Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Zgromadzenie ogólne Biura Międzynarodowego Ogrodów Działkowych i Rodzinnych w dn. 28 lutego- 1 marca 2014 r. w Luksemburgu - 27.02.2014

W dniach 28 lutego - 1 marca 2014 r. w Luksemburgu odbędzie się zgromadzenie ogólne Międzynarodowego Biura Ogrodów Działkowych i Rodzinnych z siedzibą w Luksemburgu, w którym będą uczestniczyli przedstawiciele wszystkich czternastu krajów członkowskich zrzeszonych w Biurze. Polski Związek Działkowców podczas zgromadzenia będzie reprezentował prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Porządek obrad zgromadzenia ogólnego przewiduje m.in. zatwierdzanie sprawozdania z działalności zarządu Office International za rok 2013., zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok ubiegły i przyjęcie preliminarza finansowego na rok 2014. Poza tym delegaci będą dyskutować na wiele tematów ważnych dla ruchu ogrodnictwa działkowego w Europie,  a przede wszystkim jakie działania podjąć w celu  przybliżenia władzom i społeczeństwu idei ogrodnictwa działkowego. Office International aktywnie włącza się we wszelkie inicjatywy służące temu celowi m.in. biorąc udział w  Cost Action: „Miejskie ogrody działkowe w europejskich miastach-przyszłość, wyzwania, doświadczenia”.  Przy okazji należy wspomnieć, że w ten międzynarodowy projekt aktywnie zaangażowany jest też Polski Związek Działkowców, którego przedstawiciele uczestniczyli już w organizowanej w Poznaniu konferencji międzynarodowej, a podczas mającej się obyć w Warszawie w kwietniu konferencji organizowanej w ramach tego programu przez Szkołę Główną  Gospodarstwa Wiejskiego referat nt. ogrodnictwa działkowego wygłosi Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Podczas tej konferencji uczestnicy będę także zwiedzać warszawskie ogrody działkowe.  Innymi projektami podejmowanymi przez Biuro Międzynarodowe są mi in. akcja „Dzieci i natura”, którego celem jest uwrażliwienie młodego pokolenia na naturę, prowadzenie edukacji ekologicznej oraz włączenie w ten program dzieci z rodzin nieposiadających działek. Biuro Międzynarodowe jest także od czerwca 2013 r. członkiem paneuropejskiej organizacji Europa Nostra, która to organizacja zajmuje się ochroną kulturowego i naturalnego dziedzictwa.


Podczas zgromadzenia ogólnego przewidziano także dyskusję nt. sytuacji ogrodnictwa działkowego w Polsce, po uchwaleniu w grudniu 2013 r. nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Należy wspomnieć, że Office zawsze aktywnie włączało się w pomoc dla polskich działkowców, reagując na zagrożenia, które wynikały m.in. z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 11.07.2012 r.   W związku z powyższym Biuro Międzynarodowe w sierpniu 2012 r. skierowało do Prezydenta RP, Marszałków Sejmu i Senatu oraz Premiera RP, list w sprawie uchwalenia takich rozwiązań prawnych, które zapewnią dalsze istnienie  i możliwości rozwoju dla ogrodnictwa działkowego w Polsce. Aby zwrócić uwagę na problemy działkowców w Polsce Biuro Międzynarodowe skierowało także w tej sprawie list do Komisji Europejskiej. Związki członkowskie w ramach solidarności zamieściły na swoich stronach internetowych specjalne odnośniki dzięki którym działkowcy z Europy mogli wysyłać maile do narodowych władz w celu wsparcia swoich polskich kolegów.


Zgromadzenie ogólne zajmie się także omówieniem programu, założeń i projektu rezolucji mającego się odbyć w tym roku pod koniec sierpnia w Utrechcie w Holandii Międzynarodowego Kongresu Office International. Polski Związek Działkowców został poproszony o wyznaczenie prelegenta, który podczas tego kongresu  wygłosi referat nt. roli i znaczenia mediów w promocji ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce. 


Zgromadzenie ogólne omówi także sprawę rozporządzenia Unii Europejskiej odnośnie ujednolicenia europejskiego rynku nasion. Niestety przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu przez Komisję Europejską projekt tego rozporządzenia może być zagrożeniem dla małych gospodarstw rolniczych i ekologicznych oraz dla działkowców. Dopuszcza on bowiem do obrotu jedynie nasiona, zarejestrowane w europejskim katalogu nasion, przewidując wprawdzie wyłączenia dla starych odmian,  ale już dziś wiadomo, że wyłączenie nie obejmie wielu tradycyjnych odmian warzyw i owoców uprawianych przez działkowców. Projekt Komisji został wprawdzie odrzucony przez Parlament Europejski, ale  obecnie trwają prace nad zmianami w jego treści i ma być zgłoszony ponownie. Dlatego Biuro Międzynarodowe Ogrodów Działkowych i Rodzinnych zamierza nie tylko dokładnie przyjrzeć się pracom nad tym rozporządzeniem ale także czynnie w nich uczestniczyć. 


Założeniem Biura Międzynarodowego jest, aby poza omówieniem spraw formalnych jak najwięcej czasu podczas zgromadzenia ogólnego przeznaczyć na dyskusję, wymianę doświadczeń, rozmawianie o problemach występujących w poszczególnych krajach członkowskich, wspólne znajdowanie rozwiązań tych problemów oraz wypracowanie strategii w sprawie promocji i popularyzacji idei ruchu ogrodnictwa działkowego w Europie.

(RDM)

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio