Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Konkursy krajowe

Konkurs Krajowy ,,Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2014” - 06.03.2014

UCHWAŁA NR  53/2014
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 5 marca 2014 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego
„Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2014”Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców, działając
na podstawie §150 ust. 2 pkt 1 w związku z §7 statutu PZD, postanawia:

§1


l. Ogłosić na rok 2014 konkurs krajowy pn: „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2014”.
2. Regulamin konkursu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.


§2


1. Do udziału w konkursie Prezydia okręgowych zarządów PZD zgłaszają rodzinne ogrody działkowe, które były laureatami w konkursach okręgowych  
w roku 2013.
2. Prezydium okręgowego zarządu PZD, na terenie którego znajduje się więcej niż 50 tysięcy działek, może zgłosić do konkursu 2 rodzinne ogrody działkowe.
3. Laureaci konkursów krajowych mogą być zgłaszani przez okręgowe zarządy po 3-letniej karencji.
4. Termin zgłaszania ogrodów do konkursu upływa z dniem 30 maja 2014 r.

§3


1.Do udziału w konkursie nie mogą być zgłaszane rodzinne ogrody działkowe:
a) w których działki posiadają altany ponadnormatywne, występują zjawiska zamieszkiwania oraz przypadki zameldowania na terenie działek w ROD,
b) brak planów zagospodarowanie zatwierdzonych przez Prezydium OZ PZD.

§4


Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:
1) uchwałę Prezydium okręgowego zarządu PZD (nr uchwały i data) z pełną nazwą rodzinnego ogrodu działkowego, jego położeniem, liczbą terenów, łączną powierzchnią w ha i liczbą działek, a także numerem, pod którym ogród jest zarejestrowany w Rejestrze ROD Krajowej Rady PZD,
2) pisemną informację o rodzinnym ogrodzie działkowym wraz z jego historią, która będzie ujmowała wszystkie działy zawarte w regulaminie konkursu krajowego,
3) wyposażenie rodzinnego ogrodu działkowego w infrastrukturę oraz tereny ogólne, wypoczynkowe (place zabaw dla dzieci, place do użytku ogólnego, aleje spacerowe z ich wyposażeniem, np. ławki ogrodowe itp.),
4) materiał fotograficzny przedstawiający zagospodarowanie ogrodu i działek,
w tym bramy wjazdowe do ogrodu, Dom Działkowca lub świetlicę i budynki administracyjno-gospodarcze, tereny użytku ogólnego i rekreacyjne ogrodu, drogi, aleje ogrodowe oraz parkingi, najlepiej zagospodarowane działki
w ogrodzie z podaniem ich numerów oraz nazwisk użytkowników, życie
w ogrodzie (w tym imprezy ogrodowe, Dni Działkowca, Dzień Dziecka, integracyjne itp.).

Materiał fotograficzny winien być dobrej jakości, wykonany w sposób umożliwiający jego wykorzystanie do publikacji. Wskazane jest, aby był wykonany przez dobrego fotografa i przekazany w formie elektronicznej.

§5


Brak załączenia do zgłoszenia dokumentów wymienionych w § 4 uchwały skutkuje nie przyjęciem zgłoszenia rodzinnego ogrodu działkowego
do konkursu.

§6


l. Komisja Konkursowa Krajowej Rady PZD, dokona oceny materiałów
w oparciu o przesłane zgłoszenia w terminie do 10 lipca 2014 r.
2. Komisja Konkursowa Krajowej Rady PZD sporządzi ze swojej pracy protokół wraz z wnioskami na potrzeby Prezydium Krajowej Rady PZD.
3. Prezydium Krajowej Rady PZD na podstawie protokołu z pracy Komisji
i wniosków:
1) dokona rozstrzygnięcia konkursu, ustali listę laureatów, w tym ROD który otrzymał tytuł „Najlepszy Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2014” oraz ogrody wyróżnione w poszczególnych dziedzinach,
2) przyzna tytuły:
a) ogrodowi, który uzyskał najwyższą ocenę w konkursie tytuł: „Najlepszy Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2014”
b) pozostałym 5 laureatom tytuł: „ROD Roku 2014” oraz wyróżnienia dla ogrodów w poszczególnych dziedzinach, tj. 1) Działalność Statutowa, 2) Aktywność ROD w obronie Związku, ogrodów i Ustawy o ROD, 3) Działalność oświatowa, 4) Inwestycje i remonty infrastruktury ROD, 5) Zagospodarowanie ROD, 6) Zagospodarowanie działek, 7) Działalność na rzecz ochrony środowiska, 8) Bezpieczeństwo w ROD, 9) Promocja ROD.

§7


1. „Najlepszy Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2014” otrzyma puchar Prezesa PZD, dyplom, tablicę okolicznościową oraz nagrodę pieniężną w wysokości 5000 zł.
2. Rodzinne ogrody działkowe, które zdobyły tytuły „ROD Roku 2014” otrzymują puchary, dyplomy, tablice okolicznościowe oraz nagrody pieniężne
w wysokości 4000 zł.
3. Rodzinne ogrody działkowe, które otrzymały wyróżnienia w poszczególnych dziedzinach otrzymują puchary, tablice okolicznościowe oraz nagrody pieniężne w wysokości 2000 zł.

§8


Wszystkie rodzinne ogrody działkowe biorące udział w konkursie otrzymają zestaw wydawnictw związkowych na wyposażenie bibliotek ogrodowych.

§9


Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w trakcie uroczystości Krajowych Dni Działkowca Roku 2014 oraz zostaną opublikowane w miesięczniku „działkowiec” i Biuletynie Informacyjnym PZD.

        

          WICEPREZES                                                           PREZES

        
         Wincenty Kulik                                             Eugeniusz Kondracki


Warszawa, dnia 5 marca 2014 r.


Załącznik Nr 1 do uchwały Prezydium KR PZD z dnia 5 marca 2014 r.

REGULAMIN KONKURSU KRAJOWEGO
„RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY ROKU 2014”I.    DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

l. Dokumentacja organizacyjna ogrodu:
a)    walnych zebrań i zebrań zarządu ROD za rok 2013,  0-10 pkt
b)    protokoły, uchwały, decyzje, zgodność dokumentacji i podejmowanych uchwał z przepisami statutu PZD i regulaminu ROD,             0-10 pkt.                                                                                                                                   
c)    ilość nowych użytkowników działek, dokumentacja wpisowego i jego podział oraz zabezpieczenie rocznej prenumeraty „działkowiec”   0-10 pkt.                       

2. Zgodność planu zagospodarowania ROD ze stanem faktycznym (ze szczególnym uwzględnieniem ilości bram i furtek)  0-10 pkt.                                                                                        

3. Dokumentacja członków Związku (rejestr członków ROD, deklaracje członkowskie, decyzje przydziału działek, prawidłowo wypełnione karty rejestracyjne C – zabezpieczenie rejestru i przestrzeganie ustawy o ochronie danych  osobowych)   0-10 pkt.                                                                                                                                

4. Komisje problemowe w ogrodzie (liczba działających komisji-należy wziąć pod uwagę co najmniej trzy takie komisje, dokumentacje pracy komisji oraz efekty ich pracy)     0-10 pkt.                                                                                                                                                                                                                                               
5. Realizacja regulaminowego wymogu pracy członków Związku na rzecz ogrodu w roku 2013 (ilość godzin uchwalonych przez walne zebranie a ilość godzin przepracowanych łącznie oraz zebrany ekwiwalent za niewykonane prace (w zł.)   0-10 pkt.                            

6. Wyposażenie ogrodu działkowego w sprzęt ogrodniczy i mechaniczny (wymienić jaki).     0-10 pkt.                                                                                                                                                                                                                                             

Łączna ilość punktów do uzyskania                  80 pkt.


II.    AKTYWNOŚĆ ROD W OBRONIE ZWIĄZKU, OGRODÓW
I USTAWY O ROD

1.    Udokumentowana aktywność ROD w obronie Związku, ogrodów oraz poparcie dla Obywatelskiego Projektu Ustawy o ROD:
a)    działalność Zarządu ROD i Komisji Statutowych               0-10 pkt.                                                  
b)    Stanowiska Walnych zebrań                                                 0-10 pkt.
c)    Podpisy zebrane przez ROD (ilość)                                          0-20 pkt.
d)    Kontakty z parlamentarzystami, przedstawicielami władzy państwowej i samorządowej, organizacjami społeczno-politycznymi i związkami zawodowymi    0-10 pkt.
e)    Stanowiska w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego    0-10 pkt.                                           

Łączna ilość punktów do uzyskania     60  pkt.
________________________________________________________________

III.    DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWA

1.Organizowanie szkoleń z zakresu wiedzy ogrodniczej i organizacyjnej dla działkowców, w tym:
a) Szkolenia tj. wykłady, pogadanki, prelekcje - ilość szkoleń i uczestników   0-10 pkt.
b) Pokazy praktyczne – ilość pokazów i uczestników    0-10 pkt.

2. Propagowanie i rozprowadzanie literatury związkowej, w tym:
a) miesięcznika „działkowiec” w roku 2013 – prenumerata miesięcznika dla instruktorów ogrodowych SSI PZD i członków organów ROD              0-10 pkt.
b) rozprowadzanie przez zarząd ROD w roku 2013 literatury związkowej na potrzeby działkowców             0-10 pkt.                                                                                                       
c) prowadzenie biblioteki ogrodowej   0-10 pkt.

3. Działalność instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej PZD – liczba instruktorów ogrodowych przypadających średnio na 100 działek w ROD                                                                                                  0-10 pkt.

4. Prowadzenie kroniki ogrodowej     0-10 pkt.

Łączna ilość punktów do uzyskania   70 pkt.
________________________________________________________________    
                                                     

IV.    INWESTYCJE I REMONTY INFRASTRUKTURY ROD
                        

1. Przygotowanie, prowadzenie i rozliczenie inwestycji i remontów prowadzonych przez zarząd ROD zgodnie ze statutem PZD i uchwałą nr 69/99 Prezydium KR PZD z dnia 28 października 1999 r. w oparciu o uchwałę walnego zebrania               0-10 pkt.

2. Bieżąca konserwacja urządzeń i infrastruktury ogrodu           0-10 pkt.                                                              
3. Prowadzenie Otwartego i Długofalowego Programu Rozwoju
 i Modernizacji ROD oraz jego realizacja     0-10 pkt.                                                                                                                  

Łączna ilość punktów do uzyskania     30 pkt.
________________________________________________________________       
                                                   

V.    ZAGOSPODAROWANIE ROD

l. Zagospodarowanie przestrzenne ogrodu (zgodność zagospodarowania ogrodu z planem zagospodarowania)    0-10 pkt.                                                                                     
2. Infrastruktura ROD (stan techniczny),w tym:
a) ogrodzenie zewnętrzne      0-10 pkt.
b) bramy i furtki                        0-10 pkt.
c) tablica z nazwą ogrodu i jej estetyka              0-10 pkt.                                                                                

d) drogi i alejki ogrodowe ich stan i funkcjonalność                               0-10 pkt.                                                    
e) parkingi i miejsca postojowe i ich oddzielenie zielenią
 izolacyjną od działek                            0-10 pkt.                                                                                                             
f) obiekty kubaturowe występujące na terenie ROD, tj. dom działkowca, świetlica, budynki gospodarcze                                                                0-10 pkt.                                                                                                                                    

g) nawadnianie ogrodu (sposób nawadniania)                                         0-10 pkt.
h) sieć energetyczna i jej rozprowadzenie po ogrodzie  
 (wyprowadzenie poza altany podliczników)                   0-10 pkt.
i) sanitariaty, ich stan i odizolowanie od działek sąsiednich          0-10 pkt.

3. Zagospodarowanie i wyposażenie terenów ogólnych
 (należy podać rodzaj placów ogólnych i placów rekreacyjnych
 oraz ich wyposażenie)         0-10 pkt.                                                                    

4. Stan i wykorzystanie tablic informacyjnych w ogrodzie – aktualność  
 zamieszczanych w nich materiałów i ogłoszeń   0-10 pkt.                                                                                                 

Łączna ilość punktów do uzyskania              120 pkt.
________________________________________________________________     
                                                               

VI.    ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁEK

l. Wyposażenie działek (stan techniczny, zgodność z regulaminem ROD):
a) altany (ich prawidłowe usytuowanie jeżeli nie zaistnieją inne przesłanki, powierzchnia i wysokość oraz estetyka)  0-10 pkt.
b) zachowanie odległości nasadzeń trwałych od granic działek     0-10 pkt.
c) szklarnie i tunele foliowe     0-10 pkt.
d) elementy małej architektury na działkach (murki, pergole, trejaże, itp.)  0-10 pkt.
e) powszechność stosowania kompostowników- ich usytuowanie oraz wykorzystanie na działkach zgodnie z regulaminem ROD  0-10 pkt.                                                      
2. Estetyka i funkcjonalność działek   0-10 pkt.
3. Pielęgnacja drzew i krzewów (cięcie, prześwietlanie, odnawianie)    0-10 pkt.
4. Modernizacja działek – realizacja programu                    0-10 pkt.        


Łączna ilość punktów do uzyskania  80 pkt.

VII.    DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA

l. Występowanie naturalnych pasów izolacyjnych w sąsiedztwie dróg komunikacyjnych lub innych źródeł zanieczyszczeń    0-10 pkt.

2. Udokumentowane przez zarząd ROD badania gleby   0-10 pkt.

3. Utrzymywanie czystości w ogrodzie, na działkach i na terenach  0-10 pkt.
przylegających bezpośrednio do ogrodu        
                                                                         
4. Udokumentowane rozwiązanie składowania i usuwania śmieci (umowy)     0-10 pkt.

5. Ekologia w ogrodzie (budki lęgowe, karmniki dla ptaków, ekologiczne sposoby  ochrony roślin, stosowanie nawozów naturalnych, kompostowniki  na działkach) 0-10 pkt.   

6. Inicjatywy  w ROD prowadzące do zmniejszania ilości śmieci poprzez zagospodarowanie odpadów roślinnych (np. skoszonej trawy itp.) oraz usuwanych gałęzi z drzew krzewów                                                      0-10 pkt.                                      


Łączna ilość punktów do uzyskania        60 pkt.

 

VIII.    BEZPIECZEŃSTWO W ROD

l. Udokumentowana współpraca z policją, strażą miejską      0-10 pkt.

2. Polisy ubezpieczeniowe majątku Związku   0-10 pkt.

3. Zabezpieczenie przeciwpożarowe oraz przestrzeganie przepisów ogólnych i związkowych w tym zakresie                 0-10 pkt.

4. Układ komunikacyjny w ogrodzie umożliwiający swobodny dojazd
do każdej działki pojazdów służb ratowniczych                    0-10 pkt.
                                                                   
5. Inne formy zapewnienia bezpieczeństwa w ogrodzie (wymienić jakie)  
                                                                                                                   0-10pkt.                    


Łączna ilość punktów do uzyskania                                                         50 pkt.


IX.    PROMOCJA ROD

1.„ROD otwarty”- wymienić i opisać metody realizacji hasła            0-10 pkt.                                                                                                         

2.Ogrodowe Dni Działkowca i inne imprezy (wymienić jakie) z udziałem społeczności lokalnej organizowane na terenie ogrodu                           0-10 pkt.                                                               

3. Współpraca ROD z placówkami edukacyjno-dydaktycznymi, tj. szkołami, przedszkolami oraz innymi placówkami opiekuńczo- wychowawczymi 0-10 pkt           

4.Udział ROD w imprezach i uroczystościach miejskich, lokalnych i środowiskowych ( wystawy, festyny itp.)                                 0-10 pkt.

5.Intenyswność i udokumentowana współpraca ROD z mediami  lokalnymi (TV, radio, prasa, Internet)                                                      0-10 pkt.

Łączna ilość punktów do uzyskania                                                         50 pkt.
________________________________________________________________

Łączna ilość punktów do uzyskania                              600 pkt.

Ponieważ materiały ilustracyjne będą publikowane oraz wykorzystywane
do promowania rodzinnych ogrodów działkowych i Związku winny być one dobrej jakości oraz sporządzone wyłącznie na nośnikach elektronicznych.

Załącznik plikowy do pobrania

Uchwaa_nr_53_w_sprawie_konkursu_ROD_Roku_2014.pdf

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.