Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Co dalej z warszawskimi ogrodami? - 17.06.2014

W dniu 16 czerwca br. w siedzibie Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m. st. Warszawy przy ul. Niecałej 2 odbyło się pierwsze spotkanie zespołu powołanego Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy do spraw współpracy m.st Warszawy z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi.

Z ramienia miasta w spotkaniu udział wzięli przewodnicząca zespołu, a zarazem Dyrektor Biura Prawnego m.st. Warszawy Pani Maria Młotkowska, Dyrektor Biura Gospodarki Nieruchomościami Pan Marcin Bajko, Zastępca Dyrektora Centrum Komunikacji Społecznej Pan Adam Grzegrzółka oraz Zastępca Dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Pani Jolanta Latała.

Ze strony PZD w spotkaniu udział wzięli Wiceprezes OZM PZD Pan Stanisław Zawadka, Skarbnik OZM PZD Pan Kazimierz Kosim, Kierownik Biura OZM PZD Pani Anna Kubuj, Inspektor w dziale terenowo – prawnym OZM Pan Przemysław Niedzielski, przedstawicielka Krajowej Rady PZD Pani Monika Pilzak, a także członkowie „ Komisji Warszawskiej”: Pani Halina Kosicka - ROD „Imielińska”, Pani Anna Truszkowska z ROD „Energetyk, Górnik, Nauczyciel”, Pani Barbara Frydrychiewicz z ROD „Waszyngtona”, Pani Elżbieta Błaszczak z ROD „Park Dolny”, Pani Nelly Bieniek z ROD „Bartycka”, Pani Wanda Pacholczyk z ROD „Żwirki i Wigury”, Pani Mirosława Grzeszczak z ROD „Zachęta II” oraz Pan Sławomir Szczerkowski z ROD „Idzikowskiego” w Warszawie.

Przewodnicząca zespołu Pani Maria Młotkowska, rozpoczęła spotkanie od stwierdzenia, że ma ono charakter roboczy i ma na celu, wypracowanie harmonogramu działań zespołu na najbliższe posiedzenia. „Chodzi o to, żebyście Państwo przedstawili tematy, którymi uważacie, że powinien się zająć zespół.”

Kierownik Biura OZM PZD Anna Kubuj wymieniła sprawy związane z dekretem Bieruta, sprawy sądowe wytoczone przez m. st. Warszawa przeciwko PZD o wydanie nieruchomości, sprawy związane z nie uwzględnianiem funkcjonowania ROD w uchwalanych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, a także przyszłość ROD i współpraca z miastem, w tym możliwość uzyskania dofinansowania. Zaznaczyła przy tym, że najważniejszą kwestia jest sytuacja ROD warszawskich w kontekście działań miasta podejmowanych z tytułu rozpatrywania tzw. wniosków dekretowych. Przypomniała, że w ostatnim czasie została wydana decyzja o „zwrocie” nieruchomości na podstawie Dekretu Bieruta, która będzie skutkowała likwidacją części ROD. W chwili obecnej toczy się kilka innych postępowań, w których może zapaść podobne rozstrzygnięcie.

Członkowie „Komisji warszawskiej” próbowali uzyskać odpowiedź na pytanie, dlaczego dopiero teraz po wejściu w życie nowej ustawy o ROD m. st. Warszawa zaczęło wydawać decyzję o zwrocie byłym właścicielom nieruchomości, na których funkcjonują ROD. Na co uzyskali lakoniczną odpowiedź Dyrektora Marcina Bajko, który stwierdził, że „zwroty nieruchomości, na których znajdują się ROD nie mogły być dokonywane na rzecz dawnych właścicieli pod rządami ustawy o ROD z 2005 r., a teraz w związku ze zmianą prawa stało się to możliwe”. Jednocześnie oświadczył, że Miasto ma „nóż na gardle”. m.st. Warszawa musi zwracać nieruchomości, szczególnie te, co do których zapadły wyroki sądowe nakazujące miastu zwrot bądź rozpatrzenie wniosku dekretowego w określonym terminie.

Ponadto Dyrektor Bajko podkreślił, że działkowcy oraz PZD nie są stroną postępowań dekretowych, ale zgodnie z ustaleniami poczynionymi na spotkaniu z Prezydentem Miasta Warszawy postanowiono o informowaniu PZD o toczących się postępowaniach. Dyrektor Bajko również poinformował, że obecnie prowadzone są postępowania w stosunku do niewielkich nieruchomości zajmowanych przez ROD w celu zbadania skutków jakie będą towarzyszyły decyzji o zwrotach. Ważną kwestią jest sprawa rozstrzygnięć prawnych jakie będą zapadać w sprawach odwołań przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym lub sądami administracyjnymi.

Dyrektor Bajko stwierdził, że „ponad 80 % powierzchni warszawskich ROD jest położona na terenie Dekretu Bieruta, ale także na terenach wywłaszczonych”. Jednocześnie potwierdził, że zagrożone są nie tylko ogrody położone w Warszawie na terenie objętym działaniem dekretu Bieruta, ale także ogrody objęte roszczeniami byłych właścicieli nieruchomości domagających się uznania wywłaszczenia ich za bezprawne. Dobrym przykładem, gdzie takie postępowania są prowadzone są dzielnice Włochy i Bielany. W odpowiedzi, przedstawiciele działkowców ponownie zaproponowali, aby Biuro Gospodarki Nieruchomościami m.st. Warszawy przygotowało informację, co do których ROD zostały wszczęte postępowania, odpowiadając tym samym na pismo OZM PZD w tej sprawie.

Jednak Dyrektor Bajko bardzo sceptycznie odniósł się do tej propozycji, stwierdzając, że „są bardziej priorytetowe sprawy niż działkowcy i ROD”. Jedynie zgodził się, aby biuro przygotowało informację na temat już rozpoczętych postępowań z terenu dzielnicy Mokotów i Praga Południe, zaznaczając przy tym, że ta informacja będzie dotyczyła wyłącznie postepowań, co do których są czynione przygotowania do wydania decyzji nadającej tytuł prawny do nieruchomości na rzecz byłych właścicieli. Dobrze, że choć takie informacje zostaną przygotowane na najbliższe spotkanie zespołu, które zdaniem przedstawicieli Miasta może się odbyć najwcześniej w drugiej połowie lipca. Jednak za co najmniej nie właściwe należy uznać stwierdzenie Dyrektora Bajko, że działkowcy nie są dla niego priorytetem. Może warto, aby urzędnicy przypomnieli sobie, że działkowcy to również mieszkańcy miasta Warszawy i to również z ich podatków utrzymywani są urzędnicy, w tym również dyrektor Bajko. Działkowcy to również kilku dziesięciotysięczny elektorat, więc może warto traktować ich jak pełnoprawnych partnerów rozmowy. A niestety na podstawie tonu wypowiedzi Pana Dyrektora można śmiało wysnuć wniosek, że są drugą kategorią rozmówców.

Pani Monika Pilzak podjęła temat spraw sądowych prowadzonych z wniosku m.st. Warszawy przeciwko PZD o wydanie nieruchomości zajmowanych przez ROD, które zostały wszczęte masowo w 2005r. w celu zablokowania możliwości zasiedzenia tych nieruchomości przez PZD. Przedstawicielka KR PZD wskazywała, że dalsze prowadzenie tych spraw sądowych niepotrzebnie absorbuje m.st. Warszawa oraz PZD. Większość z nich może okazać się bezprzedmiotowa w związku z nabyciem przez PZD praw do gruntu na mocy art. 76 ustawy o ROD. Niestety mimo wniosków OZ PZD w tej sprawie Miasto nie wydało żadnej decyzji, w której potwierdziłoby prawo użytkowania PZD do gruntu ROD. Co też uniemożliwia PZD bycie stroną w postępowaniach, związanych ze „zwrotem” nieruchomości na podstawie dekretu Bieruta. „W chwili obecnej musimy liczyć na dobrą wolę miasta. Jeżeli będziemy mieli  potwierdzone prawo użytkowania Miasto będzie miało obowiązek zawiadomić nas o toczącym się postępowaniu dekretowym” - podsumowała Pani M. Pilzak.

Na pytanie, czy w związku z art. 76 ustawy o ROD miasto wycofa pozwy nie uzyskała jednak odpowiedzi. Dyrektor biura prawnego m.st. Warszawy Pani Maria Młotkowska powiedziała, że nie zna tych spraw i nie jest w stanie ustosunkować się do tej kwestii, a poza tym należałoby sporządzić w tej sprawie opinie prawną, na co biuro potrzebuje czasu, bo nie można tego napisać od ręki. Dopiero po sporządzeniu takiej opinii przez prawników biura, Prezydent mogłaby ewentualnie wydać taką decyzję. Jednocześnie dodała, że ona jako prawnik „praktyk” raczej nie widzi takiej możliwości, ponieważ nabywanie prawa do nieruchomości, na których znajdują się ROD przez PZD nie dzieje się z mocy prawa, a poza tym jeśli sprawa już zawisła przed sądem, to tylko sąd jest właściwy do jej rozstrzygnięcia. Natomiast na pytanie przedstawicielki KR PZD, o to kiedy zostaną rozpatrzone przez Prezydenta wnioski złożone przez PZD o wydanie decyzji stwierdzających nabycie prawa użytkowania przez PZD nieruchomości zajmowanych przez ROD, stwierdziła, że nie ma takiej wiedzy. Ponadto zaznaczyła, że każda sprawa jest traktowana indywidualnie, a poza tym jest to nowa sytuacja prawna i urzędnicy muszą najpierw dogłębnie obecny stan prawny przeanalizować, zanim zapadną jakiekolwiek rozstrzygnięcia. W tym miejscu trudno, niestety pozbyć się wrażenia, że to nie nowy stan prawny jest przeszkodą, a raczej chęć grania na zwłokę przez miasto, aby możliwie jak najdłużej opóźnić proces wydawania decyzji.

Członkowie „Komisji Warszawskiej” byli zainteresowani poznaniem harmonogramu likwidacji ogrodu po wydaniu decyzji o ustanowieniu prawa użytkowania wieczystego na rzecz byłego właściciela nieruchomości. Jednak Dyrektor Marcin Bajko odnosząc się do pytania stwierdził, że nie jest w stanie udzielić tej informacji, a ponadto zaskoczył wszystkich stwierdzeniem, że „to nie m. st. Warszawa będzie wypłacało odszkodowanie działkowcom za ich mienie znajdujące się na zwracanych działkach, bo zgodnie z interpretacją ustawy o ROD przez prawników urzędu ten obowiązek będzie ciążył na byłych właścicielach odzyskujących nieruchomości”. Podtrzymał swoje twierdzenie, nawet wówczas, gdy Monika Pilzak prawnik KR PZD, argumentowała, że zgodnie z ustawą o ROD taki obowiązek będzie ciążył na podmiocie będącym właścicielem nieruchomości w chwili orzekania o zwrocie. Szkoda, że miasto nie przyjmuje do wiadomości, że jest to właściwa interpretacja wymienionego przepisu. Czy również o to trzeba będzie toczyć batalię?

Podczas spotkania omówiono także, kwestię związaną z występowaniem przez PZD o dotacje z budżetu m. st. Warszawy dla ROD, którym pozyskanie ułatwiła nowa ustawa o ROD. Dotacje mogłyby zostać przeznaczone na organizowanie wczasów dla seniorów czy stworzenia ogólnodostępnych placów zabaw dla dzieci na terenie ROD. Niestety jedyne co udało się uzyskać to propozycję Pana Adama Grzegrzółki, że na któreś z kolei spotkanie komisji można zaprosić Dyrektora Biura Pomocy i Spraw Społecznych, którego jednostka zajmuje się takimi sprawami. 

Spotkanie zakończyło się deklaracją przewodniczącej zespołu, że na następne spotkanie zespołu, które odbędzie się w II połowie lipca zostaną zaproszeni również przedstawiciele Komisji Warszawskiej zgłoszeni przez OZM, nawet wówczas, gdy jeszcze formalnie na mocy zarządzenia Prezydent Warszawy nie staną się członkami zespołu ds. współpracy Miasta stołecznego Warszawy z ROD. Na najbliższym spotkaniu będą omawiane sprawy ROD, które są położone na Mokotowie oraz Pradze Pd. , zwłaszcza związane z Dekretem Bieruta.

Na pewno należy cieszyć się, że w końcu doszło do spotkania Zespołu ds. współpracy m.st Warszawy z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi. Szkoda tylko, że przedstawiciele Miasta nie przygotowali się merytorycznie do tematów podejmowanych podczas spotkania i za każdym razem zasłaniali się brakiem wiedzy w danej dziedzinie, unikając tym samy konkretnych odpowiedzi. Niedobrze się również stało, że członkowie zespołu ze strony miasta za każdym razem, kiedy próbowaliśmy uzyskać odpowiedź na dane pytanie przywoływali nas do porządku, twierdząc, że to nie jest czas na udzielanie tak konkretnych odpowiedzi, bo na to będzie czas na spotkaniu, które tej danej sprawie będzie poświęcone. Wydawało się, że zespół został powołany po to, żeby traktować się po partnersku i dojść do konsensusu. Cóż niestety tak się nie stało, ale miejmy nadzieję, że to dopiero początek współpracy i jeszcze wszystko się ułoży. Tylko do tego potrzeba dobrej woli obydwu stron, a nie tylko jednej.

 

opracował

Przemysław Niedzielski

Inspektor ds. terenowo-prawnych

w biurze OZM PZD

 

Anna Kubuj

Kierownik

Biura OZM PZD

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.