Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Manifestacja działkowców: OPOLE - 20.09.2013

W piątek przed godziną 1100 plac przed budynkiem Urzędu Wojewódzkiego zaczął wypełniać się działkowcami z transparentami, flagami organizacyjnymi. Działkowcy stanowili ponad 100 osobową dużą grupę, stale zwiększaną nowym dopływem osób z terenu m. Opola, którzy wyróżniali się barwami żółto - Zielonymi z logo umieszczonym na czapkach. Manifestację rozpoczęła Prezes OZO PZD w Opolu, przedstawiając główny cel zjazdu działkowców, aby zaprezentować władzom Województwa Opolskiego swoich poglądów w obronie obywatelskiego projektu ustawy i sposobu jego procedowania przez Sejmową Nadzwyczajną Komisję, która większością posłów PO i Solidarnej Polski utrudnia i opóźnia zakończenie prac nad nową ustawą, której bazą jest obywatelski projekt.

Następnie członkowie Prezydium OZO PZD w Opolu udali się z petycją do Wojewody Opolskiego P. Ryszarda Wilczyńskiego i Marszałka Województwa P. Józefa Sebesty, wręczając im bukiety kwiatów działkowych. W tym czasie prezesi ROD odczytywali Stanowiska działkowców oraz treść wystąpień do władz województwa. Były prezentowane hasła i śpiewy okolicznościowe np. „Ogrody z Głubczyc - TAK dla projektu obywatelskiego", inne: „TAK dla projektu obywatelskiego, NIE dla projektu Platformy Obywatelskiej", „Nie oddamy ROD pod młotek" itp.

W manifestacji uczestniczyli redaktorzy lokalnej pracy, radia i fotoreporterzy. Regionalna Telewizja w dzienniku pokazała społeczeństwu naszą manifestacją i wywiady jakie przeprowadziła z działkowcami.

 Zaproszeni posłowie Pan Tomasz Garbowski i Pan Adam Kępiński poinformowali nas o braku możliwości ich udziału w manifestacji (wyjazdy zagraniczne), ale są z nami w obronie obywatelskiego projektu ustawy o ROD.

W manifestacji uczestniczyli Radni - Członkowie PZD, z Krapkowic - Władysław Maj, z Paczkowa - Zdzisław Michael - Przewodniczący Rady Miasta, z Korfantowa - Krystyna Trzcińska - wiceprzewodnicząca Rady Miasta i inni.

Manifestacja przebiegła w atmosferze emocjonalnego poparcia dla Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej i naszego Polskiego Związku Działkowców.

  

List Przedstawicieli Opolskich Działkowców do Wojewody Opolskiego:

 

Okręgowy Zarząd Opolski PZD

                                                                                                   

                                                                                                   Pan Ryszard Wilczyński

                                                                                                    Wojewoda Opolski

 

Szanowny Panie Wojewodo,

Przedstawiciele działkowców Ziemi Opolskiej przyszli pod Pana Urząd, aby zamanifestować swoje rozczarowanie i rozgoryczenie pracą Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej, powołanej do przygotowania nowej ustawy o ogrodach działkowych na bazie obywatelskiego projektu.

Przyszliśmy, aby wyrazić głęboką dezaprobatę dla przebiegu i wyników prac Podkomisji, która według nas, celowo spowalnia procedowanie projektu obywatelskiego, co może zablokować uchwalenie nowej ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych w terminie 18 miesięcy ustalonym w wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który mija w dniu 20 stycznia 2014 roku.

Największe nasze oburzenie wywołały nie przedyskutowane na tym forum poprawki wprowadzone do obywatelskiego projektu - czyniąc z niego niekonstytucyjne ustawowe dziwadło.

Do zasadniczych zmian, które spowodowały zaburzenie fundamentów projektu obywatelskiego zaliczyć należy m.in. wprowadzone pseudo „uwłaszczenia" dla ograniczonej grupy działkowców, wniesiona poprawka dająca pełną swobodę przenoszenia praw do działki na inną osobę - więc obrót rynkowy działkami. Wprowadzone poprawki w przepisach przejściowych są oderwane od rzeczywistości i w praktyce nie gwarantują ich wykonalności. W tych poprawkach i sposobie niedopuszczenia do głosu członków Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej i przedstawicieli działkowców - upatrujemy kolejną zamierzoną dezorganizację funkcjonowania ogrodów działkowych. W rezultacie przyjęto karykaturalny i niekorzystny system, w którym każdy działkowiec będzie musiał oświadczyć się w ciągu 5-ciu miesięcy w sprawie przynależności do przekształconej struktury ROD w stowarzyszenie. Stanowi to naruszenie Konstytucji RP, ponieważ zapis ten narusza swobodę zrzeszania się.

Przedstawiamy tylko kilka przykładów dokonanych zmian w obywatelskim projekcie ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, a jest ich około 130, a co najgorsze, że proces dokonywania różnych poprawek i zmian trwa nadal, a końca ich zakończenia nie widać. Ta półroczna opieszałość w procedowaniu obywatelskiego projektu przez Podkomisję zagraża szczególnie nam działkowcom - jest to przejaw dążenia do faktycznej likwidacji ogrodnictwa działkowego w Polsce i ogólnopolskiej organizacji, zrzeszającej działkowców. Atmosfera wrogości i buta w zachowaniach jak i wypowiedziach posłów PO i Solidarnej Polski podczas obrad Podkomisji, wskazują na jawne lekceważenie członków Komisji Inicjatywy Ustawodawczej i przedstawicieli Polskiego Związku Działkowców. Działkowcy solidarnie bronią obywatelskiego projektu o Rodzinnych Ogrodach Działkowych i swojego Związku - jest to ich projekt ustawy powiązany z praktyką i doświadczeniem zdobytym w okresie ponad 115 lat istnienia ruchu działkowego w Polsce, dlatego też: Apelujemy do Posłów Platformy Obywatelskiej, uszanujcie wolę miliona osób podpisanych pod projektem obywatelskim, nie twórzcie prawa, które doprowadzi do totalnego chaosu i bałaganu w ogrodach działkowych - jeszcze jest czas na wycofanie wprowadzonych poprawek do projektu obywatelskiego i w kształcie pierwowzoru, przekazać go do dalszego procedowania organom poselskim. Wierzymy, że oświadczenie Pana Premiera Donalda Tuska, na spotkaniu z działkowcami w ROD im. Waszyngtona w Warszawie „że nie pozwoli, aby działkowcom stała się krzywda" zostanie dotrzymane i uznane przez posłów Platformy Obywatelskiej.

Zwracamy się do Wojewody Opolskiego o poparcie naszych starań O wywiązanie się posłów Podkomisji Sejmowej - w terminowym opracowaniu projektu nowej ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych - aby doprowadzili do jej uchwalenie przez Sejm, zatwierdzenia przez Senat i do podpisania przez Pana Prezydenta w regulaminowym terminie.

                                                                                      

                                                                                       Z poważaniem

                                                                                       Przedstawiciele Opolskich Działkowców

 

Opole, 20 wrzesień 2013 r.

 

 

Stanowisko działkowców z okręgu opolskiego skierowane do Marszałka Województwa Opolskiego:

 

 

Pan Józef Sebesta

Marszałek Województwa Opolskiego

 

 

STANOWISKO

działkowców z Okręgu Opolskiego Polskiego Związku Działkowców

z dnia 20 września 2013r.

w sprawie: zmian dokonanych w obywatelskim projekcie ustawy o ROD przez Podkomisję Nadzwyczajną Sejmu RP i sytuacji zaistniałej podczas posiedzeń tej podkomisji.

Przyszliśmy tu dzisiaj, pod Urząd Wojewódzki w Opolu, aby za Państwa pośrednictwem wyrazić w imieniu 36 tys. działkowców Opolszczyzny poparcie dla obywatelskiego projektu ustawy o ROD, który spełnia wszystkie wytyczne Trybunału Konstytucyjnego w zakresie swobody zrzeszania, pluralizmu w prowadzeniu ogrodów, poszanowania praw właścicieli nieruchomości z jednoczesną ochroną praw działkowców i ogrodów.

Wyrażamy poparcie i solidarność z protestem pełnomocników Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej przeciwko manipulacji, łamaniu fundamentalnych zasad demokracji i ograniczenia praw strony społecznej w pracach podkomisji w dniach 10- 11 września br. Wyrażamy uznanie posłom opozycji, którzy solidaryzując się z przedstawicielami społecznej organizacji opuścili obrady podkomisji.

Wyrażamy oburzenie arogancją i butą w zachowaniach jak i wypowiedziach przewodniczącej i posłów Platformy Obywatelskiej podczas obrad podkomisji w stosunku do pełnomocników Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej i przedstawicieli Polskiego Związku Działkowców. Podejmowane próby nieudolnego stosowania procedur i szukania „ kruczków „ prawnych w celu uniemożliwienia dyskusji nad propozycjami niewygodnymi dla PO stanowią przejaw dążenia do faktycznej likwidacji ogrodnictwa działkowego i ogólnopolskiej organizacji zrzeszającej działkowców.

Nasze oburzenie jest tym większe, że wprowadzone przez posłów Platformy Obywatelskiej i Solidarnej Polski poprawki do obywatelskiego projektu ustawy o ROD są nieprzemyślane, niedopracowane, całkowicie oderwane od obowiązującego ładu prawnego, wzajemnie sprzeczne, niekonstytucyjne i niezgodne z wolą i decyzjami podjętymi wcześniej przez działkowców. Wspólną ich cechą jest całkowity brak znajomości zasad i warunków funkcjonowania ogrodów działkowych. Wywołują ogromne kontrowersje, a zdaniem konstytucjonalistów są niekonstytucyjne. Wskazują na to zgłoszone opinie przez eksperta podkomisji i poszczególnych Ministerstw, Biura Analiz Sejmowych oraz Związku Miast Polskich. Wprowadzone poprawki spowodowały, że projekt obywatelski na którym pracowała podkomisja stał się niekonstytucyjnym „ dziwadłem „ ustawy o ogrodach działkowych, co może spowodować skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego przed jej podpisaniem przez Prezydenta RP i wejście w życie wyroku Trybunału z dnia 11 lipca 2012r.

Opóźnianie prac podkomisji i wprowadzone zmiany do projektu obywatelskiego mają służyć osiągnięciu głównego celu PO - pozbawić działkowców wszystkiego, co dotąd posiadali, a przede wszystkim odzyskać 43 tys. hektarów gruntów, na których znajdują się ogrody działkowe, aby przeznaczyć je na cele komercyjne.

Wyrażamy dezaprobatę zapisom dotyczących uwłaszczeniu, które zróżnicowałyby działkowców, sparaliżowałyby zarządzanie ogrodami, a w świetle opinii konstytucjonalistów i dotychczasowych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego zapis ten jest niekonstytucyjny. Opowiadamy się za uwłaszczeniem wszystkich działkowców, ale zgodnie z obowiązującym prawem.

Panie i Panowie Posłowie! My umiemy pisać i czytać, ale też rozumiemy czytany tekst i przy tym myślimy. Oferowane nam, działkowcom, przez posłów PO i Solidarnej Polski uwłaszczenie jest kpiną i pustą obietnicą niemożliwą do zrealizowania zgodnie zobowiązującym prawem, ale odbywające się pod hasłem marketingowym: „oddajemy ogrody działkowcom". Jest to subtelny sposób na zblokowanie ustawy.

Nie zgadzamy się z treścią poprawki wprowadzającą niekontrolowany obrót działkami, która uniemożliwi zarządzanie ogrodami i zmieni charakter działek. Działka stanie się towarem, a do ogrodu wkroczą zasady wolnorynkowe.

Wyrażamy dezaprobatę przeforsowanym przez posłów PO oraz SP zmianom w przepisach przejściowych, które są nieprzemyślanle i niemożliwe do wykonania. Świadczą one o całkowitej nieznajomości realiów ogrodowych i braku wyobraźni ze strony ich autorów.

Wyrażamy stanowczy sprzeciw poprawce nakazującej dokonanie weryfikacji działkowców, a polegającej na nakazie składania ponownych oświadczeń przez działkowców o przynależności do organizacji prowadzącej ogród i to w terminie 5 miesięcy, pod groźbą pozbawienia praw organizacyjnych obywateli wbrew ich woli. Przepis ten jest zaprzeczeniem idei swobodnego zrzeszania się i narusza zasady Konstytucji.

Wyrażamy stanowczy sprzeciw wprowadzeniu niewykonalnego obowiązku wielokrotnego zwoływania walnych zebrań w ogrodach - 4 zebrania w każdym ROD w przeciągu 14 miesięcy, w tym 3 zebrania w terminie maj - lipiec 2014r. Koszty realizacji wprowadzonych zmian poniosą działkowcy, a będą one niemałe.

Wprowadzone poprawki do obywatelskiego projektu ustawy o ROD niszczą fundamentalne jego założenia i sprawiają, że staje się niezgodny z Konstytucją, a ponadto powodują zmianę charakteru ogrodów jako urządzeń użyteczności publicznej. Nie pod takim projektem ustawy składaliśmy swoje podpisy poparcia!!!

Panie Premierze, z przykrością stwierdzamy, że zostaliśmy przez Pana oszukani!!l Trudno dostrzec Pańskie zaangażowanie się w pracach nad ustawą, a tym bardziej dopilnowaniu, aby poprawki były wprowadzane tam gdzie są wymagane na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Wzywamy Posłanki i Posłów Platformy Obywatelskiej do wycofania wprowadzonych poprawek do obywatelskiego projektu ustawy o ROD i uszanowania woli miliona osób oraz lokalnych władz samorządowych, którzy udzielili poparcia temu projektowi. Najwyższy już czas, aby zakończyć uprawianie polityki kosztem rodzinnych ogrodów działkowych!!! Nie bądźcie grabarzami ponad 115 letniego ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce.

 

Przedstawiciele Opolskich działkowców

 

 

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio