Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Projekt ustawy o ROD po kolejnych poprawkach Podkomisji sejmowej - 17.09.2013

Na posiedzeniach w dniu 10 i 11 września 2013 r. Podkomisja sejmowa przyjęła szereg nowych, w części niekorzystnych poprawek do projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

 

Większość z nich związana była z uwagami i wnioskami Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Skarbu Państwa oraz Biura Analiz Sejmowych.

 

Jeżeli chodzi o propozycje Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej to posłowie PO pozbawili go możliwości zgłoszenia uwag i wniosków. Dlatego, przedstawiciele Komitetu opuścili salę obrad. Nie przeszkodziło to jednak przewodniczącej K. Sibińskiej w kontynuowaniu środowego posiedzenia, na którym posłowie PO przyjęli wygodne dla siebie poprawki.

 

Na szczęście, na wniosek posłów opozycji i Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej w dniu 12 września odbyło się posiedzenie połączonych Komisji Infrastruktury i Samorządu Terytorialnego, którzy zadecydowali, że Podkomisja winna rozpatrzyć wszystkie poprawki, jakie skierował dotychczas Komitet Inicjatywy Ustawodawczej.

 

Poniższej przedstawiamy poprawki, jakie posłowie PO wprowadzili do projektu ustawy o ROD w dniach 10 i 11 września 2013 r.:

 

 1. dodano definicję terenu ogólnego: „grunt w rodzinnym ogrodzie działkowym, który nie stanowi wyodrębnionych działek, przeznaczony do wspólnego użytkowania przez osoby korzystające z działek” (art. 2 pkt.2a)
 2. w definicji likwidacji ROD dodano, że odnosi się ona również do likwidacji części ROD (art. 2 pkt. 10)
 3. wykreślono definicję podmiotu likwidującego (dawny art. 2 pkt. 11)
 4. dodano, że procedura zakładania nowych ROD na gruntach gminnych będzie miała analogiczne zastosowanie do gruntów powiatów i województw (art. 9 ust.2a)
 5. dodano, że zakładanie nowych ROD nie będzie dotyczyło tych gruntów Skarbu Państwa, którymi na mocy przepisów odrębnych gospodaruje Minister Skarbu Państwa (art. 9 ust.3)
 6. dodano, że stowarzyszenie ogrodowe będzie miało obowiązek zgłoszenia do właściwego organu nadzoru budowlanego również altany i obiekty nadbudowane z naruszeniem przepisów prawa (art. 14 ust.2)
 7. dodano, że stwierdzenie przez organ nadzoru budowlanego naruszenia prawa przy wybudowaniu, rozbudowaniu bądź nadbudowaniu altany lub innego obiektu będzie stanowiło podstawę rozwiązania z działkowcem wyłącznie umowy dzierżawy działkowej (tym samym stowarzyszeniu ogrodowemu wobec uwłaszczonego działkowca nie będzie przysługiwał żaden środek wymuszenia prawidłowego korzystania z działki) (art. 14 ust.3).
 8. wykreślono, że wydanie nieruchomości zajmowanej przez ROD zlikwidowany na cel publiczny będzie uzależnione od spełnienia przez podmiot likwidujący warunków likwidacji (wypłacenia odszkodowania, zapewnienia nieruchomości zamiennej oraz odtworzenia ROD) (art. 18 i 23)
 9. dodano, że wraz z wnioskiem o likwidację ROD właściciel nieruchomości będzie musiał przedstawić stowarzyszeniu ogrodowemu projekt umowy, której przedmiotem będzie nieruchomość zamienna (nie będzie zobowiązany, tak jak dotychczas tylko do wskazywania nieruchomości zamiennej) (art. 19 ust. 2).
 10. wykreślono, że sąd rozpatrując odmowę stowarzyszenia ogrodowego zawarcia umowy dotyczącej warunków likwidacji ROD będzie zobowiązany do zbadania jej zgodności z przepisami ustawy o ROD (art. 19 ust. 4).
 11. wprowadzono poprawkę redakcyjną: sąd wydając orzeczenie odnoszące się do odmowy zawarcia przez stowarzyszenie ogrodowe umowy dotyczącej warunków likwidacji ROD będzie stwierdzał „bezzasadność” odmowy, a nie „bezpodstawność” odmowy (art. 19 ust. 4).
 12. wprowadzono poprawkę redakcyjną: zgoda 2/3 działkowców na likwidację ROD (na cele komercyjne) będzie „wymagana”, a nie 2/3 działkowców będzie „musiało” wyrazić zgodę (art. 19 ust.5).
 13. wykreślono, że nieruchomość zaproponowana w zamian za nieruchomość likwidowanego ROD musi mieć uregulowaną sytuację prawną (art. 21 pkt.1)
 14. wykreślono zobowiązanie podmiotu likwidującego do założenia nowego ROD (będzie on tylko zobowiązany do odtworzenia urządzeń i budynków odpowiadającym urządzeniom i budynkom likwidowanego ROD) (art. 21 pkt.3)
 15. wykreślono zobowiązanie podmiotu likwidującego do zrekompensowania kosztów i strat poniesionych przez stowarzyszenie ogrodowe w związku z likwidacją ROD (poza wypłaceniem odszkodowania, zapewnieniem nieruchomości zamiennej oraz odtworzeniem ROD) (dawny art. 22 ust.1 pkt. 3)
 16. zmieniono tryb uwłaszczenia działkowców: stowarzyszenie ogrodowe na wniosek działkowca nie będzie „ustanawiało”, lecz będzie „przenosić” na jego rzecz prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego do nieruchomości zajmowanej przez ROD (art. 29 ust.1) Prawo własności i użytkowania wieczystego nie będzie przysługiwać uwłaszczonemu działkowcowi do konkretnej działki i części wspólnej ROD, lecz do udziału w nieruchomości, na której położony jest ROD. Wielkość udziału w prawie własności albo w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, zajmowanej przez ROD będzie proporcjonalna to liczby działek w ROD (art. 29 ust. 2)
 17. wprowadzono poprawkę redakcyjną: podzielono art. 33 dotyczący opłat za działkę i obowiązków działkowca na dwa ustępy.
 18. wprowadzono poprawkę redakcyjną: w przypadku rozwiązania umowy dzierżawy działkowej, działkowcowi nie będzie przysługiwać wynagrodzenie za nasadzenia, urządzenia i obiekty „wykonane niezgodnie z prawem”, a nie „za niezgodne z przepisami ustaw” (art. 42 ust. 1)
 19. rejestr działek, które ma prowadzić stowarzyszenie ogrodowe został zastąpiony ewidencją działek (art. 46 pkt 5 i art. 49)
 20. doprecyzowano, że ewidencja działek będzie zawierała takie dane osób mających prawo do działki jak: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania (art. 49 ust.2 pkt.3)

 

przygotowała

Monika Pilzak

WGG KR PZD

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.