Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Wybór stowarzyszenia w ROD „Szarotka” w Gliwicach - 08.07.2014

W dniu 5 lipca 2014r w ROD ,,Szarotka'' w Gliwicach odbyło się zebranie działkowców celem wyboru stowarzyszenie które będzie zarządzać ogrodem. Zebranie otwarła Prezes ROD Pani Mariola Pierz, która powitała działkowców oraz Kierownika Delegatury Gliwicach. Następnie dokonano wyboru Przewodniczącego dzisiejszego zebrania, działkowcy jednogłośnie wybrali Panią Prezes ROD Mariole Pierz, która na sekretarza dzisiejszego zebrania zaproponowała Pana Wiesława Marszałka. Kandydatura ta została przyjęta jednogłośnie. Następnie Przewodnicząca Zebrania odczytała porządek zebrania, który został przegłosowany jednogłośnie. W dalszej kolejności odczytała regulamin zebrania i poddała go pod głosowanie i został przyjęty jednogłośnie. Po przyjęciu porządku i regulaminu obrad dokonano wyboru Komisji Mandatowej, oraz Komisji Uchwał i Wniosków. Następnie przewodnicząca zebrania oddała głos Komisji Mandatowej, która na podstawie listy obecności odczytała, iż na 203 działkowców w zebraniu uczestniczy 66 działkowców, co stanowi, 30%co oznacza ze zebranie w I terminie jest nie zdolne do podejmowania uchwały, o której jest mowa w art.70 ust 1. ustawy o ROD z dnia 13 grudnia 2013r z powodu braku obecności, co najmniej polowy liczby działkowców. W związku z tym Przewodnicząca zebrania poinformowała, iż zamyka zebranie, a zebranie odbędzie się w II terminie pół godz. później, co czym zostali poinformowani działkowcy w Zawiadomieniu o zebraniu.

W tym czasie działkowcy podpisywali listę obecności na drugi termin. W trakcie tej przerwy Kierownik Delegatury w Gliwicach dokonał omówienia najważniejszych zapisów Ustawy o ROD z dnia 13 grudnia 2013r. Przedstawił batalie, jaką prowadziła Delegatura i Związek, aby ta ustawa została uchwalona w takim kształcie. W dalszej kolejności omówił wyrok NSA w sprawie altan i jakie działania prowadzi Związek, aby dokonać poprawek w Prawie Budowlanym i innych ustawach dotyczących altan.

Po podpisaniu listy obecności na drugi termin Pani Prezes ROD Mariola Pierz otwarła zebranie działkowców w drugim terminie, oraz na wniosek zgłoszony z sali została wybrana na przewodnicząca zebrania. W dalszej kolejności odczytała porządek i regulamin dzisiejszego zebrania, które zostały jednogłośnie przyjęte. Następnie dokonano wyboru sekretarza dzisiejszego zebrania oraz Komisji Mandatowej i Komisji Uchwał. Po ukonstytuowaniu się w/w komisji, przewodnicząca zebrania oddala głos Komisji Mandatowej, która odczytała protokół, w którym stwierdziła, iż na podstawie listy obecności na 203 wszystkich działkowców obecnych jest, 73 co oznacza, że zebranie w II terminie jest prawomocne i zdolne do podjęcia uchwał.

Przewodnicząca dzisiejszego zebrania i jako Prezes Zarządu ROD odczytała wniosek.


WNIOSEK

Do zebrania wszystkich działkowców w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego odbytego w dniu 05.lipca 2014r w ROD ,,Szarotka” w Gliwicach

W imieniu Zarządu ROD woskuję o pozostawieniu ROD ,,Szarotka” w stowarzyszeniu ogrodowym PZD.

Uzasadnienie

PZD posiada już doświadczenie w prowadzeniu ROD. W ciągu 30 lat praktyki wypracowało skuteczne systemy; organizacyjny, prawny, inwestycyjny, księgowy. Dzięki jedności wszystkich ogrodów i działkowców, mamy ustawę chroniąca ogrody, gwarantującą im odszkodowania i zwolnienia z podatków i czynszów dzierżawnych. PZD broni ROD przed deweloperami, inwestorami, którzy starają się pozyskać kosztem działkowców tereny pod inwestycje komercyjne. Świadczy o tym chociażby stanowisko ZMP, które chce skierować nową ustawę o ROD do TK. PZD pomaga ogrodom w inwestycjach w infrastrukturę ogrodową( dotacje do zadań remontowych i inwestycyjnych). PZD od lat skutecznie egzekwuje ustawowe obowiązki przy likwidacji ROD. Prowadzenie inwestycji, obowiązki podatkowe, opracowanie dokumentacji, umów, a nieraz również spraw sądowych to wszystko kosztuję. W większej organizacji koszty te są niższe-rozkładają się na wiele ogrodów mające podobne problemy. Życie uczy, że aby władze traktowały działkowców jak partnerów, a nie petentów, muszą mieć po drugiej stronie silną organizację. Ze słabymi, rozdrobnionymi nikt nie rozmawia.

Za Zarząd ROD

Mariola Pierz

Gliwice 05.07.2014r

Po odczytaniu tego wniosku Przewodnicząca zebrania oddala głos Komisji Uchwał i Wniosków. Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt dzisiejszej uchwały o treści; Zebranie wszystkich działkowców w ROD ,,Szarotka:: w Gliwicach zwołane na podstawie art.69 ust 1 ustawy o ROD z dnia 13 grudnia 2013r uchwala / Pozostawić ROD ,,Szarotka w Gliwicach jako jednostkę organizacyjną stowarzyszenia ogrodowego Polskiego Związku Działkowców i powierzenie mu dalsze prowadzenie ogrodu.

Uchwala ta została przegłosowana jednogłośnie za 73 głosy. I przyjęta ogromnymi brawami. Po zakończeniu zebrania działkowcy była miła chwila, bo działkowcy wręczyli kwiaty dla pani prezes z okazji urodzin.

 

Źródło i zdjęcia Jan Pękala

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio