Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Delegacja OZM PZD u Prezydent Warszawy - 28.10.2013

24 października br. w warszawskim ratuszu odbyło się spotkanie przedstawicieli Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD z Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Panią Hanną Gronkiewicz – Waltz.

 

Po wcześniejszych, bezskutecznych próbach spotkania się z Panią Prezydent, po wysłaniu do Ratusza wielu pism pozostających bez odpowiedzi, warszawscy działkowcy doczekali się wreszcie pochylenia się władz stolicy nad palącymi problemami warszawskich ogrodów działkowych. Chęć spotkania się władz Warszawy z działkowcami jest również bardzo ważna z punktu widzenia toczących się właśnie w Sejmie prac nad nową ustawą działkową, która ma zabezpieczać interesy działkowców. Jednak do uchwalenia nowego prawa dla działkowców pozostaje coraz mniej czasu i wciąż brak porozumienia w spornej kwestii uwłaszczenia, które forsowane jest przez Platformę Obywatelską.

W spotkaniu ze strony OZM PZD udział wzięli: Wiceprezes OZM PZD Pan Stanisław Zawadka, członek Krajowej Rady PZD Pan Antoni Kostrzewa, członek Prezydium OZM PZD Pan Kazimierz Kosim oraz p.o. dyrektora biura OZM PZD Pani Anna Kubuj i radca prawny OZM PZD Pani Ewelina Świątek, natomiast Miasto Stołeczne Warszawę reprezentowali: Prezydent Pani Hanna Gronkiewicz – Waltz, dyrektor Biura Gospodarki Nieruchomościami Marcin Bajko oraz p.o. dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Marek Mikos. Głównym celem spotkania była chęć wypracowania wspólnego stanowiska i podjęcia działania w kwestii uregulowania stanu prawnego ogrodów warszawskich, a także uzyskanie informacji na temat polityki, jaką Ratusz zamierza prowadzić w stosunku do ogrodów działkowych w Warszawie.

Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia przez delegację OZM PZD najważniejszych problemów z jakimi obecnie borykają się działkowcy, a co za tym idzie ogrody działkowe w Warszawie. Jednym z najważniejszych problemów, o których dyskutowano to kwestia uregulowania stanu prawnego ogrodów warszawskich. Zwłaszcza, co wielokrotnie podkreślano podczas spotkania, miasto nie prowadzi właściwie żadnej polityki w stosunku do ogrodów działkowych zlokalizowanych w Warszawie. Każda dzielnica ma własną politykę w tej dziedzinie, co zresztą zostało potwierdzone przez Panią Prezydent. Niestety, w przeciwieństwie do wielu miast europejskich, co podniósł Pan Antoni Kostrzewa członek KR PZD, władze Warszawy nie dążą do zapewnienia jak najlepszych warunków do funkcjonowania ogrodów w mieście. A na przykład, władze Wiednia czy Berlina dostrzegają potrzebę usytuowania ogrodów działkowych w mieście. W związku z tym, widmo likwidacji wielu ogrodów działkowych na terenie Warszawy jest coraz większe.  Podkreślono, że Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy wytoczył przeciwko PZD aż 221 spraw o wydanie nieruchomości gruntowych (w tym również na podstawie tzw. dekretu Bieruta), na których znajdują się ogrody, a jako jedyną podstawę do wydania wskazał swoje uprawnienia właścicielskie. W pozwach często nie określa się nawet, której części danej działki roszczenie dotyczy, natomiast żąda się od PZD wskazania części ogrodu, który powinien wg. Miasta zostać wydany. Tego rodzaju sprawy ciągną się latami, wydaje się publiczne pieniądze na wciąż składane przez Miasto odwołania od wyroków korzystnych dla PZD, a co za tym idzie dla ogrodów działkowych, w myśl zasady „odwołujmy się póki przepisy prawa na to pozwalają”. Niestety, do tej pory, co podkreśliła dyrektor biura OZM PZD, przedstawiciele Miasta nie wykazywali jakiejkolwiek woli nawiązania jakiejkolwiek dwustronnej współpracy w tym zakresie. Dlatego, też w związku z dotychczasowym brakiem rozmów między miastem a PZD i palącą koniecznością rozwiązania wciąż nawarstwiających się problemów z tym związanych, przedstawiciele OZM PZD zaproponowali Pani Prezydent powołanie zespołu ds. regulacji stanu prawnego ogrodów warszawskich, w skład którego weszliby zarówno przedstawiciele PZD jak również urzędnicy miejscy. Pani Prezydent Hanna Gronkiewicz – Waltz przyjęła tę propozycję i zadeklarowała powołanie tego rodzaju zespołu. Jednocześnie zaznaczyła, że jest gotowa do szerszych rozmów na ten temat i wypracowania w przyszłości kompromisu w tej sprawie, ponieważ jak stwierdziła, „nie wiedziała, że działkowcy borykają się z takimi problemami”, odrzuciła również zarzuty, że miasto dąży do likwidacji ogrodów działkowych w Warszawie. Jednocześnie potwierdzając jednak, że każda dzielnica prowadzi w tym zakresie odrębną politykę i być może niektóre dzielnice jak na przykład Mokotów, prowadząc taką, a nie inna gospodarkę nieruchomościami gruntowymi, w tym, tymi, na których znajdują się ogrody działkowe, po prostu ratując się w ten sposób swój budżet. Natomiast dyrektor Biura Gospodarki Nieruchomościami m.st. Warszawy Marcin Bajko dodał, że tak naprawdę wytoczenie tylu spraw przeciwko PZD miało na celu przerwanie terminu przedawnienia zasiedzenia. Niestety, ciężko się zgodzić z tą argumentacją, iż jest to jedyny powód wytaczaniu powództwa przeciwko PZD, bo gdyby było tak w rzeczywistości, to widmo likwidacji wielu, nawet ponad stuletnich ogrodów działkowych zlokalizowanych na terenie Warszawy nie wisiało by wciąż nad ogrodami. A tzw. Dekretem Bieruta wciąż nie straszyłoby się działkowców mówiąc, że  tereny ogrodów mogą być terenami zamiennymi dla osób, które próbują odzyskać własność na podstawie tego dekretu. Niestety, odnośnie tzw. Dekretu Bieruta, Pan Marcin Bajko przyznał, że ponieważ PZD nie jest stroną postępowania, to nie jest powiadamiane o kolejnych, toczących się postępowaniach w tym zakresie. Jednak podniesienie tego tematu przez delegację OZM PZD pokazało „światełko w tunelu”, ponieważ strona Ratusza zgodziła się z argumentacją o konieczności podjęcia współpracy, która miałaby na celu powiadamianie PZD o konkretnych, toczących się postępowaniach w każdej dzielnicy. Dzięki tej procedurze PZD – a co za tym idzie sami działkowcy – posiadali by wiedzę o roszczeniach, a PZD jako reprezentant działkowców mógłby podjąć odpowiednie działania w tej materii.

Kolejnym ważnym tematem spotkania była próba udowodnienia przedstawicielom miasta, przez delegację OZM PZD potrzeby umieszczania w planach zagospodarowania przestrzennego ogrodów działkowych, co przecież jak podkreślano jest zgodne z obowiązującą ustawą o ROD, a także z przepisami  projektu ustawy o ROD. W obydwu aktach prawnych wprost zapisano, że w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego powinno się uwzględniać istnienie ogrodów działkowych, czego miasto Warszawa w przeważającej większości nie robi. Niestety powyższe argumenty nie spotkały się z aprobatą ze strony Ratusza, co więcej Pan Marek Mikos (p.o dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego) powiedział wprost, że nie ma przepisów prawa, które zmuszałyby miasto do wpisywania w planach zagospodarowania przestrzennego ogrodów działkowych. Ponadto dyrektor Mikos powiedział, że przecież wpisanie w planie sformułowania „zieleń publiczna” nie wyklucza usytuowania w danym miejscy ogrodu działkowego. Natomiast argument podnoszony przez członków delegacji OZM PZD, że nie umieszczanie ogrodów w planach zagospodarowania przestrzennego otwiera furtkę do ich likwidacji, o czym władze Warszawy doskonale wiedzą, jak również fakt, że  nie prawdą jest twierdzenie poszczególnych włodarzy dzielnic warszawskich, że umieszczenie w planie sformułowania „zieleń publiczna” czy też „park” zapewnia dalsze istnienie ogrodów działkowych w mieście, pozostało tymczasem bez odzewu. Być może w tym miejscu zabrakło stronie Ratusza rzeczowych argumentów, jednak mimo to pozostała przy swoim stanowisku, zaznaczając jednocześnie, że omówieniem również tego tematu może zająć się zespół, którego powołanie zaproponowała delegacja OZM PZD. Przy czym, obydwie strony stwierdziły, że dobrą praktyką powinno stać się wypracowanie jakiegoś sposobu przekazywania informacji w tej mierze, żeby nie działo się tak jak dotychczas, że działkowcy o zamiarze wprowadzenia do planu zagospodarowania przestrzennego sformułowania „park”, czy „zieleń publiczna” w miejsce, w którym obecnie znajduje się ogród działkowy, dowiadują się z mediów: prasy bądź telewizji. Ważnym jest, żeby traktować się podmiotowo, a nie jak dotychczas to miało miejsce przedmiotowo.

SAMSUNGPodczas spotkania poruszona została także kwestia przekazywania przez Miasto, a właściwie przekazywania z oporami, terenów zastępczych za zlikwidowane ogrody działkowe, mimo, że taki obowiązek nakłada na nie ustawa o ROD. Podkreślono, że takie sytuacje mają miejsce nawet wówczas, gdy stosowne porozumienie w tej sprawie zostało podpisane przez obie strony. Niestety, na pytanie dlaczego tak się dzieje, przedstawiciele OZM PZD nie uzyskali odpowiedzi, ponieważ dyrektor Marcin Bajko stwierdził, że nie jest w stanie w tej chwili jednoznacznie wypowiedzieć się w tej kwestii, gdyż dla udzielenia wiążącej odpowiedzi, najpierw musi zapoznać się z odpowiednimi dokumentami w każdej konkretnej sprawie…..

Na zakończenie spotkania, Pan Prezes Stanisław Zawadka poinformował, że w wielu ogrodach organizowane są tzw. wczasy dla seniorów i warto by było, żeby miasto wsparło OZM PZD w tych działaniach, ponieważ tego rodzaju wypoczynek jest potrzebny ludziom starszych, zwykle niezamożnym. Dodał, że ogrody nie są wstanie, głównie ze względów finansowych, zorganizować tyle turnusów ile by chciały, dlatego w tej mierze miasto Warszawa mogłoby podjąć działania mające na celu udzielenie pomocy ogrodom w tej materii. Delegacji udało się uzyskać zapewnienie Pani Prezydent, że jest to potrzebna inicjatywa i po konsultacjach z odpowiednimi urzędnikami postara się zaoferować pomoc w organizacji tego rodzaju form wypoczynku dla seniorów. Pani Prezydent podkreśliła przy tej okazji, że sama jest zwolenniczką wspierania różnego rodzaju form spędzania wolnego czasu dla seniorów i wspiera organizację Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Istotnym zagadnieniem podniesionym podczas spotkania była także kwestia jak najszybszego uchwalenia przez parlament ustawy o ROD. Pan Kazimierz Kosim powiedział, że działkowcy obawiają się tego, że ustawa nie zostanie uchwalona na czas, i przyszłość ogrodów stanie pod znakiem zapytania. A Pani Prezydent jako wiceprzewodniczącej PO i Prezydent Miasta stołecznego Warszawy również powinno zależeć na jak najszybszym uchwaleniu ustawy o ROD. Podczas spotkania podkreślono, że na dzień dzisiejszy obywatelski projekt ustawy o ROD został już wypracowany w komisjach Sejmowych, a jedyną kwestią sporną pozostaje tzw. uwłaszczenie działkowców. Na pytanie Pani Prezydent, czemu PZD nie chce uwłaszczenia, Pan Antoni Kostrzewa podkreślił z całą stanowczością, że PZD popiera uwłaszczenie działkowców. Jednak PZD jest przeciwne uwłaszczeniu tylko wybranych działkowców, jest za uwłaszczeniem wszystkich działkowców, tak, żeby wszyscy byli traktowani w ten sam sposób. Natomiast forma uwłaszczenia przedstawiona przez PO jest tak naprawdę krzywdząca dla działkowców, ponieważ dzieli się działkowców na tych lepszych i tych gorszych. Poza tym powstaje również problem niekonstytucyjności tego rodzaju przepisu prawa, o czym w czasie praca nad ustawą mówili również eksperci – konstytucjonaliści. Ustosunkowując się do powyższego, Pani Prezydent powiedziała, że rozumie obawy działkowców, ale ma nadzieję, że w tym zakresie, tak jak to miało miejsce w przypadku innych przepisów projektu ustawy uda się także znaleźć rozwiązanie.

SAMSUNGSpotkanie zakończyło się deklaracją Pani Prezydent o chęci prowadzenia dialogu ze społecznością działkowców, czego dowodem jest poparcie pomysłu powołania zespołu ds. uregulowania sytuacji prawnej ogrodów warszawskich, w którego skład wejdą zarówno przedstawiciele Urzędu Miasta jak i PZD. Natomiast nadrzędnym celem pracy zespołu ma być jak podkreślano podczas spotkania, wypracowanie konsensusu w zakresie uregulowania sytuacji prawnej ogrodów warszawskich. Ważną częścią pracy zespołu ma być również rozpoczęcie dialogu na temat przyszłości ogrodów warszawskich i polityki miasta w tym zakresie.

Deklaracja Pani Prezydent została przyjęta z ufnością, dlatego też miejmy nadzieję, że nie skończy się wyłącznie na obietnicach, zwłaszcza, że Pani Prezydent często podkreślała, że najważniejsze są konkrety i dotrzymane obietnice.

AK

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio