Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Koszalinie - 30.05.2014

W dniu 29 maja odbyło się posiedzenie OZ PZD w Koszalinie. Posiedzenie otworzył prezes OZ PZD Stanislaw Suszek, który po zatwierdzeniu przez zebranych porządku posiedzenia, wyborze komisji uchwał i wniosków przedstawił działania okręgowego zarządu w okresie od 1 marca br. W swoim wystąpieniu prezes OZ przedstawił aktualną sytuację w Związku i w ogrodach okręgu. Dokonał również podsumowania kampanii sprawozdawczej w ogrodach okręgu, proponując zebranym wnioski, jakie należy wdrożyć do działania, aby właściwie przygotować kampanię sprawozdawczą - wyborczą w 2015 roku. 

 W dniu 29 maja odbyło się plenarne posiedzenie Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Koszalinie. Posiedzenie otworzył Prezes 07- PZD Stanislaw Suszek, który po zatwierdzeniu przez zebranych porządku posiedzenia i wyborze komisji uchwał i wniosków przedstawił działania okręgowego zarządu w okresie od 1 marca br. W swoim wystąpieniu Prezes OZ przedstawił aktualną sytuacę w Związku i w ogrodach okręgu. Dokonał również podumowania kampanii sprawozdawczej w ogrodach okręgu proponując zebranym wnioski, jakie należy wdrożyć do działania by właściwie przygotować kampanie sprawozdawczo-wyborcwą w 2015 roku. 

W dalszej części obrad Wiceprezes Ryszard Nowak zapoznał zebranych z przebiegiem i wynikami narady Prezesów OZ i dyrektorów biur w dniu 26 maja i posiedzenia Rady Krajowej PZD dniu 27 maja br. Szczegółowo przedstawił główne kierunki prac nad nowym statutem PZD, propozycjami uregulowań statutowych, dotyczących m.in. osobowości prawnej, opłat ogrodowych, zasad przydziału działek i innych, Infomracja została przyjęta z dużym zainteresowaniem. Postanowiono, że w przypadku przekazania do konsultacji projektu statutu konieczne będzie zwołanie narady przedstawicieli przedstawicieli zarządu ROD w celu zapoznania się z projektem i zgloszenia  ewentualnych nowych uwag i propozycji.W swoim wystąpieniu wiceprezes Nowak zapoznał zebranych również ze Stanowiskiem Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców w sprawie regulacji prawnych dotyczących budownictwa na terenie rodzinnych ogrodów działkowych. Sprawa wywołała szereg kontrowersji co do sposobu interpretacji istniejącego prawa przez Naczelny Sqd Administracyjny. Zebrani udzielili pełnego poparcia działaniom zaproponowanym przez Radę Krajową. Przekazano również zebranym treść uchwał dotyczących XI Nadzwyczajnego Zjazdu PZD.

Następnie Wiceprezes Waldemar Grochulski przedstawił rezultaty kampanii sprawozdawczej w ogrodach okręgu oraz zapoznał zebranych z wnioskami, jakie wyplywają z odbytych zebrań sprawozdawczych oraz zebrań ustawodawczych.

W dalszej części obrad Skarbnik OZ Jan Faryna wraz z Główną Księgową OZ Ewą Miodek przedstawili zebranym sprawozdania dotyczące bilansu ROD w Okręgu za 2013 rok i za okres od 01.01.2014 do 18.01.2014 roku oraz zbiorcze preleminarze za 2014 rok. Przedstawiono również protokół z badania przedstawionych sprawozdań finansowych przez Okręgową Komisję Rewizyjną.

W toku dyskusji zebrani z aprobatą odnieśli się do zaprezentowanych kierunków prac nad statutem PZD podkreślając, ze wiele ogrodów czeka na projekt statutu aby moc podjąć właściwą decyzję podczas zerbań statutowych. Wiele emocji wśród dyskutantów wzbudziła sprawa orzeczenia NSA w sprawie altan. Stanowisko Rady Krajowej, podjęte w tej sprawie zyskało pełną akceptację zebranych. W dyskusji wskazywano również konieczność dobrego przygotowania zebrań sprawozdawczo-wyborczych w 2015 roku, konieczne są działania podnoszące poziom wykonywanych dokumentów w ogrodach, szczególną uwagę należy poświęcić organizacji i przebiegowi zebrań ustawowych włącznie ze składaniem odpowiednich wniosków do sądu rejestrowego.

Zebrani zatwierdzili uchwały dotyczące sprawozdań finansowych, unieważnili walne zebranie w ROD ,,Plony" Wałcz oraz uchylili uchwałę walnego zebrania w ROD ,,Jamno" w Koszalinie dotyczącą elektryfikację ogrodu. Odnosząc się do spraw sytuacji Zwiazku, członkowie OZ PZD powtórnie wystosowali list do Prezydenta RP w sprawie wniosku ZMP oraz udzielili pełnego poparcia KR PZD w działaniach na rzecz nowelizacji prawa budowlanego w zakresie dotyczącym altan ogrodowych.

 

Dyrektor Biura PZD OZ w Koszalinie

Ryszar Nowak

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.