Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Twój Ruch apeluje o przyspieszenie prac nad nowym prawem działkowym - 19.11.2013

Twój Ruch za­ape­lo­wał do mar­sza­łek Sejmu Ewy Ko­pacz i PO o przy­spie­sze­nie prac le­gi­sla­cyj­nych nad pra­wem dział­ko­wym. Bez tego - prze­strze­ga TR - nie bę­dzie ono go­to­we przed stycz­niem 2014 r., kiedy część sta­rych prze­pi­sów prze­sta­nie obo­wią­zy­wać w związ­ku z wy­ro­kiem TK.

Poseł To­masz Ma­kow­ski pod­kre­ślił na wtor­ko­wej kon­fe­ren­cji pra­so­wej w Sej­mie, że Twój Ruch wy­sto­so­wał pismo do mar­sza­łek Sejmu o przy­spie­sze­nie prac le­gi­sla­cyj­nych nad nowym pra­wem dział­ko­wym, po­nie­waż 21 stycz­nia mija ter­min wska­za­ny przez Try­bu­nał Kon­sty­tu­cyj­ny do­ty­czą­cy uchwa­le­nia usta­wy.

Po­in­for­mo­wał, że we wto­rek o godz. 18 od­bę­dzie się wspól­ne po­sie­dze­nie sej­mo­wych ko­mi­sji: sa­mo­rzą­du te­ry­to­rial­ne­go oraz in­fra­struk­tu­ry w spra­wie no­we­go prawa dział­ko­we­go. Wy­ra­ził na­dzie­ję, że na po­sie­dze­niu ko­mi­sji zo­sta­nie wy­co­fa­ny kon­tro­wer­syj­ny zapis art. 30 do­ty­czą­cy tzw. uwłasz­cze­nia czę­ści dział­kow­ców. - Ten prze­pis jest nie­zgod­ny z kon­sty­tu­cyj­ną i cała usta­wa mo­gła­by być za­skar­żo­na przez Try­bu­nał Kon­sty­tu­cyj­ny - pod­kre­ślił Ma­kow­ski.

Artur Dęb­ski (Twój Ruch) prze­ko­ny­wał, że dla więk­szo­ści dział­kow­ców ich ogro­dy, to całe życie. - Dział­kow­cy muszą mieć czy­tel­ne, pre­cy­zyj­ne prze­pi­sy, pań­stwo pol­skie musi grać z nimi we­dług zasad wcze­śniej usta­lo­nych. Nie może być sy­tu­acji, że coś zo­sta­nie nie­do­po­wie­dzia­ne, że po­ja­wi się jakiś mar­twy prze­pis. Mu­si­my za­pew­nić kom­fort psy­chicz­ny pra­wie mi­lio­no­wej spo­łecz­no­ści dział­kow­ców w Pol­sce - oce­nił poseł TR.

Zmia­ny w pra­wie dział­ko­wym są nie­zbęd­ne ze wzglę­du na wyrok Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go, który uznał za nie­zgod­ne z kon­sty­tu­cją 24 prze­pi­sy usta­wy o ro­dzin­nych ogro­dach dział­ko­wych. TK za­kwe­stio­no­wał m.in. roz­wią­za­nia okre­śla­ją­ce przy­wi­le­je Pol­skie­go Związ­ku Dział­kow­ców (PZD), w tym mo­no­pol Związ­ku na przy­dział dzia­łek czy obo­wiąz­ko­wą przy­na­leż­ność do niego. Nie­kon­sty­tu­cyj­ne prze­pi­sy prze­sta­ną obo­wią­zy­wać pod ko­niec stycz­nia 2014 r.

Prace nad nowym pra­wem dział­ko­wym pro­wa­dzo­ne są w Sej­mie od kilku mie­się­cy. Roz­pa­try­wa­ne są czte­ry pro­jek­ty prawa dział­ko­we­go - oby­wa­tel­ski (au­tor­stwa PZD), PO, PSL oraz So­li­dar­nej Pol­ski. Wio­dą­cym w pra­cach jest pro­jekt oby­wa­tel­ski.

PO w swo­jej po­praw­ce do oby­wa­tel­skie­go pro­jek­tu usta­wy o ro­dzin­nych ogro­dach dział­ko­wych (w ar­ty­ku­le 30) za­pro­po­no­wa­ła uwłasz­cze­nie dział­kow­ców, któ­rych dział­ki są w użyt­ko­wa­niu wie­czy­stym PZD. We­dług stro­ny spo­łecz­nej pro­po­zy­cja PO mogła być nie­kon­sty­tu­cyj­na, po­nie­waż dzie­li dział­kow­ców na bar­dziej i mniej uprzy­wi­le­jo­wa­nych.

W pią­tek z przed­sta­wi­cie­la­mi dział­kow­ców spo­tkał się pre­mier Do­nald Tusk - po spo­tka­niu ogło­szo­no, że do­szło do kom­pro­mi­su i kwe­stia uwłasz­cze­nia ure­gu­lo­wa­na zo­sta­nie w od­ręb­nej usta­wie. W ra­mach kom­pro­mi­su dział­kow­cy przy­ję­li pro­po­zy­cję pre­mie­ra o do­dat­ko­wych gwa­ran­cjach do­ty­czą­cych swo­bo­dy zrze­sza­nia się dział­kow­ców, po­przez usta­wo­we zo­bo­wią­za­nie do od­by­cia w każ­dym ogro­dzie ze­brań roz­strzy­ga­ją­cych o przy­na­leż­no­ści or­ga­ni­za­cyj­nej Ro­dzin­nych Ogro­dów Dział­ko­wych.

Pre­mier za­pew­nił - jak in­for­mo­wa­ło PZD - że usta­wa dział­ko­wa wej­dzie w życie przed ter­mi­nem wy­zna­czo­nym przez Try­bu­nał Kon­sty­tu­cyj­ny, tj. przed 21 stycz­nia 2014 r.

W Pol­sce jest 4600 ogro­dów dział­ko­wych, w któ­rych znaj­du­je się ponad 966 tys. dzia­łek. Po­wierzch­nia ogro­dów zaj­mu­je 43 tys. hek­ta­rów. 90 proc. ogro­dów dział­ko­wych znaj­du­je się w mia­stach. Dział­kow­ca­mi są głów­nie eme­ry­ci (42 proc.) i ren­ci­ści (11 proc.).

(PAP)

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.