Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy o ROD apeluje do Premiera - 30.10.2013

Warszawa, dn. 29 października 2013r.

 

 Premier RP Pan Donald Tusk

 

 Szanowny Panie Premierze!

W imieniu członków Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD zwracamy się do Pana z prośbą o podjęcie interwencji w sprawie niepokojącego zahamowania procesu legislacyjnego nad projektem obywatelskim. Jak zapewne Pan Premier zdaje sobie sprawę, Sejm musi uchwalić ustawę, która wejdzie w życie najpóźniej 21 stycznia 2014r. Do tego terminu pozostało niespełna 90 dni, a projekt obywatelski jest już w Sejmie przeszło 270. W tym czasie nie zakończono nawet II czytania. Istnieje więc realne zagrożenie, że Parlament nie zdąży uchwalić ustawy, wskutek czego prawa majątkowe miliona rodzin polskich działkowców mogą być zakwestionowane. Na chwilę obecną jedyną przeszkodą do przełamania impasu w pracach Sejmu jest kwestia tzw. „uwłaszczenia". Z wypowiedzi posłów PO wynika, że taki stan rzeczy spowodowany jest wolą zrealizowania Pańskiej deklaracji w tej sprawie. Paradoksalnie więc Pańska koncepcja, mająca umocnić pozycję prawną działkowców, może doprowadzić do skutku całkowicie przeciwnego.

Panie Premierze!

W tej sytuacji, jako przedstawiciele 924 801 obywateli podpisanych pod projektem, czujemy się zobowiązani do wystąpienia do Pana z apelem o ponowne rozważenie przedmiotowego zagadnienia. Nie ulega wątpliwości, że dzisiaj sprawą priorytetową jest jak najszybsze uchwalenie projektu obywatelskiego, który zabezpieczy prawa działkowców i tysięcy ogrodów działkowych. Osiągnięcie tego minimalnego stanu pozwoli na podjęcie dyskusji i prac nad dalszym wzmacnianiem pozycji prawnej działkowców, zgodnie z Pańską wizją. Zgoda na taki tryb postępowania byłaby również przejawem uszanowania woli blisko miliona obywateli, którzy jednoznacznie określili zakres regulacji przedmiotowego projektu.

Pragniemy też zwrócić Pańską uwagę na fakt, iż na przestrzeni ostatnich lat „uwłaszczenie" było już kilkakrotnie przedmiotem politycznej debaty i za każdym razem zasadniczą przeszkodą do jego realizacji była konstytucyjność, a co za tym idzie jego realność. Pamiętając o tym działkowcy świadomie pominęli to kontrowersyjne zagadnienie w projekcie obywatelskim, którego priorytetową funkcją było zachowanie przysługujących im, a realnie zagrożonych, praw do działek, a nie ich poszerzanie. Z tego względu, jako pełnomocnicy Komitetu reprezentującego tych obywateli, nie czujemy się umocowani do akceptacji tak daleko idącej ingerencji w treść projektu naruszającej jego fundamentalne założenia.

Sprawą oczywistą jest bowiem to, że wdrożenie koncepcji „uwłaszczenia" do projektu obywatelskiego nie ograniczy się jedynie do prostej zmiany jednego przepisu. Jej wdrożenie wiąże się z gruntowna przebudową całego projektu. Aby uniknąć dualizmu organizacyjnego, który przyczyni się do rozkładu ogrodów, fundamentalnych zmian wymagałyby chociażby przepisy odnoszące się do systemu zarządzania ROD. Bez niej w ogrodach istniałaby konieczność równoległego stosowania zasad zarządzania przewidzianych dla stowarzyszeń ogrodowych, z zasadami określającymi relacje pomiędzy współużytkownikami wieczystymi. Podobnie ma się sprawa z przepisami regulującymi zasady likwidacji ROD. Obecna formuła uwłaszczenia wykluczyłaby możliwość stosowania tych przepisów, a tym samym - uniemożliwiłaby wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego w zakresie respektowania praw właścicieli terenów ogrodów. Kolejnym obszarem wymagającym modyfikacji w projekcie obywatelskim byłyby przepisy dotyczące obrotu prawami do działek. W szczególności dotyczy to braku mechanizmów zabezpieczających tereny ROD przed komercjalizacją w wyniku spekulacyjnego wykupu działek, które to obostrzenia zapowiadał Pan Premier występując z koncepcją uwłaszczenia.

Przeprowadzone przez Komitet analizy wskazują, że z zapisem dotyczącym uwłaszczenia koliduje ponad 50 % przepisów już przyjętych przez komisje sejmowe, czyniąc zeń dokument niespójny i dysfunkcjonalny. Skalę zjawiska najlepiej obrazuje fakt, iż uwłaszczenie to, przy pozostawieniu obecnej definicji pojęcia „działkowiec", mogłoby stanowić podstawę dowodzenia, iż osoba uwłaszczona automatycznie traci status „działkowca".

Szanowny Panie Premierze!

Świadomi rozmiarów ewentualnych zmian w projekcie, ale mając też w pamięci dotychczasowy przebieg prac nad ustawą, w którym polityka nierzadko brała górę nad kwestiami merytorycznymi, z pełna odpowiedzialnością stwierdzamy, iż Parlament nie zdąży wypracować nowych, spójnych zapisów projektu obywatelskiego przed terminem wyznaczonym przez TK. Jest to tym bardziej nierealne, iż „uwłaszczenie" musi być zgodne z Konstytucją, co naturalnie wiąże się z potrzebą przeprowadzenia szerokich konsultacji z samorządami terytorialnymi - właścicielami terenów ROD. Bez takich uzgodnień istnieje realne niebezpieczeństwo, że zapisy te zostaną zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego. Na taki scenariusz wskazuje chociażby stanowisko Związku Miast Polskich złożone do Marszałek Sejmu.

Mając powyższe na uwadze apelujemy do Pana Premiera o ponowne rozważenie propozycji zgłoszonej przez stronę społeczną, tj. odstąpienia od łączenia kwestii „uwłaszczenia" z projektem obywatelskim. Jesteśmy przekonani, że w obecnej sytuacji szybkie przyjęcie przez Sejm ustawy chroniącej ogrody przed negatywnymi skutkami wyroku TK i rozpoczęcie prac nad odrębną ustawą umacniającą pozycję prawną indywidualnych działkowców, najlepiej przyczyni się do realizacji intencji Pana Premiera, którym, jak wierzymy, kierowała i kieruje troska o dobro miliona polskich działkowców.

www.ocalmyogrody.pl

Załącznik plikowy do pobrania

Premier_29.10.13_pdf.pdf

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio