Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

PZD reguluje stan prawny gruntów ROD na podstawie art. 76 ustawy o ROD - 30.05.2014

Polski Związek Działkowców na chwilę obecną w stosunku do 4 ROD  o powierzchni łącznej  17,4958 ha uzyskał potwierdzenie w drodze decyzji prawo użytkowania do gruntów ROD. Są to dopiero pierwsze efekty podejmowanych przez Związek działań w zakresie regulacji stanów prawnych do gruntów ROD na mocy ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku, która weszła w życie 19 stycznia 2014 roku.

Uzyskanie prawa użytkowania na rzecz PZD do gruntów ROD jest możliwe jedynie dzięki unormowaniom wynikającym z art. 76 ustawy o ROD i dzięki szybkim decyzją organów Związku, które podjęły niezwłoczne działania przewidziane prawem.

Z dobrodziejstwa unormowań ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku  o rodzinnych ogrodach działkowych skorzystały następujące rodzinne ogrody działkowe:

  1. ROD „Pałuczanka” w Rydlewie – OZ PZD w Bydgoszczy- ustanowiono na rzecz PZD w drodze decyzji prawo użytkowania do powierzchni 3,28 ha
  2. ROD „Borowianka” w Tucholi- OZ PZD w Bydgoszczy- ustanowiono na rzecz PZD w drodze decyzji prawo użytkowania  do powierzchni 1,9261 ha
  3. ROD E. Gierczaka” w Koszalinie- OZ PZD w Koszalinie- ustanowiono na rzecz PZD w drodze decyzji prawo użytkowania do powierzchni 11,8768 ha,
  4. ROD „Mickiewicza” w Czaplinku- OZ PZD w Koszalinie- ustanowiono na rzecz PZD prawo użytkowania do powierzchni 0,4129 ha

Dotychczas wnioski o regulację stanu prawnego skierowało 10 OZ PZD w stosunku do terenów 40 rodzinnych ogrodów działkowych o łącznej powierzchni ponad 150 ha.

Wnioski są w trakcie rozpatrywania przez właściwe organy ( w zakresie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa- starosta wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, w zakresie nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego- organ wykonawczy tej jednostki (dla gmin- wójt, burmistrz, prezydent, dla powiatu- starosta, dla województwa- marszałek województwa).

Związek przygotowuje kolejne wnioski, które są w trakcie kompletowania dokumentacji i w najbliższym czasie zostaną złożone.

Związek od lat bardzo poważnie traktuje kwestie regulacji stanów prawnych do gruntów na których zlokalizowane są ogrody działkowe. Znając sytuację blisko 14 000 ha gruntów ROD, gdzie PZD nie jest w stanie wylegitymować się tytułem prawnym, zadbał aby projekt obywatelski ustawy o ROD normował również te kwestie. Brak wylegitymowania się przez PZD tytułem prawnym do gruntów dotyczy ogrodów, które powstały przed 1981 rokiem i były zakładane przez gminy i zakłady pracy, od których PZD w wielu przypadkach otrzymał tylko szczątkowe dokumenty dotyczące praw do gruntów. Wielokrotnie było to wykorzystane do negowania legalności ROD i podważania praw 300 tyś. działkowców, którzy mają na nich działki. W przezwyciężeniu zagrożeń pomóc ma art. 76 ustawy o ROD, który umożliwia nabycie przez PZD prawa użytkowania i ujawnienie go w księdze wieczystej.

Jest to możliwe wyłącznie w odniesieniu do gruntów ROD, będących własnością jednostek samorządu terytorialnego bądź Skarbu Państwa oraz spełniających jedną z przesłanek wymienionych w art. 76 ust.1 pkt. 1-4 ustawy.

Do nabycia tego prawa prowadzi zaistnienie jednej z przesłanek:

1) zgodność funkcjonowania ROD z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( w dniu wejścia w życie ustawy – 19.01.2014r.

2) związek nabycia własności nieruchomości przez Skarb Państwa z organizacją ogrodu i 30-letni okres zajmowania tej nieruchomości przez działkowców

3) związek komunalizacji nieruchomości z funkcjonowaniem na niej ogrodu i 30-letni okres zajmowania tej nieruchomości przez działkowców

4) posiadanie przez ogród lokalizacji stałej bądź nabycie statusu ogrodu stałego na podstawie ustawy z dnia 6 maja 1981r. o pracowniczych ogrodach działkowych

W ramach tych przesłanek PZD inicjuje postępowania, w których organy administracji badają, czy ogród spełnia wyżej wymienione przesłanki. Jeżeli tak, to ma obowiązek wydać decyzje potwierdzającą prawa działkowców do terenu.

Wiele zależy więc od tego, czy uda się wykazać spełnienie przesłanek określonych w ustawie.

Zarządy ROD oraz Okręgowe Zarządy PZD kompletując dokumentację i weryfikując stan prawny ROD korzystają z wytycznych przygotowanych w tym względzie przez Prezydium KR PZD ( uchwała nr 21/2014 r) . W wytycznych tych została określona dokładna procedura regulacji stanu prawnego gruntów całości/ części ROD na podstawie art. 76 ustawy o ROD.

O kolejnych postępach w zakresie regulacji stanu prawnego do gruntów ROD z zastosowaniem art.76 ustawy o ROD będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej PZD, biuletynie Informacyjnym KRPZD.

Zachęcamy zarządy ROD, które mają nieuregulowaną sytuację prawną do współpracy z Okręgowym Zarządem PZD.

 

Mariola Kobylińska

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.