Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Apel KR PZD do premiera Donalda Tuska w sprawie zapobieżenia przedłużającym się pracom nad ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych - 30.09.2013

APEL

Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 26 września 2013 r.

 do

 Pana Donalda Tuska Prezesa Rady Ministrów RP

 w sprawie zapobieżenia przedłużającym się pracom nad ustawą

o rodzinnych ogrodach działkowych

 

Krajowa Rada PZD z wielkim niepokojem i troską o los miliona rodzin polskich działkowców, który stać się  może ich udziałem, jeżeli do dnia 21 stycznia 2014r. Sejm RP nie uchwali nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, zwraca się do Pana Premiera z apelem o podjęcie niezbędnych działań przez podlegające Panu resorty oraz parlamentarzystów kierowanej przez Pana Platformy Obywatelskiej, by dołożono wszelkich starań aby narzucony wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego  termin uchwalenia nowej ustawy został dotrzymany.

 

Nasz niepokój wynika z obserwacji toku prac nad nową ustawą przez podkomisję sejmową, a w szczególności przez zasiadających w niej posłów Platformy Obywatelskiej, którzy wbrew przyjętej decyzji o uznaniu za wiodący obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych wprowadzili do niego daleko idące zmiany, które zniekształcają projekt i wypaczają jego sens. Tym samym projekt obywatelski w praktyce nie  jest już tym projektem, który poparł i z którym wiązał swoje nadzieje blisko milion działkowców. Nasze obawy są tym większe, że w projekcie przygotowanym przez podkomisję, wbrew stanowisku Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej pojawiły się zapisy budzące wątpliwość co do ich zgodności z Konstytucją RP.  Tymczasem przewodnicząca podkomisji poseł Krystyn Sibińska nie zadbała o udział w końcowej fazie prac podkomisji konstytucjonalisty, który swoim głosem oceniałby zgodność wprowadzanych zapisów z ustawą zasadniczą.

 

Jednym z głównych zarzutów stawianych projektowi jest zastosowanie rozwiązania niezgodnego z konstytucyjną zasadą równości obywateli wobec prawa. Stanie się to w wyniku podzielenia działkowców na mogących uzyskać prawo udziału w użytkowaniu wieczystym lub w prawie własności i na działkowców, którzy takiego prawa nie mając będą mogli korzystać wyłącznie z dzierżawy działkowej. Tę gorszą kategorię będą tworzyć w swej zdecydowanej większości działkowcy z dużych miast. Zaproponowane rozwiązanie uwłaszczenia udziałem w prawie użytkowania wieczystego lub prawie własności doprowadzi do powstania dualizmu systemów zarządzania ogrodem działkowym, innym dla uwłaszczonych, a innym dla pozostałych, co sparaliżuje niektóre ogrody, w których wystąpią obie grupy działkowców. Uwłaszczenie udziałami uniemożliwi likwidację ogrodu w trybie ustawy, co potwierdza opinia Ministra TBiGM. Uwłaszczenie  stworzy możliwość spekulacyjnego skupu udziałów, czego następstwem będzie zniesienie współwłasności przez wyodrębnienie skupionych udziałów. Uwłaszczenie uniemożliwi również egzekwowanie przez stowarzyszenia ogrodowe przepisów ustawy i regulaminu ogrodu przez działkowców rażąco naruszających obowiązujące prawo w zakresie samowoli budowlanych i zamieszkiwania na ogrodzie. Z całą mocą potwierdzamy, że w dalszym ciągu opowiadamy sie za uwłaszczeniem, ale realnym, powszechnym i funkcjonalnym. Uwłaszczenie takie powinno stać się przedmiotem odrębnego aktu prawnego, by nie zakłócić trybu i terminu przyjęcia ustawy przez Sejm RP.

 

Drugim z zarzutów do wprowadzonych poprawkami  zmian w obywatelskim projekcie ustawy jest dopuszczenie do swobodnego obrotu działkami. Charakter ROD i działek wymaga ograniczeń w zakresie obrotu nimi. Działki nie mogą być towarem podlegającym komercjalizacji. Doprowadzi to bowiem do rozkładu ogrodu i jest dalece sprzeczne z ideą ogrodnictwa działkowego zapisaną w preambule ustawy. Działki staną się łupem osób majętnych kosztem osób biedniejszych, których prawa do działki powinny być szczególnie chronione przez demokratyczne państwo.

 

Trzecim z fundamentalnych zarzutów wobec poprawek jest wątpliwa konstytucyjnie konieczność składania przez działkowców oświadczeń woli potwierdzających członkostwo w stowarzyszeniu ogrodowym. Rozwiązanie to, zdaniem wypowiadających się w sprawie konstytucjonalistów, narusza konstytucyjne prawo działkowców poprzez ingerencje w ich wolność zrzeszania się. Ustawodawca nie ma prawa pozbawiać obywateli członkostwa w organizacji społecznej - to musi być ich decyzja!

 

Przedstawiając nasze zastrzeżenia zwracamy sie z apelem do Pana Premiera o spowodowanie powrotu do rozwiązań tych kwestii w sposób zawarty w projekcie obywatelskim. Zmiany wprowadzone przez podkomisję nie są akceptowane przez społeczność działkową, która daje wyraz swojego niezadowolenia w licznych stanowiskach, listach i apelach oraz udziałem w manifestacjach w obronie idei ogrodnictwa działkowego. Bulwersuje działkowców także postawa posłów PO zasiadających w podkomisji sejmowej, którzy nie wsłuchują się w głos przedstawicieli działkowców uczestniczących w pracach podkomisji, którzy swoją wiedza o realiach funkcjonowania ogrodów działkowych powinni być autorytetem dla posłów nie mających żadnej wiedzy praktycznej i są bardzo odlegli od środowiska działkowców, dla których stanowią nowe prawo. Przejawem takiej pracy było ostatnie posiedzenie podkomisji, gdzie formalnym zabiegiem wykluczono możliwość wypowiadania się nad omawianymi poprawkami przedstawicielom strony społecznej, ograniczając możliwość wypowiedzi do jednego głosu za poprawką i jednego przeciw. Obydwa głosy wykorzystywali zresztą posłowie zasiadający w podkomisji. Liczymy, że Pan Premier swoim autorytetem doprowadzi do zmiany postawy posłów Platformy Obywatelskiej sprzeciwiających się uznaniu za słuszne propozycji Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. W przeciwnym razie przyczyni się Pan Premier do zniszczenia ponad 115 - letniej tradycji ogrodnictwa działkowego i upadku ogrodów, zwłaszcza w wielkich miastach.

 

      Krajowa Rada

Polskiego Związku Działkowców

 

 

Warszawa, dnia 26 września 2013 r.

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.