Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Publicystyka związkowa

Coraz mniej czasu na uchwalenie ustawy o ROD - 08.10.2013

Jak powszechnie wiadomo wielkimi krokami zbliża się dzień 20 stycznia 2014r. czyli dzień wejścia w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który zmieni obecnie obowiązującą ustawę o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jednak Sejm Rzeczypospolitej Polskiej nadal nie uchwalił nowej ustawy, która zabezpieczyła by prawa działkowców do ich działek.

Obecnie w Sejmie trwają prace nad obywatelskim projektem ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, jednak można odnieść wrażenie, że posłom nie leży na sercu dobro działkowców, bądź co bądź, ich wyborców!

Projekt obywatelski ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, pod którym podpisało się prawo milion obywateli, został złożony do Sejmu w dniu 12 października 2012r., a więc prawie równo rok temu i od tego czasu projekt wędruje od komisji do komisji, a zostało już niewiele czasu na jego uchwalenie.

Na szczęście, w dniu 25 września projekt o rodzinnych ogrodach działkowych został skierowany do komisji infrastruktury i komisji samorządu terytorialnego i polityki regionalnej, dzięki staraniom Polskiego Związku Działkowców w projekcie znalazły się zapisy bardzo korzystne dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Obecnie duża część nieruchomości, na których znajdują się Rodzinne Ogrody Działkowe ma nieuregulowany stan prawny. Ustawa w kształcie proponowanym przez Polski Związek Działkowców doprowadzi do zmiany tej sytuacji.

Ustawa w sposób kompleksowy reguluje zagadnienia związane ze stanem prawnym nieruchomości, na których znajdują się ROD-y.

Dla przykładu zakazuje ona likwidacji ROD jeśli funkcjonuje on na nieruchomości przez okres minimum 30 lat, wymuszając na Skarbie Państwa lub gminie ustanowienie w formie decyzji administracyjnej prawa użytkowania takiej nieruchomości.

Ponadto ustawa reguluje zagadnienie likwidacji ROD, a w szczególności nakłada na podmiot likwidujący ROD obowiązek zapewnienia nieruchomości zamiennej, oraz wypłaty odszkodowań za mienie działkowców znajdujące się na terenie ich działek podlegających likwidacji.

Przyjęcie ustawy z w/w rozwiązaniami będzie stanowiło duży sukces Polskiego Związku Działkowców, który od lat walczy o prawa swoich członków.

Wejście w życie ustawy w kształcie proponowanym przez Polski Związek Działkowców ma duże znaczenie dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych znajdujących się na terenie m.st. Warszawy gdyż na jej terenie obowiązuje Dekret z dnia 26 października 1945r własności i użytkowaniu gruntów na terenie m.st. Warszawy zwany potocznie „Dekretem Bieruta”.

Na terenie Warszawy aż 102 Rodzinne Ogrody Działkowe, o łącznej powierzchni 669 Ha, są zagrożone roszczeniami byłych właścicieli o zwrot gruntów i żaden z nich nie jest objęty ochroną przed skutkami „Dekretu Bieruta”.

Skala tego problemu jest ogromna, bo w tych 102 Rodzinnych Ogrodach Działkowych znajduje się ponad 16000 działek na terenie tzw. wielkiej Warszawy, czyli w granicach miasta z 1945r.

Spotyka się opinie, że jeśli teren, na którym znajduje się Rodzinny Ogród Działkowy jest przeznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego na Ogrody Działkowe to jest on chroniony przed roszczeniami z „Dekretu Bieruta”… Nic bardziej mylnego, trzeba z całą stanowczością powiedzieć, że plan zagospodarowania przestrzennego w żadnym wypadku nie chroni ROD przed roszczeniami byłych właścicieli, gdyż plan nie ma żadnego wpływu na sprawy własnościowe nieruchomości.

Trzeba pamiętać, że ogrody objęte roszczeniami dekretowymi powstały głównie w latach 40tych lub 50tych ubiegłego wieku, a w niektórych przypadkach nawet w okresie 20-lecia międzywojennego.

Przykładem jest tu ROD „Rakowiec”, który powstał w 1927r. a obecnie toczy się o niego batalia w Sądzie z powodu pozwu m.st. Warszawy o wydanie nieruchomości, na której ROD „Rakowiec” się znajduje. W pierwszej instancji Polski Związek Działkowców uzyskał korzystne rozstrzygnięcie dla działkowców, jednak prawnicy m.st. Warszawy złożyli apelację i sprawa nadal się toczy.

Z Rodzinnych Ogrodów Działkowych zagrożonych przez roszczenia „Dekretu Bieruta” korzystało już kilka pokoleń działkowców, poświęcało swój czas i środki finansowe na rozbudowę i utrzymanie swoich działek. Zagrożone likwidacją Ogrody Działkowe wrosły na trwałe w tkankę miasta i są bardzo ważne z punktu widzenia mieszkańców Warszawy, którzy mogą na ich terenie aktywnie wypoczywać po trudach dnia codziennego.

Do chwili obecnej Prezydent m.st. Warszawy złożył do sądu aż 221 spraw o wydanie nieruchomości, na których znajdują się Rodzinne Ogrody Działkowe, na szczęście dzięki przepisom obecnie obowiązującej ustawy, Polski Związek Działkowców jest w stanie skutecznie walczyć z zakusami Prezydenta. m.st. Warszawy.

Pozwy złożono, można rzec hurtowo, w 2005r po tym jak Polski Związek Działkowców odmówił podpisania umów dzierżawy i użyczenia nieruchomości, na których znajdują się ROD-y, zaproponowanych przez Prezydenta m.st. Warszawy.

Trzeba jasno powiedzieć, że Związek odmówił podpisania w/w umów, gdyż ich warunki były skrajne niekorzystne dla działkowców, a propozycje ich zawarcia m.st. Warszawa przedstawiało na kilka dni przez złożeniem pozwów do sądu, nie dając czasu na negocjacje warunków tych umów. Ponadto propozycje te są niezgodne z obecną ustawą o ROD.

Niestety, za nieco ponad 3 miesiące możliwości ochrony interesów działkowców, znikną jeśli sejm nie uchwali nowej ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

W przypadku gdyby okazało się, że powyższa ustawa nie wedzie w życie do dnia 20 stycznia 2014r. działkowcy nie będą mogli liczyć na jakiekolwiek nawet odszkodowanie w przypadku likwidacji ROD-u, w którym posiadają działki.

A można być pewnym tego, że bez nowej ustawy wszystkie 102 Rodzinne Ogrody objęte roszczeniami z „Dekretu Bieruta” znikną. Władze m.st. Warszawy nie będą musiały brać pod uwagę kosztów takiej operacji, gdyż bez odpowiednich zapisów prawnych, nie będą one miały obowiązku wypłaty odszkodowań działkowcom i zapewnienia nieruchomości zamiennych.

Ponadto nie przyjęcie przez Sejm nowej ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych do dnia 20 stycznia 2014r. doprowadzi do cichej „nacjonalizacji”. Bez nowej ustawy Polski Związek Działkowców przestanie istnieć, a w związku z tym wszelkie prawa do gruntów, do których obecnie prawo ma PZD przejdą na Skarb Państwa bądź gminy.

Próba likwidacji Polskiego Związku Działkowców przypomina zastosowanie w praktyce zasady „Divide et Impera” czyli „dziel i rządź”, bo po likwidacji Związku będzie można po kolei likwidować kolejne ogrody działkowe bez obawy o sprzeciw ogólnopolskiej organizacji, która ze względu na ilość członków posiada siłę przebicia i skutecznie broni swoich członków.

Pamiętajmy, że do czasu uchwalenia ustawy można wprowadzać do niej zmiany.

Polski Związek Działkowców cały czas monitoruje projekt i stara się, aby zawarte w nim rozwiązania były jak najkorzystniejsze dla działkowców i w jak największym stopniu zapewniały ochronę ich interesów.

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.