Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Rozmowy z PO utknęły w martwym punkcie - 28.10.2013

W dniu 9 października odbyło się spotkanie Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego oraz  pełnomocników Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej mec. Bartłomieja Piecha i mec. Tomasza Terleckiego z posłami Platformy Obywatelskiej: Przewodniczącym Klubu PO Rafałem Grupińskim, Krystyną Sibińską, Markiem Łapińskim oraz Stanisławem Żmijanem (przewodniczącym Komisji Infrastruktury).

Dotychczasowe ustalenia wskazywały na przyjęcie przez PO poprawek Komitetu, które przywracałyby pierwotny kształt projektu obywatelskiego i realizowały zastrzeżenia Trybunału Konstytucyjnego.

Sporne "pseudo uwłaszczenie"

Niestety, dzisiejsze spotkanie pokazało, że kwestią sporną nadal pozostaje art. 30 dot. „pseudo-uwłaszczenia”. Zapis  ten w formie proponowanej przez PO stwarza poważne zagrożenie, że nowa ustawa będzie niezgodna z Konstytucją i ponownie znajdzie się w Trybunale Konstytucyjnym. Na takie niebezpieczeństwo wskazują chociażby stanowisko Związku Miast Polskich oraz opinie resortów rządowych. Dlatego w tysiącach listów kierowanych do Marszałek Sejmu, Premiera i posłów działkowcy domagali się wyłączenia kwestii uwłaszczenia do odrębnej ustawy i nie łączenia jej z projektem obywatelskim.

Podobne stanowisko prezentowali przedstawiciele strony społecznej podczas dzisiejszego spotkania. Dodatkowym argumentem, na który ponownie zwrócili uwagę jest fakt, iż zachowanie art. 30 w wersji PO oznacza w praktyce zmianę całego projektu i rozpoczęcie jego procedowania od początku. Zmian wymagałyby bowiem regulacje dotyczące m.in. zarządzania ogrodami, obrotu działkami i likwidacji ROD. Wątpliwe byłoby również zachowanie zwolnień podatkowych dla działkowców i ogrodów, co podkreślało też w swoich uwagach Ministerstwo Finansów.

Co o sprawie myślą działkowcy

Dzisiejsze spotkanie, a w szczególności sposób postępowania PO w sprawie art. 30, zdaje się więc potwierdzać powszechne działkowców przekonanie, że „pseudo uwłaszczenie”, to kolejny -  po opieszałym prowadzaniu prac w podkomisji kierowanej przez posłankę Krystynę Sibinską (PO) - sposób na opóźnienie wejścia w życie nowej ustawy o ROD. Pamiętać należy, że do terminu wyznaczonego przez TK pozostało niespełna 90 dni. Dlatego, Prezes PZD podkreślając, że środowisko działkowców jednoznacznie odrzucając koncepcję „uwłaszczenia” forsowaną przez PO, czego wyrazem była również ogólnopolska manifestacja, wskazał że stanowisko PO jest całkowicie niezrozumiałe. Dla działkowców priorytetem jest bowiem, aby niekontrolowane wejście w życie wyroku TK nie pozbawiło ich praw, które już posiadają, a nie kwestia uwłaszczenia.

W tej sytuacji postawa posłów PO, którzy w dalszym ciągu, pomimo oczywistego niebezpieczeństwa dla głównego celu projektu obywatelskiego i wbrew woli samych działkowców, nadal chcą łączyć ideę „pseudo uwłaszczenia” z projektem obywatelskim, budzi uzasadnione obawy co do ich rzeczywistych intencji. Dlatego Prezes PZD poinformował, że w środowisku działkowców dominuje stanowisko, iż dalsze opóźnianie prac nad ustawą powinno spotkać się ze stosowną reakcją, w tym falą masowych protestów i wyjściem działkowców na ulice miast.

Wskazać należy, że PO, choć zadeklarowała chęć pracy nad art. 30, nie przedstawiła żadnej propozycji w tej sprawie. Przewodniczący klubu PO stwierdził jedynie, że istotne jest stanowisko Premiera, który uważa, że zapis dot. uwłaszczenia  powinien się znaleźć w ustawie. Z tego względu przedstawiciele działkowców zaproponowali przekazanie Premierowi uwag Komitetu w formie pisemnej. Ponadto zwrócili się o rozważenie możliwości ponownego spotkanie szefa rządu z przedstawicielami działkowców, tak aby w bezpośredniej rozmowie przedstawić argumenty przemawiające za rozwiązaniem polegającym na wyłączeniu kwestii uwłaszczenia do odrębnej ustawy.

Czas biegnie nieubłagalnie

Reasumując należy stwierdzić, że dzisiejsze spotkanie posłów PO z przedstawicielami działkowców nie przyniosło oczekiwanych efektów – niczego nie wyjaśniło. Mimo, iż PO zadeklarowała wolę zakończenia prac nad projektem w przyszłym tygodniu, to sprawa ustawy o ROD wydaje się być dziś wręcz jeszcze bardziej skomplikowana.

A tymczasem do wejścia w życie wyroku TK pozostało 88 dni. Właśnie minął kolejny…

 (mz/ah)

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio