Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Posiedzenie Krajowej Rady PZD - 30.09.2013

W dniu 26.09.2013 r. odbyło się XIII posiedzenie Krajowej Rady PZD. Na posiedzeniu dokonano podsumowania manifestacji przed urzędami wojewódzkimi, które miały miejsce w dniu 20.09.2013 r. oraz omówiono przygotowania do manifestacji ogólnokrajowej w Warszawie. Głównym tematem posiedzenia była jednak ocena przebiegu posiedzenia Podkomisji Nadzwyczajnej i wyników jej pracy. Przedstawiona również została informacja w sprawie aktywności okręgów w obronie projektu obywatelskiego.

Manifestacje przed urzędami wojewódzkimi

W piątek 20 września 2013 r. na terenie całego kraju od godziny 11:00 działkowcy manifestowali przed siedzibami 16 urzędów wojewódzkich. W ten sposób zareagowali na przebieg obrad i wyniki prac sejmowej Podkomisji nadzwyczajnej. Manifestacje miały na celu zaprotestowanie wobec manipulacji posłów PO, które uniemożliwiły Komitetowi Inicjatywy Ustawodawczej zgłaszanie swoich poprawek. Manifestujący wyrazili także swoje zdecydowane poparcie dla projektu obywatelskiego oraz potrzebę obrony jego zapisów. Relację z przebiegu manifestacji w swoich okręgach przedstawili: M. Pasiński – Prezes OZ PZD w Zielonej Górze, S. Zawadka – Wiceprezes OZ PZD Mazowieckiego, M. Krawczyk – Prezes OZ PZD Śląskiego, J. Wdowczyk – Prezes OZ PZD w Częstochowie, Z. Wójcik – OZ PZD Świętokrzyskiego, C. Smoczyński – OZ PZD w Gdańsku, Z. Śliwa – Prezes OZ PZD w Poznaniu, J. Moszkowski – Prezes OZ PZD we Wrocławiu, Z. Rodak – OZ PZD Sudecki oraz B. Korolczuk – OZ PZD we Wrocławiu.  Prezes PZD – E. Kondracki wyraził zadowolenie z odbytych manifestacji, w szczególności z udziału w nich licznej grupy działkowców.

Manifestacja ogólnokrajowa w Warszawie

Prezes PZD – E. Kondracki poinformował, że na dzień 10.10.2013 r. na godz. 12 planowana jest manifestacja ogólnokrajowa w Warszawie. Powinna być ona masowa i liczyć co najmniej 15 tys. osób. Zdaniem Prezesa PZD jest ona konieczna. W szczególności, że manifestacje przed urzędami wojewódzkimi nie odniosły zamierzonego rezultatu, nie zmieniły one punktu spojrzenia posłów PO. Zachowują się „tak jakby w kraju nic się nie stało”. Decyzją Prezydium KR PZD został powołany 17 osobowy zespół do organizacji manifestacji. Manifestacja powinna odbyć się przed Sejmem i Kancelarią Premiera.

Przebieg posiedzenia Podkomisji Nadzwyczajnej i wyniki jej pracy

Prezes PZD – K. Kondracki podkreślił, że podczas prac Podkomisji Nadzwyczajnej w dniu 24 i 25 września doszło do ponownej manipulacji posłów PO - odebrano możliwość zabrania głosów przedstawicielom Związku. Stało się to za sprawą przewodniczącej Podkomisji – K. Sibińskiej, która zezwoliła na wypowiadanie się przez 1 posła „za” i 1 posła „przeciw” poprawce Komitetu. Posłowie PO prawie nie zabierali głosu w dyskusji „bo co mieli powiedzieć”. Najbardziej zaniepokoiło Związek uwłaszczenie, wolny obrót działkami oraz przepisy przejściowe, które zostały wprowadzone przez posłów PO do obywatelskiego projektu ustawy o ROD.

T. Terlecki – przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej poinformował, że na posiedzeniu w dniu 24 i 25 września Podkomisji przyjęła 7 z 43 poprawek Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. Przywrócono gminom możliwość przyznawania dotacji celowych na infrastrukturę ROD. Zrównano powierzchnię altan do 35 m2 pow. zabudowy i do wysokości 5 m przy dachach stromych i 4m przy dachach płaskich. Doprecyzowano przepisy dotyczące regulacji stanu prawnego. Zwolniono z opłat za wodę i opłat sądowych, które są uiszczane w przypadku spraw roszczeniowych. Fundamentalne poprawki, które miały przywrócić tożsamość projektu obywatelskiego zostały odrzucone. Odnosi się to wykreślenia quazi uwłaszczenia działkowców, które miałoby miejsce na częściach ułamkowych nieruchomości ROD i w praktyce byłoby bez znaczenia. Zniesienie wolnego obrotu działkami również nie znalazło zrozumienia. Potwierdzanie członkostwa w ciągu 5 miesięcy doprowadzi do rozkładu PZD i paraliżu ogrodów. Nie udało się również uprościć zasad wyodrębniania się ROD – żeby zebranie działkowców w celu wyboru stowarzyszenia ogrodowego prowadzącego ogród mogło odbyć się na wniosek 1/10 działkowców, a drugi termin zebrania mógł być podany w zawiadomieniu o pierwszym terminie.

Podczas posiedzenia Podkomisji nie było dyskusji, nie usłyszeliśmy kontrargumentów. Zdaje się, że posłowie PO nie wiedzieli za czym głosują. Mimo, że poprawki Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej były konsekwentnie odrzucane warto było argumentować, przekonywać i zgłaszać zastrzeżenia. Chodzi o to, aby w przyszłości „w przypadku perturbacji w ogrodzie udowodnić, że za uchwalenie takiego projektu nie odpowiadana i nie ponosi winy PZD”. Udział szerszej reprezentacji PZD w posiedzeniu Podkomisji był bardzo ważny. Pokazano, jak realizacja pomysłów posłów PO może wyglądać w praktyce. Wskazano również, jak obecnie funkcjonują przepisy obecnej ustawy o ROD. Komitet Inicjatywy Ustawodawczej będzie starał się przywrócić swoje poprawki na posiedzeniu połączonych Komisji Infrastruktury i Samorządu Regionalnego.

J. Moszkowski – Prezes OZ PZD we Wrocławiu – „będąc na posiedzeniu Podkomisji odniosłem wrażenie, że wszystko od początku do końca było ustalone”. Posłowie PO głosowali zgodnie z przyjętym planem. Ręce posłów PO w głosowaniu przeciwko poprawkom Komitetu były podnoszone jakby z automatu. Miałem wrażenie, że usiedli tak żeby nie było widać jak głosują. Poseł Łapiński z PO stwierdził, że uwłaszczenie obejmie wszystkich działkowców. Wyraził przekonanie, że tam gdzie PZD nie ma gruntów ROD w użytkowaniu wieczystym bądź we własności, prezydenci miast, burmistrzowie i wójtowie uwłaszczą Związek, a co tym idzie będzie możliwe uwłaszczenie działkowców. Nie zgadzając się z tym, podałem za przykład postawę Prezydenta Wrocławia, który mimo uwag PZD wyrzucił ogrody z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Nie będzie on zainteresowany uwłaszczeniem PZD czy też stowarzyszeń ogrodowych. Poseł Łapiński poinformował, że kontaktował się z Prezydentem Wrocławia, który zgodził się na spotkanie. Do tej pory nie otrzymałem jednak informacji w tej sprawie. Poseł Łapiński na uwagi przedstawicieli PZD reagował arogancko, wręcz lekceważąco. Tak jakby nie znosił sprzeciwu. Końcowe podziękowania posła za prace PO na projektem ustawy nie pozostały bez echa. Prezes K. Kondracki zniwelował wystąpienie posła Łapińskiego. Przewodnicząca Podkomisji – K. Sibińska dozowała głos strony społecznej. Jej zdaniem, posłowie nie muszą tłumaczyć dlaczego glosują tak, a nie inaczej.

W dyskusji wziął udział również M. Pasiński – Prezes OZ PZD w Zielonej Górze, który potwierdził, że posłowie PO przyszli na posiedzenie Podkomisji z określonym celem – głosować przeciwko poprawkom Komitetu. Podziękował również za wystąpienie Prezesa PZD K. Kondrackiego, które „przyćmiło pozostałe wystąpienia”. J. Wdowczyk - Prezes OZ PZD w Częstochowie zwrócił uwagę, że w pracach podkomisji powinien brać udział konstytucjonalista. C. Smoczyński - Prezes OZ PZD w Gdańsku odniósł wrażenie, że „posłowie PO byli czymś odurzeni”. M. Krawczyk - Prezes OZ PZD Śląskiego wyraził obawy o końcowy zapis ustawy o ROD – z uwagi na zdecydowaną większość posłów PO w Senacie. J. Karpiński stwierdził, że ustawą o ROD posłowie PO chcą zlikwidować Związek. Została przyjęta metoda małych kroków – poprzez poprawki. Dopóki Prezydent nie podpisze ustawy nie będziemy mieli gwarancji, czy zostanie ona uchwalona przed 21 stycznia 2014 r. Z. Śliwa - Prezes OZ PZD w Poznaniu uznał, że PO próbuje pokazać, że bardzo im zależy na szybkim uchwaleniu ustawy o ROD. Przy tym posłowie PO wskazują, że jeżeli ustawa nie wejdzie w życie w terminie określonym przez Trybunał Konstytucyjny to PZD będzie winny. Trzeba pokazać w stanowiskach, listach i apelach, że odpowiedzialne za nie uchwalenie ustawy będzie PO, które forsuje niekonstytucyjne zapisy.

Informacja w sprawie aktywności okręgów w obronie projektu obywatelskiego

Od 28 lipca 2013 r. do posłów, Marszałek Sejmu i Premiera zostało wysłanych 792 stanowisk, listów i apelów. Najwięcej od działkowców z OZ PZD Toruńsko-Włocławskiego (109), Zielonej Górze (93) i we Wrocławiu (85).

Prezes PZD – K. Kondracki podziękował i stwierdził, że nie była to zmarnowana praca. Te listy docierają do posłów. Nadchodzi ostatni czas, aby pokazać naszą siłę i czego działkowcy chcą.

Na koniec posiedzenia Krajowa Rada PZD przyjęła:

1)    Stanowisko w sprawie przebiegu i wyników prac Podkomisji Nadzwyczajnej

2)    Apel do Premiera RP w sprawie zapobieżenia przedłużającym się pracom nad projektem ustawy o ROD

3)    Apel do Marszałek Sejmu

4)    Apel do działkowców w sprawie wzięcia udziału w ogólnokrajowej manifestacji

 

Monika Pilzak

WGG KR PZD

 WIERSZ JERZEGO KARPIŃSKIEGO "Pójdę do Sejmu"


Działkowcom…

 

 Ja, działkowiec,

nie chciałem być Rejtanem.

Lecz jednak nim będę,

gdyż w Sejmie coraz większa

dzieje się dziś ściema.

Jak na razie ustawy nowej nie zdobędę,

bo jak jej nie było,

tak jej dalej nie ma!

 

Nie chciałem być Rejtanem,

lecz nim pozostanę.

Wyzwolę z mojej piersi cały stan wzburzenia

i jutro pełen gniewu znów pod Sejmem stanę.

Tam będę oczekiwał posłów przebudzenia.

 

Pójdę tam i będę tam obecny.

Gniew mój przeciwstawię sile arogancji.

Niech przestaną tam stawiać siebie ponad wszystko

i uważać, że Naród nigdy nie ma racji!

 

Pod związkowym sztandarem,

pod transparentami,

będę posłom tłumaczył naszą chęć istnienia.

Będę wierzył, że cuda dzieją się czasami,

że przyjdzie czas rozsądku

i że mądrość zwycięży,

dozna wyzwolenia!

 

 

 

 

Warszawa, dnia 26 września 2013 roku.


Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.