Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

List otwarty Komitetu do Posłanek i Posłów na Sejm RP - 31.10.2013


Szanowne Posłanki, Szanowni Posłowie!

         

Od Państwa zależy, czy za niespełna 80 dni milion rodzin polskich działkowców znajdzie się w próżni prawnej, która realnie zagrozi dalszemu istnieniu ich praw i ogrodów. 21 stycznia 2014r minie termin wyznaczony przez Trybunał Konstytucyjny na wejście w życie nowej ustawy regulującej funkcjonowanie ogrodnictwa działkowego w Polsce.

          Na początku bieżącego roku do Sejmu złożono obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych wraz z 924 801 podpisami obywateli. Opracowany przez środowisko działkowców miał za zadanie wykonać wyrok Trybunału oraz zabezpieczyć prawa polskich działkowców. Od tego momentu upłynęło ponad 270 dni. Inicjatywa obywatelska stała się projektem bazowym podczas prac parlamentarnych. Niestety, zostały one zahamowane, co uniemożliwiło zakończenie etapu II czytania w Sejmie. Przyczyną tego stanu rzeczy jest włączenie do projektu obywatelskiego przez posłów PO kwestii tzw. uwłaszczenia działkowców – obecnie art. 30 projektu.

          W tym miejscu należy zaznaczyć, iż „uwłaszczenie” było już kilkakrotnie przedmiotem politycznej debaty. Za każdym razem zasadniczą przeszkodą do jego realizacji była kwestia zgodności z Konstytucją, a co za tym idzie jego realność. Dlatego działkowcy świadomie pominęli to kontrowersyjne zagadnienie w projekcie obywatelskim. Jego priorytetową funkcją było i jest zachowanie przysługujących im, a realnie zagrożonych, praw do działek, a nie ich poszerzanie. Stąd też, w reakcji na propozycję PO, środowisko polskich działkowców zaproponowało kwestię „uwłaszczenia” uregulować odrębną ustawą, aby nie stanowiła przeszkody dla osiągnięcia fundamentalnego celu projektu obywatelskiego, tj. zabezpieczenia praw działkowców.

          Problematyczna jest również niespójność art. 30 z zaakceptowanymi już przez komisje sejmowe pozostałymi zapisami projektu. Utrzymanie art. 30 w wersji PO wymagałoby więc całkowitego przebudowania regulacji dotyczących najistotniejszych zagadnień, a w szczególności organizacji i zarządzania ogrodami, zasad ich likwidacji, kwestii podatkowych, czy zabezpieczeń przed przejmowaniem terenów ogrodów na cele komercyjne przez deweloperów. W praktyce oznaczałoby to zmianę około połowy przepisów projektu. Biorąc pod uwagę dotychczasowe tempo prac, uzgodnienie w przeciągu niespełna 3 miesięcy tak wielu skomplikowanych kwestii w Sejmie, przyjęcie projektu ustawy przez Senat oraz podpisanie jej przez Prezydenta, jest całkowicie nierealne. Przywołać należy też stanowisko Związku Miast Polskich, oceniającego propozycję PO jako niekonstytucyjną, a w konsekwencji - narażającą ustawę na zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego.

 Szanowni Państwo!

 Na wejście w życie nowych przepisów pozostało niespełna 80 dni. Natychmiastowe wznowienie prac parlamentarnych nad ustawą i ich rychłe zakończenie jest więc kwestią mającą fundamentalne znaczenie dla miliona rodzin polskich działkowców. Z tego względu Komitet reprezentujący obywateli podpisanych pod projektem czuje się zobligowany do wystąpienia do Państwa z apelem o zainteresowanie się sprawą i podjęcie stosownej interwencji. Dalsza obstrukcja w procedowaniu projektu obywatelskiego może doprowadzić do nieodwracalnych skutków, których szkodliwe następstwa dotkną działkowców w całym kraju.

          Jesteśmy przekonani, że dzięki włączeniu się Państwa w tę ważką dla miliona rodzin sprawę, Sejm w terminie uchwali dobre prawo, które pozwoli zachować tysiące ogrodów działkowych dla obecnego i przyszłych pokoleń.

 

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej

Projektu Ustawy o ROD


Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio