Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Stanowisko KR PZD z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie zasad rozliczania składki członkowskiej z osobami, które złożyły rezygnację z członkostwa w PZD - 23.02.2014

 

STANOWISKO

Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 24 lutego 2014 r.

w sprawie zasad rozliczania składki członkowskiej z osobami, które złożyły rezygnację z członkostwa w PZD

 

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi sposobu rozliczania składki członkowskiej wobec osób, które złożyły rezygnację z członkostwa w PZD po 19 stycznia 2014r., KR PZD stwierdza:

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązek uiszczenia składki członkowskiej za 2014 r. ciąży na każdej osobie będącej członkiem PZD w 2014 r., niezależnie od długości okresu posiadania członkostwa.

2. Zarządy ROD są zobowiązane, zgodnie z § 91 ust 2 pkt 16 Statutu PZD, do pobrania składki od wszystkich osób będących członkami PZD w 2014r.

Uzasadnienie

 Ustawa z dnia 13 grudnia 2014r. o rodzinnych ogrodach działkowych dokonała istotnej zmiany w relacjach pomiędzy działkowcem, a organizacją prowadzącą ROD. Mianowicie, w odróżnieniu od dotychczas obowiązującej ustawy z dnia 8 lipca 2005r. o rodzinnych ogrodach działkowych, nowa ustawa umożliwiła posiadanie prawa do działki w ROD niezależnie od członkostwa w organizacji zarządzającej ROD. W konsekwencji pojawiło się zagadnienie, czy osoba, która po 19 stycznia 2014r. złożyła rezygnację z członkostwa PZD, jest zobowiązana do uiszczenia składki członkowskiej za 2014 r.?

Odpowiadając na powyższe pytanie należy w pierwszej kolejności wskazać na kwestię charakteru prawnego składki członkowskiej. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądowym, członkostwo w stowarzyszeniu rodzi stosunek o charakterze cywilnoprawnym. Jak wskazał Sąd Apelacyjny w Warszawie „Przystąpienie do stowarzyszenia jest umową prawa cywilnego, która zarówno po stronie członka, jak i stowarzyszenia rodzi prawa i obowiązki” (wyrok SA w Warszawie sygn. akt I ACr 989/95, OSA 1996, nr 11-12, poz. 56). Jednym z obowiązków członka może być, i zwykle bywa, konieczność uiszczania składki członkowskiej.

Zobowiązanie z tytułu składki członkowskiej ma charakter zobowiązania pieniężnego, rodzącego po stronie stowarzyszenie roszczenie o zapłatę. Stowarzyszenie ma prawo zgłoszenia żądania jego realizacji, a w przypadku uchylania się przez członka od wykonania obowiązku, możliwość dochodzenia go na drodze sądowej. Oczywiście, osoba będąca członkiem może w każdej chwili doprowadzić do „uwolnienia się” od tego zobowiązania. Aby to nastąpiło, musi złożyć stosowne oświadczenie - o rezygnacji z członkostwa w stowarzyszeniu. Jednak wywoła to skutek wyłącznie co do przyszłych składek, nie obejmie zaś zobowiązań powstałych przed dniem złożenia oświadczenia o rezygnacji z członkostwa.

Jak wspomniano powyżej, możliwość złożenia rezygnacji z członkostwa w PZD bez utraty prawa do działki, została wprowadzana 19 stycznia 2014r. Obowiązująca do dnia 18 stycznia 2014r. ustawa z dnia 8 lipca 2005r. uzależniała możliwość posiadania prawa do działki z koniecznością posiadania członkostwa w organizacji prowadzącej ROD. Zważywszy na to, zasadnym jest uznanie, iż każda osoba legitymująca się na dzień 19 stycznia 2014 r. prawem do działki w ROD, była członkiem PZD, a co za tym idzie, była zobowiązana do uiszczania składki członkowskiej w PZD. Zgodnie z § 15 ust 1 pkt 7 Statutu PZD, każdy z członków organizacji zobowiązany jest uiszczać składkę członkowską do 31 maja danego roku (-), a w przypadku zwłoki - wraz z obowiązującymi odsetkami – wyjątek obejmuje współmałżonka członka PZD w warunkach określonych w § 168 ust 3 Statutu PZD. Statut określa więc najpóźniejszy termin, w którym członek PZD może uiścić składkę członkowską za dany rok, bez konieczności uiszczenia odsetek. Jednocześnie Statut PZD nie przewiduje możliwości płacenia składki za poszczególne miesiące, czy inne okresy – ma ona charakter opłaty jednorazowej (rocznej). Potwierdził to zapis § 70 ust. 1 pkt 3 Statutu PZD, zobowiązujący osobę nabywającą członkostwo w PZD w trakcie roku kalendarzowego do uiszczenia składki członkowskiej za bieżący rok.

Poza argumentami prawnymi, za przedmiotowym stanowiskiem przemawiają również zasady współżycia społecznego. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r., dotychczasowe rozwiązania obowiązujące w ROD zarządzanych przez PZD będą wymagały dostosowania do nowych warunków. Przykładem jest właśnie kwestia pokrywania kosztów zarządzania ROD. Pod rządami dotychczasowej ustawy, koszty te ponosili wszyscy działkowcy poprzez współdziałanie w pracach PZD, jako organizacji zarządzającej ROD, oraz uiszczanie składek członkowskich. Wprowadzona przez nową ustawę opcja rezygnacji z członkostwa w stowarzyszeniu ogrodowym prowadzącym ROD, bez wprowadzenia nowych mechanizmów, powodowałaby, że osoby które skorzystają z takiej możliwości, dzięki zwolnieniu z obowiązku uiszczania składki członkowskiej, ponosiłyby mniejsze ciężary ekonomiczne z tytułu korzystania z działki w ROD, niż osoby angażujące się w funkcjonowanie stowarzyszenia, a więc wykonujące pracę na rzecz całej wspólnoty działkowców. Dlatego też pod rządami nowej ustawy koszty zarządzania ROD będą pokrywane przez wszystkich działkowców w ramach opłat na rzecz ROD (art. 33 ust. 2 pkt 5). Ustawa nie zawiera jednak przepisu przejściowego regulującego tą kwestię. Z kolei krótki okres vacatio legis uniemożliwił dostosowanie statutów stowarzyszeń dotkniętych skutkami działania nowej ustawy do zmienionej sytuacji prawnej. W konsekwencji niemożliwe było wprowadzenie przez stowarzyszenie mechanizmu gwarantującego realizację zasady zawartej w art. 33 ust. 2 pkt 5 ustawy – tj. że wszyscy działkowcy partycypują w kosztach zarządzania ROD. Niewątpliwie racjonalny ustawodawca nie mógłby założyć celu i skutku ustawy, oznaczającego bezpodstawne uprzywilejowanie części działkowców i niedopuszczalne przerzucenie ciężaru ekonomicznego ich decyzji na działkowców, którzy pozostają członkami stowarzyszenia.

Stąd, ponieważ powyższa interpretacja znajduje oparcie w statucie PZD, jak również z uwagi na fakt, iż odmienna wykładnia powodowałaby skutek sprzeczny nie tylko z postanowieniami ustawy, ale również podstawowymi zasadami współżycia społecznego, Krajowa Rada PZD stwierdza, iż stanowisko zajęte na wstępie jest zasadne oraz zobowiązuje wszystkie organy PZD do jego realizacji i egzekwowania.

 

KRAJOWA RADA

POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

 

Warszawa dn. 21 lutego 2014 r.

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio