało 66 działkowców.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie, ROD „Aster” pozostaje w strukturach PZD.

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio